Kurumsal Hesap* Sözleşmesi

1. Taraflar
İşbu Kurumsal Hesap Sözleşmesi (bundan böyle “Hesap Sözleşmesi” olarak anılacaktır); “Değirmenyolu Cad. No:28 Asia Ofis Park A Blok Kat:2 İçerenköy-Ataşehir İSTANBUL” adresinde mukim SAHİBİYİM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. (bundan böyle kısaca “SAHİBİYİM” olarak anılacaktır) ile www.sahibiyim.com portalında hesap açmak için işbu “Hesap Sözleşmesi” ile ayrılmaz parçası olan eklerine ve “Portal”da yer alan şartlar ile kurallara onay veren “Kurumsal Hesap Sahibi” arasında elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir.
2. Tanımlar
“Portal”: www.sahibiyim.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan “SAHİBİYİM”in hizmetlerini sunduğu internet sitesi ve/veya mobil uygulamalar.
“Kullanıcı”: “Portal”a erişen her gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.
“Hesap Sahibi”: “Portal”da hesap açan ve “Portal” dahilinde sunulan hizmetlerden faydalanan “Kullanıcı”dır.
“Kurumsal Hesap Sahibi”: “Portal”da hesap açan ve “Portal” dahilinde sunulan hizmetlerden işbu “Hesap Sözleşme”de belirtilen koşullar dahilinde yararlanan, ticari faaliyet gösteren “Kullanıcı“dır.
“Kurumsal Hesap” (“Hesap”): “Kurumsal Hesap Sahibi” olmak isteyen “Kullanıcı”nın, “Portal”daki “Kurumsal Hesap” formunu doğru ve gerçek bilgilerle eksiksiz olarak doldurması üzerine, “SAHİBİYİM” tarafından yapılan değerlendirme sonucunda ve “SAHİBİYİM” tarafından yapılan bildirim ile kazanılan statüdür. “Hesap” hak ve yükümlülükleri, başvuruda bulunana ait olan, kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü şahsa devredilemeyen hak ve yükümlülüklerdir, hesap açma süreci tamamlanmadan “Kurumsal Hesap Sahibi” olunamaz. “Hesap” başvurusu herhangi bir sebep gösterilmeksizin “SAHİBİYİM” tarafından reddedilebilir veya ek şart ve koşullar talep edilebilir. “SAHİBİYİM” gerekli görmesi ve/veya mevzuattaki düzenlemeler nedeniyle zorunlu durumların meydana gelmesi halinde; “Kurumsal Hesap Sahibi”nin hesabını kapatabilir, herhangi bir sebeple hesabı kapatılanın yapacağı hesap açma talebini kabul etmeyebilir.
“Mağaza”: “Kurumsal Hesap Sahibi”nin “Portal” üzerindeki ticari faaliyetlerini yürütebilmesi için satın alması zorunlu olan, ilanlarını girebildiği yönetebildiği ve sergileyebildiği “SAHİBİYİM” ürünüdür.  “Mağaza”ya  sahip olmadan “Portal”ın  “Kurumsal Hesap Sahibi”ne sunmuş olduğu hizmetlerden faydalanılamaz.
“Standart Mağaza”: “Mağaza”nın 2014 yılında hizmete sunulan ürün sürümüdür.
“Profesyonel Emlak Ofisi Ürün Ailesi” :  Emlak kategorisinde, taşınmaz ticareti ile iştigal edenler için özel geliştirilmiş “Pro”, “Pro Plus”, “Pro Premium” tipleri bulunan, 2020 yılı Aralık ayında hizmete sunulan “Mağaza” ürün sürümüdür.
“Profesyonel Emlak Mağazası”: “Profesyonel Emlak Ofisi Ürün Ailesi”ndeki herhangi bir tip “Mağaza”yı ifade eder.
“Standart Mağaza” ve “Profesyonel Emlak Mağazası” birlikte “Mağaza” olarak anılacaktır. “Kurumsal Hesap Sahibi”; “Standart Mağaza” veya “Profesyonel Emlak Mağazası” sahibi olmadan “Portal”ın sunmuş olduğu hizmetlerden faydalanamaz.
“Proje Satış Ofisi Ürün Ailesi” : Emlak kategorisinde yer alıp, inşaat ruhsatı ile inşaat projesi yapan Kurumsal Hesap Sahiplerine özel geliştirilmiş “Platinium Ofis” ve “Standart Ofis” tipleri bulunan, 2022 yılı Mayıs ayında hizmete sunulan “Mağaza” ürün sürümüdür.
“Proje Satış Ofisi Mağazası”: Proje Satış Ofisi Ürün Ailesi”ndeki herhangi bir tip “Mağaza”yı ifade eder.
Kurumsal Hesap Sahibi’nin “Proje Satış Ofisi Mağazası”na sahip olabilmesi ve “Portal”ın sunmuş olduğu hizmetlerden faydalanabilmesi için “Platinium Ofis” veya “Standart Ofis” ürünlerinden en az birine sahip olması gerekmektedir.
“Mağaza Sahibi”: “Portal”a bilgilerini girerek “Mağaza” satın alım işlemini tamamlamış olan “Kurumsal Hesap Sahibi”dir.
“Mağaza Kullanıcısı”: “Mağaza Sahibi”nin vermiş olduğu yetki çerçevesinde “Mağaza”yı kullanabilen ve “Kurumsal Hesap Sahibi”nin tabi olduğu tüm kurallara uymakla yükümlü olan gerçek kişidir. “Mağaza Kullanıcısı” sayısının üst sınırı “SAHİBİYİM” tarafından belirlenecek olup, “Mağaza Kullanıcısı” sayısına ilişkin üst sınırda “SAHİBİYİM” dilediği zamanda önceden haber vermeksizin değişiklik yapabilir. Belli bir süre “Portal”a giriş yapmayan veya “Portal”ı kullanmayan “Mağaza Kullanıcıları”nın hesapları SAHİBİYİMSAHİBİYİM tarafından kapatılabilir.
“SAHİBİYİM Hizmetleri” (“Hizmetler”): “Portal” içerisinde “Hesap Sahibi”nin işbu “Hesap Sözleşmesi” içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla “SAHİBİYİM” tarafından sunulan uygulamalardır. “SAHİBİYİM”, “Hizmetler”de dilediği zamanda önceden haber vermeksizin değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Yapılan değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili “Hesap Sahibi”nin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar “Portal”da yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
“İçerik”: “Portal”da yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam vb. görsel, yazımsal ve işitsel imgeleri ifade eder.
“SAHİBİYİM Arayüzü”: “SAHİBİYİM” ve “Hesap Sahibi” tarafından oluşturulan içeriğin “Kullanıcı”lar tarafından görüntülenebilmesi ve “SAHİBİYİM Veri Tabanı”ından sorgulanabilmesi amacıyla “Kullanıcı”lar tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları “SAHİBİYİM”e ait olan tasarımlar içerisinde “Portal” üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları ve mobil uygulama ekranları/sayfalarıdır.
“SAHİBİYİM Veri Tabanı”: “Portal” dahilinde erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği “SAHİBİYİM”e ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanıdır.
“Bana Özel” sayfası: “Standart Mağaza” kullanan “Kurumsal Hesap Sahibi”nin “Portal”da yer alan çeşitli uygulamalardan ve “Hizmet”lerden yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, ticari bilgilerini, tercihlerini, uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgileri girdiği, sadece “Kurumsal Hesap Sahibi” tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen “Kurumsal Hesap Sahibi”ne özel sayfadırSAHİBİYİM .
“Ofisim”: “Profesyonel Emlak Ofisi Ürün Ailesi” kullanan “Kurumsal Hesap Sahibi”nin “Portal”da yer alan çeşitli uygulamalardan ve “Hizmet”lerden yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, ticari bilgilerini, tercihlerini, uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgileri girdiği, sadece “Kurumsal Hesap Sahibi” tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen “Kurumsal Hesap Sahibi”ne özel sayfadır.
“Proje Ofisim”: “Proje Satış Ofisi Ürün Ailesi” kullanan “Kurumsal Hesap Sahibi”nin “Portal”da yer alan çeşitli uygulamalardan ve “Hizmet”lerden yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, ticari bilgilerini, tercihlerini, uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgileri girdiği, sadece “Kurumsal Hesap Sahibi” tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen “Kurumsal Hesap Sahibi”ne özel sayfadır.
“Kişisel Veri”: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un (KVKK) 3/d maddesi uyarınca, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi ile KVKK m.6/1’de sayılan özel nitelikli kişisel verilerdir.
“Özel nitelikli kişisel veri”: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.
3. “Hesap Sözleşmesi”nin Konusu ve Kapsamı.
İşbu “Hesap Sözleşmesi”nin konusu, “Portal”da sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartları ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. “Hesap Sözleşmesi” ve ekleri ile “Portal” içerisinde yer alan kullanıma, hesaba ve hizmetlere ilişkin “SAHİBİYİM” tarafından yapılan tüm uyarı, bildirim, uygulama ve açıklama gibi beyanlar kapsam dâhilindedir. “Kullanıcı”, işbu “Hesap Sözleşmesi” hükümlerini kabul etmekle, “Portal” içeriklerine, hesaba ve “Hizmetler”e ilişkin “SAHİBİYİM” tarafından açıklanan her türlü beyana uygun davranacağını kabul ve taahhüt etmektedir.
4. Kurumsal Hesap Sahibi Olma
4.1 “Mağaza Sahibi” için:
4.1.1 “Kurumsal Hesap Sahibi” olabilmek için ticari faaliyet göstermek ve temsile yetkili kişi tarafından “Hesap” başvurusunda bulunmuş olmak ve “SAHİBİYİM” tarafından işbu “Hesap Sözleşmesi” kapsamında hesabı geçici olarak durdurulmamış veya hesabı kapatılmamış olmak, “İlan Verme Kuralları”na aykırı davranmamış olmak gerekmektedir. “SAHİBİYİM”, hesabı aktif hale getirmeden önce, tamamen kendi takdirine tabi olmak üzere “Kurumsal Hesap Sözleşmesi”ni akdetmek adına işlem yapan kişinin usulüne uygun olarak yetkilendirildiğine ve “Kurumsal Hesap Sahibi” nezdindeki iç onay mekanizmasının usulüne uygun olarak tamamlandığına ilişkin ek bilgi ve belge talep etme hakkına sahiptir. Sisteme yeni bir Mağaza Kullanıcısı tanımlanması sırasında da “SAHİBİYİM aynı şekilde, ilgili Mağaza Kullanıcısı’nın ve/veya “Mağaza Sahibi” adına işlem yapan kişilerin yetkilendirildiğine ve “Kurumsal Hesap Sahibi” nezdindeki iç onay mekanizmasının usulüne uygun olarak tamamlandığına ilişkin ek bilgi ve belge talep etme hakkına sahiptir. 
4.1.2 “SAHİBİYİM” herhangi bir zamanda gerekçe göstermeden, bildirimde bulunmadan, tazminat, ceza vb. sair yükümlülüğü bulunmaksızın derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu “Hesap Sözleşmesi”ni tek taraflı olarak feshedebilir, “Kurumsal Hesap Sahibi”nin hesabını kapatabilir veya geçici olarak durdurabilir. “Portal”da belirtilen kurallara aykırılık halleri, “Kurumsal Hesap Sahibi”nin “SAHİBİYİM” bilgi güvenliği sistemine risk oluşturması halleri, hesabı kapatma veya geçici olarak durdurma hallerindendir.
4.1.3 “Kurumsal Hesap Sahibi”, “Portal”da ilan vermek ve “SAHİBİYİM”in sunduğu hizmetlerden yararlanabilmek için “Mağaza” açmalıdır.
4.2 “Mağaza Kullanıcısı” için:
4.2.1 “Mağaza Kullanıcısı” daveti, “Mağaza Sahibi”nin davet etmek istediği gerçek kişilere e-posta ile davet göndermesi ile gerçekleşir. Davet gönderilen e-posta adresinin “SAHİBİYİM” üzerinde herhangi bir hesapta tanımlı olmaması gereklidir. “Mağaza Kullanıcısı” olma davetini kabul etmek isteyen kişiler, davette yer alan linkteki “Kurumsal Hesap” formunu doldurup, “Kurumsal Hesap Sözleşmesi”ni onaylayarak “Mağaza Kullanıcısı” olabilir.
4.2.2 “Mağaza Kullanıcısı”nın tüm davranışlarından ve yaptığı işlemlerden “Mağaza Sahibi” de müştereken ve müteselsilen sorumludur. Bu nedenle “Mağaza Sahibi”, “Mağaza Kullanıcısı” ile ilişkisini herhangi bir sebeple kesmek istediğinde, derhal bu işlemi “Bana Özel”deki veya “Ofisim”deki “Kullanıcılar” sayfasından gerçekleştirmelidir. Aksi takdirde “Mağaza Kullanıcısı”nın işlemlerinden ötürü sorumlu olmaya devam edecektir. “Mağaza” Sahibi”, “Mağaza Kullanıcısı”nı “Mağaza”dan çıkartması durumunda, “Mağaza Kullanıcısı”nın “Kurumsal Hesap”ı pasif duruma düşecektir.
4.2.3 “Mağaza Kullanıcısı”, sadece bir “Mağaza”nın kullanıcısı olabileceğinden, farklı bir “Mağaza” altında “Mağaza Kullanıcısı” olamaz.
4.2.4 “Mağaza Sahibi”nin “Mağaza”sını kullanıma kapatması durumunda, “Mağaza Kullanıcısı” “Portal”da herhangi bir işlem yapamaz. “Mağaza Kullanıcısı”nın hesabı da pasif hale gelecektir. “Mağaza” sahibinin tekrar mağazasını açması durumunda, “Mağaza Kullanıcısı”nın hesabı herhangi bir ek talep gerekmeksizin aktif hale gelir.
4.2.5 “Mağaza Kullanıcısı” olan bir hesap sahibi “Mağaza” açamaz. “Mağaza”sı olan bir “Kurumsal Hesap Sahibi”, farklı bir “Mağaza”ya “Mağaza Kullanıcısı” olarak eklenemez.
4.2.6 SAHİBİYİM tarafından belirlenen süre boyunca ilan vermeyen veya “Portal”a giriş yapmayan “Kurumsal Hesap Sahibi”, SAHİBİYİM tarafından “Mağaza Kullanıcısı” olmaktan çıkarılabilir.
4.2.7 Profesyonel Emlak Mağazası’nın kullanıcı sayısı ilan paketi büyüklüğüne göre belirlenecektir. Şöyle ki; “Mağaza”ların kullanıcı sayısı, paketindeki ilan sayısının 10’a bölünmesi ve elde edilen sayıya 2 eklenmesi ile yani (ilan paketi büyüklüğü/10)+2 formülü ile hesaplanacaktır. Proje Satış Ofisi Mağazası’nın kullanıcı sayısı ise ilan paketi büyüklüğünden bağımsız 5 kullanıcı olacaktır. Bu hesaplamada “Mağaza Kullanıcısı” sayısına “Mağaza Sahibi” dahil olacaktır.
4.2.8 “Mağaza” kullanımlarının güvenliğini arttırmak amacıyla Emlak kategorisindeki “Kurumsal Hesap Sahibi”nin “Mağaza Kullanıcısı” olanlardan son 6 aydır kurumsal kullanıcı adı ve şifresi ile Portal’a giriş yapmayanlar “pasif kullanıcı” olarak kabul edilecek ve “pasif kullanıcı”lar “Mağaza Kullanıcısı” olanlar arasından başkaca herhangi bir bildirime gerek bulunmaksızın silinecektir.
5. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
5.1 “Kurumsal Hesap Sahibi”nin Hak ve Yükümlülükleri
5.1.1  “Kurumsal Hesap Sahibi”, “Portal”da belirtilen kurallara, beyanlara, yürürlükteki tüm mevzuata ve ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, “Hesap Sözleşmesi” hükümleri ile “Portal”daki tüm şart ve kuralları okuyup, anladığını ve onayladığını kabul ve taahhüt etmektedir. “Kurumsal Hesap Sahibi”, faaliyet göstermiş olduğu alanlardaki mevzuata göre, “Yetki Belgesi”, ”Sertifika” vb. belgeler almasının gerekli olduğu alanlarda, ilgili belgelere sahip  olmadan ilan yayınlaması nedeniyle  SAHİBİYİM’in zarara uğraması halinde; SAHİBİYİM’in, uğradığı veya uğrayabileceği maddi ve manevi, doğrudan ve dolaylı her tür zararlar için “Kurumsal Hesap Sahibi”ne rücu hakkı saklıdır.
5.1.2 “Kurumsal Hesap Sahibi”, SAHİBİYİM’in yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda; “Kurumsal Hesap Sahip”ine ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olduğunu, bu sebeple SAHİBİYİM’den herhangi bir talepte bulunmayacağını, her ne nam altında olursa olsun tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Bunun haricinde “Kurumsal Hesap Sahibi”nin “Portal” üzerinde verdiği ilanlarla ilgili olarak herhangi bir kişi ya da kurumun haklarının ihlal edildiği iddiası ile “SAHİBİYİM”e bildirimde bulunulması halinde; “Kurumsal Hesap Sahibi”nin bildirdiği ad-soyad/ticari unvan, mağaza bilgileri ile “Mağaza Kullanıcısı” bilgileri, ilan bilgileri ve varsa istenen diğer bilgileri “SAHİBİYİM” ilgili kişi ya da kuruma verebilir.
5.1.3 “Kurumsal Hesap Sahibi”nin, hesabına girişte kullandığı “kullanıcı adı” ve “şifre”nin güvenliğini münhasıran ve münferiden kendisi tarafından sağlaması, bizzat kendisinin kullanması gerekir. “Kurumsal Hesap Sahibi” aynı “kullanıcı adı” ve “şifre” bilgileri başkaca internet sitelerinin hesaplarına tanımlamamalı, başkaca internet sitelerinin hesabında kayıtlı bulunan “kullanıcı adı” ve “şifre” bilgilerini SAHİBİYİM “Hesap”ına tanımlamamalıdır. “Kurumsal Hesap Sahibi” herhangi bir amaçla “kullanıcı adı” ve “şifre” bilgilerini, başka bir kullanıcı, şirket, üçüncü kişi ile yazılımsal arayüz vb. ile paylaşamaz.  Bu konuda ihmal veya kusurlarından dolayı diğer kullanıcıların ve/veya “SAHİBİYİM”in ve/veya üçüncü kişilerin ve/veya kendisinin uğradığı veya uğrayabileceği maddi ve manevi, doğrudan ve dolaylı her tür zararlardan “Kurumsal Hesap Sahibi” sorumlu olacaktır. SAHİBİYİM’in böyle bir durumda uğrayacağı zarar için Kurumsal Hesap Sahibi’ne rücu etme hakkı saklıdır. Mağaza Sahibi ve Mağaza Kullanıcısı’na ait hesap, kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen her işlem bizzat “Kurumsal Hesap Sahibi”, tarafından gerçekleştirilmiş addedilecek ve bu bilgilerinin “Kurumsal Hesap Sahibi”, tarafından yetkilendirilmiş kişiler dışındaki bir kişi tarafından kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle “Kurumsal Hesap Sahibi” ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan münhasıran “Kurumsal Hesap Sahibi” sorumlu olacaktır. “Kurumsal Hesap Sahibi”, “Mağaza Kullanıcısı” veya “Mağaza Sahibi” gibi belirli bir kullanıcı adı ve şifre ile Portal’a giriş yapan kişilere ait hesap bilgilerinin bir üçüncü kişi tarafından öğrenildiğine dair herhangi birinin şüphesinin bulunması halinde; “Kurumsal Hesap Sahibi” derhal durumu Portal yetkililerine bildirecektir.
5.1.4 “Kurumsal Hesap Sahibi”, “Portal” dahilinde kendisi veya Mağaza Kullanıcısı/Kullanıcıları tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, tüketici aldatıcı nitelikte olmadığını, söz konusu bilgi ve içeriklerin “Portal”da yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin, yürürlükteki mevzuata aykırılık yaratmadığını kabul ve taahhüt etmektedir. SAHİBİYİM, ” Kurumsal Hesap Sahibi” tarafından SAHİBİYİM’e iletilen veya “Portal” üzerinden “Kurumsal Hesap Sahibi” tarafından yüklenen bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak herhangi bir zarardan da sorumlu tutulamaz. “Kurumsal Hesap Sahibi”, “Hesap” açma aşamasında sunulan bilgilerin değişmesi halinde; yeni ve güncel bilgileri “SAHİBİYİM”e gecikmeksizin bildirmekle yükümlüdür. Bildirmemesi halinde “ SAHİBİYİM”in uğrayacağı tüm doğrudan ve dolaylı tüm zarar için “Kurumsal Hesap Sahibi”ne rücu etme hakkı saklıdır.
5.1.5 “Kurumsal Hesap Sahibi”, SAHİBİYİM’in yazılı onayı olmadan işbu “Hesap Sözleşmesi”ni veya bu “Hesap Sözleşmesi”nin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.
5.1.6 “Kurumsal Hesap Sahibi” hukuka uygun yöntem ve amaçlarla “Portal” üzerinde ilan yayınlayabilir, işlem yapabilir. “Kurumsal Hesap Sahibi”nin, “Portal” dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. ” Kurumsal Hesap Sahibi”, “SAHİBİYİM”in ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, kişisel verilerine, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki “Portal” dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, başka veritabanına aktarmayacağını veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde “Portal”a yüklemeyeceğini; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla “SAHİBİYİM” ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. “Kurumsal Hesap Sahibi”nin işbu “Hesap Sözleşmesi” hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri “Portal” üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı “SAHİBİYİM” doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. SAHİBİYİM’in böyle bir durumda uğrayacağı zarar için “Kurumsal Hesap Sahibi”ne rücu etme hakkı saklıdır
5.1.7 “SAHİBİYİM”, “Kurumsal Hesap Sahibi”nin sadece ilgili ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla ilanları görüntülemesine ve “ SAHİBİYİM Arayüzü”nü kullanmasına izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların kısmen veya tamamen kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, başka veritabanlarına aktarılması, bu veritabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması, “SAHİBİYİM” üzerindeki ilanlara link verilmesi de dahil olmak üzere benzer fiillerin işlenmesine “SAHİBİYİM” tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Bu tür fiiller hukuka aykırı olup, “SAHİBİYİM”in her türlü talep, dava ve takip hakları saklıdır.
5.1.8 “SAHİBİYİM” tarafından “Kurumsal Hesap Sahibi” için hazırlanan raporları ve benzeri içerikleri, müşterileri dışında kimseyle paylaşamaz, rapor içeriğinde herhangi bir değişiklik yapamaz, satamaz, rapordan kısmen alıntı yapamaz, rapordan türetilmiş çalışmalar yapamaz. “SAHİBİYİM”in yapay zeka teknolojisi ile oluşturulmuş S-İlan Klibi sahibinden.com kullanıcılarının görüntülemesi için oluşturulmuş olup, sadece www.sahibinden.com internet sitesi ile mobil uygulamaları üzerinden ilana ayrılan alanda yayınlanabilir, kopyalanamaz, başkaca platformda ya da mecrada kullanılamaz, başka veritabanlarına aktarılamaz, üçüncü kişilerle paylaşılamaz. Raporlar, ilan klipleri veya benzeri içerikler hakkında işbu madde hükümlerine aykırı hareket ettiğinin tespit edilmesi halinde; “SAHİBİYİM” tarafından hesabı geçici olarak durdurulabilir ya da hesabı kapatılabilir ya da başkaca yaptırım uygulanabilir. “Kurumsal Hesap Sahibi” rapor veya ilan klibi içeriği konusunda “SAHİBİYİM”in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını peşinen kabul ve taahhüt etmektedir.
5.1.9 “Kurumsal Hesap Sahibi”nin “Portal” veya “SAHİBİYİM” sistemlerinin güvenliğini tehdit edebilecek ve/veya “Portal”, “SAHİBİYİM” ve diğer kullanıcılara zarar verebilecek eylemlerde bulunması, “Portal”ın ve “Portal”a ait diğer yazılımların çalışmasını veya diğer kullanıcıların “Portal”dan faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, bu sonuçları verecek şekilde sisteme veya “Portal”’a orantısız yük bindirmesi; “Portal”’ın kaynak kodlarına veya “SAHİBİYİM”’ın sistemlerine yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgileri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması, “Portal”’ın çalışmasını engelleyecek yazılımlar kullanması, kullanmaya çalışması veya her türlü yazılım, donanım ve sunucuların çalışmasını aksatması, bozulmasına yol açması, tersine mühendislik yapması, saldırılar düzenlemesi, meşgul etmesi veya bunlara sair surette müdahale etmesi, “SAHİBİYİM” sunucularına erişim sağlamaya çalışılması kesinlikle yasaktır.
5.2. “SAHİBİYİM”in Hak ve Yükümlülükleri
5.2.1 “SAHİBİYİM”, işbu “Hesap Sözleşmesi”nde bahsi geçen hizmetleri; ilgili hizmetlerin sunumuyla ilgili “Portal”da belirtilen açıklamalar ve işbu “Hesap Sözleşmesi”nde belirtilen koşullar dâhilinde yerine getirmeyi, işbu “Hesap Sözleşmesi” kapsamında belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde içerisinde belirtilen teknolojik altyapı tesis etme yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmemektedir; “SAHİBİYİM” her zaman herhangi bir bildirimde bulunmadan işbu “Hesap Sözleşmesi” ile belirlenen hizmetlerini ve teknolojik altyapısını durdurabilir veya son verebilir.
5.2.2 ”SAHİBİYİM” Portal’ı ve “Hizmetler”i; “Olduğu Gibi” sağlamakta olup, “Portal” ve “Hizmetler”in hatasız, kusursuz, kesintisiz, mükemmel olduğu veya “Kurumsal Hesap Sahibi”nin kendine özel ihtiyaçlarını karşılayacağı şeklinde bir iddia veya taahhütte bulunmamaktadır. “SAHİBİYİM” “Portal” üzerinde her türlü değişiklik, güncelleme ve benzeri çalışmalar yapabilir ve “Kurumsal Hesap Sahibi” Portal’ı ve “Hizmetler”i kullanmaya devam ettiği sürece, “Portal”i ve “Hizmetler”i kullandığı haliyle (“Olduğu Gibi”) kabul etmiş sayılır. “SAHİBİYİM”:
(i)  “Kurumsal Hesap Sahibi”’nin “Portal” ve “Hizmetler”i kullanması, kullanmaması, yanlış kullanması veya “Kurumsal Hesap Sahibi”nin “Hesap Sözleşmesi”nde  belirtilen taahhüt ve yükümlülüklerini yerine getirmemesinden;
(ii) tüm donanım, sistem yazılımı/diğer yazılımlar ve ağ ilişkili işlevden ve bu nedenle ortaya çıkacak arızalardan;
(iii) iletişim ağı (network), internet bağlantısı, bağlantı hatalarından;
(iv) “Portal” üzerinde gerçekleştirilecek her türlü değişiklik, güncelleme ve benzeri çalışmalar sonucunda oluşabilecek hata ve arızalardan;  
(v) voltaj dalgalanmalarından, batarya ve elektrik kesilmelerinden, virüs bulaşmasından ve benzeri faktörlerden;
(vi) işletim sistemi uyumsuzluklarından;
(vii) yukarıda sayılanlarla sınırlı olmaksızın “Kurumsal Hesap Sahibi”nin “Mağaza”sını ve/veya “Portal”ı kullanmasını engelleyen uyumsuzlukların veya hataların ortaya çıkmasından
kaynaklanan doğrudan veya dolaylı zararlardan, her türlü kar kaybı, veri kaybı, iş kaybı, itibar kaybı, beklenen tasarrufun kaybı, işin kesintiye uğraması gibi her türlü maddi, manevi ve mali zararlardan, bu kapsamda “Kurumsal Hesap Sahibi” veya üçüncü bir tarafça yapılabilecek tazminat taleplerinden sorumlu değildir.
5.2.3 “SAHİBİYİM”, “Hesap Sözleşmesi” ile belirlenen amaç ve kapsam dışında da “Kurumsal Hesap” açma aşamasında talep edilen ad-soyad/ticari unvan, telefon numarası, e-posta adresi, adres, işletme türü gibi bilgileri; yürürlükte bulunan mevzuatta öngörülen koşullara tabi şekilde ve gerektiğinde ek onayları ve açık rızaları almak suretiyle, sms, e-posta, site içi bilgilendirmeler ve benzeri yöntemlerle, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetleri, araştırma, pazarlama faaliyetleri ve istatistikî analizler yapmak amacıyla veya gerektiğinde “Kurumsal Hesap Sahibi” ile temas kurmak, süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapmak, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmaları yapmak için kullanabilir, “SAHİBİYİM”in işbirliği içinde olduğu firmalara aktarabilir, bu firmalar tarafından işlenebilir ve kullanılabilir.
5.2.4 “SAHİBİYİM”in üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verebilir. Bu linkler “Kurumsal Hesap Sahibi” tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle “SAHİBİYİM” tarafından sağlanmış olabilir ve linkin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde doğrulama beyanı veya garanti niteliği taşımamaktadır. “Portal” üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya internet sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında “SAHİBİYİM”in herhangi bir sorumluluğu yoktur.
5.2.5 “SAHİBİYİM”, “Portal”ın işleyişine, hukuka, mevzuata, başkalarının haklarına, “Hesap Sözleşmesi” koşullarına, kişisel verilerin korunmasına, genel ahlak kurallarına aykırı olan mesajları, istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; “SAHİBİYİM” bu mesajı giren “Kurumsal Hesap Sahibi”nin hesabını herhangi bir bildirim yapmadan kapatabilir. SAHİBİYİM, mevzuatta meydana gelen değişikliklere bağlı olarak “Kurumsal Hesap Sahibi”ne ek yükümlülükler getirebilir, söz konusu yükümlülükler “Portal”da yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
5.2.6 “SAHİBİYİM”, ilan sayfaları da dahil olmak üzere “Portal”da reklam alanı olarak belirleyeceği tüm alanlarda kendisinin ya da müşterilerinin reklamını yayınlayabilir.
5.2.7 “SAHİBİYİM”in, “SAHİBİYİM” çalışanlarının ve yöneticilerinin, “Portal”da “Hesap Sahibi” ve “Kullanıcı”lar tarafından sağlanan içeriklerin hukuka uygun olup olmadığını, gerçekliğini, doğruluğunu araştırmak ve kontrol etmek yükümlülüğü bulunmamaktadır.
5.2.8 “Kurumsal Hesap Sahibi”nin başvurusu sırasında verilen bilgilerin yeterli, doğru veya güncel olmadığının yahut yanıltıcı ve kötü maksatlı olduğunun tespit edilmesi, hesap başvurusunda bulunan kişinin başvurusunun önceden reddedilmiş olması, hesabının devam ettiği süreçte “Kurumsal Hesap Sahibi” hakkında şikâyetler veya olumsuz yorumlar alınması ve benzeri sebeplerle; “SAHİBİYİM” herhangi bir bildirimde bulunmadan, herhangi bir tazminat yükümlülüğü altında bulunmaksızın işbu sözleşmeyi feshederek “Kurumsal Hesap Sahibi”nin hesabını kapatabilir. Hesap kapatma işleminden önce “SAHİBİYİM” yetkilileri tarafından gerekli incelemelerin yapılabilmesi için “SAHİBİYİM” mağazanın kapatılması da dahil uygun gördüğü tedbirleri uygulayabilir. Hesabın kapatılması veya geçici olarak durdurulması yahut Sözleşme’nin herhangi bir sebeple feshedilmesinin ardından “SAHİBİYİM”, kendi takdirine bağlı olarak, “Kurumsal Hesap Sahibi”nin Portal üzerinden paylaşmış olduğu içerikler veya diğer paylaşımların akıbeti konusunda münhasıran karar verme yetkisine sahiptir. 
5.2.9 “SAHİBİYİM”, 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” kapsamında ve bu Kanun doğrultusunda “Yer Sağlayıcı” olarak faaliyet göstermektedir. SAHİBİYİM”i Sözleşme’nin ifası sonucunda kendisi tarafından belirli sonuçların üretileceğini garanti etmemektedir. “SAHİBİYİM”, fikri mülkiyet haklarının ihlali, ilan içeriklerinin doğruluğu dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere; “Portal”ın kullanılması ile bağlantılı herhangi bir beyan ve taahhütte bulunmamaktadır. SAHİBİYİM ayrıca bakım, onarım çalışmaları, teknik aksaklıklar dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir sebepten ötürü Sözleşme kapsamındaki hizmetlerin geç verilmesi, kesintiye uğraması veya hizmetin verilmesi ile ilgili “SAHİBİYİM” herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir.
6. Gizlilik Politikası
6.1 “SAHİBİYİM”, “Portal”da “Kurumsal Hesap Sahibi”yle ilgili bilgileri işbu “Hesap Sözleşmesi” ve işbu “Hesap Sözleşmesi”nin eklerinden biri ve ayrılmaz parçası olan EK-2’teki Gizlilik Politikası kapsamında kullanabilir. “SAHİBİYİM” “Kurumsal Hesap Sahibi”ne ait gizli bilgileri ancak Gizlilik Politikası’nda belirtilen koşullar dâhilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir. “Kurumsal Hesap Sahibi”, ilanla ilgili olarak Satıcı ile Alıcı arasında mesajlaşmanın yapılabilmesi için Alıcı sıfatıyla hareket ettiği durumlarda giriş yapmayı ve Alıcı sıfatıyla kendisinin telefon numarasının Satıcı ile paylaşılmasını kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.2 “Hesap Sahibi”nin kişisel veri teşkil edebilecek ve kendisi tarafından Portal’a girilen verileri “SAHİBİYİM” tarafından “Hesap Sözleşmesi” kapsamında; “Portal”ın fonksiyonlarının kullandırılması, hizmetlerin ve içeriklerin sağlanması ve yukarıda sayılan amaçlarla toplanmakta ve işlenmektedir. Kişisel Verilerin Korunması Hakkında detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması sayfası ziyaret edilmelidir. “SAHİBİYİM” Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda ve sair kişisel veriler ile ilgili politika, prosedür, sözleşme maddeleri ve kullanım koşullarında istediği zaman değişiklik yapabilir. Değişiklikler Portal’da yayınlandığı anda yürürlüğe girer ve “Hesap Sahibi” için bağlayıcı olur. “Hesap Sahibi” bu değişiklikleri takip etmekle yükümlü olup, SAHİBİYİM’den bu değişikliklerle ilgili herhangi bir talepte veya zarar ziyan iddiasında bulunamaz.
6.3 “Hesap Sahibi”, “Portal” dahilinde eriştiği bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden “Hesap Sahibi”nin veya “SAHİBİYİM”in ifşa ettiği amaçlara uygun olarak kullanmakla yükümlü olup, elde ettiği Kullanıcılar’a veya üçüncü kişilere ait Kişisel Verilerin korunmasından, işlenmesinden, aktarılmasından ve KVKK kapsamındaki tüm yükümlülüklerden kendisinin sorumlu olduğunu, “SAHİBİYİM”in kendi sistemlerinde internet sitesinin kullanımı için zorunlu olarak topladığı kişisel veriler dışındaki hiçbir kişisel veri için KVKK kapsamında herhangi bir yükümlülüğünün ve sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. “Hesap Sahibi”, kişisel verilerin korunması yükümlülüğüne aykırı hareket etmesi veya kişisel verileri işlemesi, aktarması veya sair surette bir işleme konu etmesi ve bu kullanımın bir ihlal meydana getirmesi durumunda; Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun veya idari makamların veya mahkemelerin kişisel verilerle ilgili olarak verdikleri kararlar neticesinde “SAHİBİYİM”in bir zarara uğraması durumunda; bu zararı ilk talepte nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.4 “Hesap Sahibi”, bir Avrupa Birliği mukimi gerçek kişi olması durumunda kendi kişisel verileri ile ilgili olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ve ikincil düzenlemeleri ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarının ve düzenlemelerinin uygulanacağını, çıkabilecek tüm hukuki sorunlarda kanunlar ihtilafı kurallarına bakılmadan Türk iç hukukunun uygulanacağını, 95/46/EC sayılı Avrupa Birliği Direktifi’nin ve Mayıs 2018 tarihinde Avrupa Birliği’nde yürürlüğe giren Genel Veri Koruma Regülasyonu’nun (GDPR) uygulanmayacağını, Türk Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’un kanunlar ihtilafı kaidelerinin uygulanmasını talep etmekten feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.5 “Hesap Sahibi”, “SAHİBİYİM” hesabı ve/veya yayınladığı ilanlar nedeniyle alenileşmiş olan kişisel verilerinin Google veya diğer arama motorları veya benzer verileri indeksleyen sistemler tarafından kaydedilmesi, işlenmesi, arama sonuçlarında çıkarılması gibi durumlar için “SAHİBİYİM”in herhangi bir dahlinin, katkısının olmadığını ve kişisel verilerinin indekslenmek veya sair yöntemlerle aramaya mahsus yapılandırılmış sistemlerde herhangi bir şekil ve surette işlenmesi veya aktarılmasından dolayı “SAHİBİYİM”in herhangi bir sorumluluğunun olmadığını, veri sahibi olarak yapacağı başvuru taleplerini başta indekslemeyle ilgili süreçlerde veri sorumlusu sıfatını haiz olan Google olmak üzere diğer arama motorları veya arama sistemleri, indeskleme sistemleri işleten veri sorumlusu gerçek ve/veya tüzel kişilere yöneltmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.6 “Hesap Sahibi” ilan verirken veya “SAHİBİYİM” Portal’ı kullandığı esnada özel nitelikli kişisel verilerini ifşa etmeyeceğini, ifşa etmesi durumunda ise bu verilerin işlenmesiyle ilgili olarak “SAHİBİYİM”in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.7 Kurumsal Hesap Sahibi, müşterilerinden toplamış olduğu verilerin işlenmesinden, aktarılmasından 6698 sayılı Kanun uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla sorumlu olup, SAHİBİYİM’in bu konuda herhangi bir sorumluluğunun olmadığını, Kanun kapsamında alınması gereken güvenlik önlemlerinden ve diğer tüm yükümlülüklerden kendisinin sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
7. Fikri Mülkiyet Hakları
“Portal” dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu “Portal”ın (sınırlı olmamak kaydıyla ” SAHİBİYİM Veri Tabanı”, ” SAHİBİYİM Arayüzü”, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (hepsi birlikte “SAHİBİYİM”in telif haklarına tabi çalışmaları” olarak anılacaktır) “SAHİBİYİM”e aittir ve/veya “SAHİBİNDEN” tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır “Hesap Sahibi “, “SAHİBİNDEN” hizmetlerini, “SAHİBİYİM” bilgilerini ve “SAHİBİYİM”in fikri haklarına ve telif haklarına tabi çalışmalarını satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının “SAHİBİYİM”in hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu “Portal Kullanım Koşulları” dâhilinde “SAHİBİYİM” tarafından açıkça izin verilen durumlar haricinde “SAHİBİYİM”in telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. İşbu “Hesap Sözleşmesi”nin akdi ile “SAHİBİYİM”, “Portal”ın “Hesap Sözleşmesi” koşulları çerçevesinde ve “Hizmetler”den faydalanılması amacıyla sınırlı olarak kullanılmasına ilişkin “Kurumsal Hesap Sahibi”’ne münhasır olmayan ve devredilemez bir kullanım hakkı (basit ruhsat) tesis etmektedir.
8. “Hesap Sözleşmesi” Değişiklikleri
“SAHİBİYİM”, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu “Hesap Sözleşmesi”ni, eklerini ve/veya herhangi bir maddesini uygun göreceği herhangi bir zamanda “Portal”da yayınlayarak değiştirebilir. İşbu “Hesap Sözleşmesi”nin değişen hükümleri, “Portal”da yayınlandığı tarihte geçerlilik kazanarak yürürlüğe girecek, mevcut hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu “Hesap Sözleşmesi”, “Hesap Sahibi”nin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.
9. Mücbir Sebepler
Bu Sözleşmede aksi belirtilmedikçe, ne SAHİBİYİM ne de Kurumsal Hesap Sahibi, yükümlülüklerini yerine getirmelerinin mücbir sebep nedeniyle engellenmesi veya alıkonması durumunda, Sözleşme’den doğan yükümlülüklerini ifada temerrüde düşmüş sayılırlar. Mücbir sebep, mağdur olan tarafın hatası, kusuru veya ihmali olmaksızın, öngörülemez ve karşı konulamaz nitelikteki, bir Tarafın fiilini geçici veya sürekli olarak imkânsız hâle getiren veya fiilin ifası mümkün olsa dâhi, edimler arasındaki dengeyi bir Taraf aleyhine aşırı ölçüde bozan olgular anlamına gelir. Mücbir sebep halinde mağdur Taraf diğer Tarafı derhal haberdar edecek ve mücbir sebebin özelliğine göre edimin geçici veya sürekli olarak imkânsız hâle gelip gelmediğini ya da edimler arasındaki dengenin kendisi aleyhine aşırı ölçüde bozulduğunu, mücbir sebebin meydana geldiği tarihten itibaren en geç 7 gün içinde yazılı olarak bildirecektir.
Mücbir sebep nedeniyle edimin ifası geçici olarak imkânsızlaşmış ise, mücbir sebep nedeniyle edimini ifa etmesi imkânsız hâle gelen Taraf, (i) edimin ifa edilememesinin sebebini ortadan kaldırmak için gereken tüm çabayı sarf edecek, (ii) diğer Taraf bu sebep ortadan kalkıncaya kadar akdi yükümlülüklerinden azade tutulmak üzere, bu sebep ortadan kalkar kalkmaz edimlerinin tümünü ifa edecektir. Taraflar, geçici ifa imkânsızlığının 30 günden fazla sürmesi hâlinde her iki Tarafın, Sözleşmeyi tazminat veya herhangi bir ek yükümlülük olmaksızın feshetme hakkı bulunacağını kabul ederler.
Mücbir sebep nedeniyle edimin ifası sürekli olarak imkânsız hâle gelmiş ise, Türk Borçlar Kanunu madde 136 uyarınca borç, edimin ifasının imkânsız hâle geldiği tarihte kusursuz ifa imkânsızlığı nedeniyle sona erecek ve kanuni hükümler uygulama alanı bulacaktır.
Mücbir Sebep meydana gelmiş ve ancak edimin ifası geçici yahut sürekli olarak imkânsızlaşmamış ve fakat edimler arasındaki denge bir taraf aleyhine aşırı ölçüde bozulmuş ise, mücbir sebepten etkilenen Taraf, öncelikle edimler arasında bozulan dengenin yeniden tesis edilebilmesi adına karşı Tarafa yazılı olarak bir müzakere talebinde bulunacak ve Taraflar, mahkeme yoluna başvurmaksızın uyarlama şartlarının aralarında düzenlenmesi hususunda müzakere yürüteceklerdir. İlgili müzakere talebinin alınmasından itibaren 30 gün içinde sürecin anlaşma ile sonuçlanmaması hâlinde, kendisi aleyhine edim dengesi bozulan Tarafın mahkemeye başvurmak suretiyle uyarlama talep etmesi mümkün olacaktır. Taraflar para borcunun ifasının imkânsızlaşmayacağını kabul ve beyan ederler.
“Kurumsal Hesap Sahibi”, ediminin ifasının objektif olarak mümkün olduğu durumlarda, mevzuat değişikliği nedeniyle kendisine getirilen ek yükümlülüklerin mücbir sebep olarak addedilemeyeceğini, bu sebeple Sözleşme hükümlerinde değişiklik talep etmesinin mümkün olmayacağını kabul eder.
10. Uygulanacak Hukuk ve Yetki
İşbu “Hesap Sözleşmesi”nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu “Hesap Sözleşmesi” dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu “Hesap Sözleşmesi”nden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
11. Yürürlük
İşbu “Hesap Sözleşmesi” ve “Hesap Sözleşmesi”yle atıfta bulunulan ve “Hesap Sözleşmesi”nin ayrılmaz bir parçası olan ekler ile “Portal”da yer alan kurallar ve şartlar, ” Hesap Sahibi”nin elektronik olarak onay vermesi ile elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir. “Hesap Sözleşmesi”nin herhangi bir hükmünün geçersizliği, mevzuata aykırılığı veya uygulanabilir olmaması “Hesap Sözleşmesi”nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir. 
12. “Hesap Sözleşmesi”nin Ekleri
“Kurumsal Hesap Sahibi”, işbu “Hesap Sözleşmesi” ile “Hesap Sözleşmesi”nin ayrılmaz parçası olan eklerin  “Ek-1 Kullanım Koşulları, Ek-2 Gizlilik Politikası, Ek-3 SAHİBİNDEN Hizmetleri , Ek-4 İlan Verilmesi, Satışa Arzı, Listelenmesi Yasaklı Ürün ve Hizmetler, Ek-5 Kullanıcı Profilinde Değişiklik, Ek-6 SAHİBİYİM Hizmetler Kategorisi Kuralları, Ek-7 Mağaza Kullanım Kuralları”, Ek-8 Reklam Kuralları ve ayrıca “Portal”da yayınlanan şartlar ve kuralların içeriklerini okuyup anladığını, “Kurumsal Hesap Sahibi” olarak “Hesap Sözleşmesi” ile eklerine” ve “Portal”da yayınlanan tüm şartlar ile kurallara uygun davranacağını kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğini beyan ve taahhüt etmektedir.
EKLER:
Ek-1 Kullanım Koşulları
Ek-2 Gizlilik Politikası
Ek-3 SAHİBİYİM Hizmetleri 
Ek-4 İlan Verme Kuralları ve İlan Verilmesi Yasaklı Ürünler
Ek-5 Kullanıcı Profilinde Değişiklik
Ek-6 SAHİBİNDEN Hizmetler Kategorisi Kuralları
Ek-7 Mağaza Kullanım Kuralları
Ek-8 Reklam Kuralları
 
* 08/02/2022 tarihi itibariyle “Üye” kavramı “Hesap Sahibi”, “Üyelik” kavramı ise “Hesap” olarak anılacaktır.
 
Ek-1 Kullanım Koşulları
1. KULLANIM KOŞULLARI
www.sahibinden.com alan adlı internet sitesini kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. www.sahibiyim.com internet sitesini ziyaret ederek ve/veya mobil uygulamalarını kullanarak (internet sitesi ve/veya mobil uygulamalar bundan böyle “Portal” olarak anılacaktır) ve/veya “Hesap Sahibi” olarak, işbu “Kullanım Koşulları”nı okuduğunuzu, içeriğini tamamen anladığınızı, “Kullanım Koşulları”nda belirtilen ve “Portal”da bulunan ve zaman içinde yer alacak tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğinizi, “Portal”da belirtilen tüm hususlarla ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğinizi kabul, beyan ve taahhüt ediyorsunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde, lütfen “Portal”ı kullanmaktan vazgeçiniz.
1.1. İşbu “Portal”ın sahibi “Değirmenyolu Cad. No:28 Asia OfisPark Binası A Blok Kat:2 İçerenköy-Ataşehir İSTANBUL” adresinde mukim SAHİBİYİM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. (bundan böyle kısaca “SAHİBİYİM” olarak anılacaktır)’dir. “Portal”da sunulan ve işbu “Kullanım Koşulları”nın 3. maddesinde belirtilen hizmetler, “SAHİBİYİM” tarafından sağlanmaktadır.
1.2. “SAHİBİYİM” işbu “Kullanım Koşulları”nı, “Portal”da yer alan her tür bilgi ve “İçerik”i, “KULLANICI”ya herhangi bir ihbarda veya bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak “www.sahibiyim.com”da yayımlanacak ve yayımlandığı tarihte geçerli olacaktır. “Portal” hizmetlerinden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlanan veya herhangi bir şekilde “Portal”a erişim sağlayan her gerçek veya tüzel kişi “Kullanım Koşulları”nı ve “SAHİBİYİM” tarafından işbu “Kullanım Koşulları”nda yapılan her değişikliği kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu ” Kullanım Koşulları” www.sahibinden.com internet sitesi üzerinden yayınlanarak; “Portal”ı kullanan her gerçek veya tüzel kişi tarafından erişimi mümkün kılınmıştır.
2. TANIMLAR
“Portal”: www.sahibinden.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan “SAHİBİYİM”in “Hizmet”lerini sunduğu internet sitesi.
“Kullanıcı”: “Portal”a erişen her gerçek veya tüzel kişi.
“Hesap Sahibi”: “Portal”da hesabı olan ve “Portal” dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan “Kullanıcı”.
“SAHİBİNDEN Hizmetleri” (“Hizmet”): “Portal” içerisinde ” Hesap Sahibi”nin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla “SAHİBİYİM” tarafından sunulan uygulamalardır. “SAHİBİYİM”, “Portal” içerisinde sunulan “Hizmet”lerinde dilediği zaman değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Yapılan değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili ” Hesap Sahibi “nin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar “Portal”dan ” Hesap Sahibi “ne duyurulur, açıklanan şartlar ve koşullar “Portal”da yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
“İçerik”: “Portal”da yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam vb. görsel, yazımsal ve işitsel imgeler.
” SAHİBİYİM Arayüzü” : SAHİBİNDEN ve “Hesap Sahibi” tarafından oluşturulan içeriğin “Kullanıcı”lar tarafından görüntülenebilmesi ve ” SAHİBİYİM Veritabanı”ından sorgulanabilmesi amacıyla “Kullanıcı”lar tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları “SAHİBİYİM”e ait olan tasarımlar içerisinde “Portal” üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.
“ SAHİBİYİM Veri Tabanı” : “Portal” dahilinde erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği “SAHİBİNDEN”e ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veri tabanıdır
3. SAHİBİYİM HİZMETLERİ
3.1. “SAHİBİYİM”, ” “Hesap Sahibi” tarafından ” SAHİBİYİM Veri Tabanı”na yüklenen içeriklerin, arayüzler kullanılmak suretiyle ” SAHİBİYİM Veri Tabanı” üzerinden “Kullanıcı”lar tarafından görüntülenebilmesini temin etmektedir.
3.2. “SAHİBİYİM”, “Portal” içerisinde “Kullanıcı”ların, ” Hesap Sahibi ” ilanlarına daha kolay ulaşabilmelerini sağlamak üzere ilanların görüntülenmesini önceliklendiren çeşitli tiplerde listeleme hizmetleri vermektedir.
3.3. “SAHİBİYİM”, “Portal” dahilinde gerçekleştirilen işlemlere, görüntüleme sayılarına yönelik çeşitli kategoriler altında raporlama hizmetlerini sunmaktadır.
3.4. “SAHİBİYİM”, “Portal” dahilinde verdiği hizmetlere yenilerini ekleme, mevcut hizmetlerin kapsam ve sunulma koşulları ile “Portal” dahilinde erişilen “İçerik”leri her zaman değiştirme, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. “SAHİBİYİM”, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden dilediği biçimde kullanabilir.
4. SAHİBİYİM PORTALI KULLANIMINA İLİŞKİN KOŞULLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER
4.1. “Kullanıcı”lar hukuka uygun amaçlarla “Portal” üzerinde işlem yapabilirler. “Kullanıcı”ların “Portal” dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine ait olacak olup, söz konusu hukuki ve cezai yükümlülüklerle ilgili “SAHİBİYİM”in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını “Kullanıcı” kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
4.2. “Portal”, “Hesap Sahibi” tarafından ” SAHİBİYİM Veri Tabanı”na yüklenen “İçerik”lerin görüntülenmesi esasıyla çalışmaktadır. “SAHİBİYİM”, “Kullanıcı”lar tarafından görüntülenen ilan ve “İçerik”lerin hiçbir koşulda doğruluğunu, gerçekliği, güvenliğini ve hukuka uygunluğunu garanti etmemektedir. Söz konusu ilan ve “İçerik”ler dolayısıyla “SAHİBİYİM”in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, ortaya çıkabilecek zararlardan ötürü “SAHİBİYİM”in hiçbir tazmin yükümlülüğü olmayacağını “Kullanıcı”lar kabul ve beyan etmektedir.
4.3. “KULLANICI” “PORTAL” dahilinde bulunan her türlü resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, bu tür eylemler gerçekleştirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını; doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.
4.4. “Kullanıcı”lar “Portal” dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, “SAHİBİYİM”in ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz veya taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini, mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, mevzuatın gerektirdiği önlemleri alacağını ve prosedürleri yerine getireceğini, yasadışı, suç teşkil edecek, rahatsız edici, kişilik haklarına zarar verici, fikri haklara, telif haklarına, marka haklarına ve mülkiyet haklarına tecavüz edici tutum ve davranışlarda bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.
4.5. “Kullanıcı”lar, “Portal” dahilinde eriştikleri bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden “Hesap Sahibi” veya “SAHİBİYİM”in amacına uygun olarak kullanmakla, ticari olmayan amaçla görüntülemekle yükümlüdür. İlan veren Hesap sahibi tarafından girilmiş bulunan ilanlardaki iletişim bilgileri  ilan hakkında bilgi almak için iletişim kurulması amacıyla kullanılabilir. İlanda yer alabilecek 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun kapsamında koruma altında olan ilan verene ait veya üçüncü kişilere ait kişisel veriler ve/veya özel nitelikli kişisel veriler, başkaca bir amaçla kullanılamaz, kopyalanamaz, başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanamaz, işlenemez, dağıtılamaz, başkaca veri tabanlarına aktarılarak üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.
4.6. “SAHİBİYİM”, 5651 Sayılı Yasa uyarınca “Yer Sağlayıcılığı Faaliyet Belgesi”ne sahiptir. 5651 Sayılı Yasa ve ilgili mevzuat uyarınca “Yer Sağlayıcı”lara getirilen yükümlülüklere uymak amacıyla “Kullanıcı”ların “Portal” üzerinde gerçekleştirdikleri işlemlere ilişkin ilgili mevzuatta belirtilen nitelikteki kayıtları yasal süresi içinde kayıt altına almakta ve saklamaktadır.
4.7. “SAHİBİYİM”, “Kullanıcı” bilgilerini kullanabilir, işleyebilir, paylaşabilir, ifşa edebilir, bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetlerinde, pazarlama faaliyetlerinde ve istatistikî analizler yapmak amacıyla kullanabilir. “SAHİBİYİM” aynı zamanda; kullanıcının IP adresi, “Portal”ın hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler ve teklifler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. ”SAHİBİYİM” süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapmak, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmaları yapmak için işbirliği içinde olduğu firmalara Kullanıcı bilgilerini aktarabilir ve bu firmalar tarafından yukarıda sayılan amaçlarla sınırlı olarak Kullanıcı bilgileri işlenebilir.
4.8. SAHİBİYİM , çevrimiçi davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen kullanıcının sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama, pazarlama otomasyon araçlarını kullanma ve kullanıcıya özel mesaj/teklif ve öneriler iletme hakkını haizdir. Daha sonra bu kullanıcıya sitede ya da Görüntülü Reklam Ağındaki diğer sitelerde, kullanıcıların ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterebilir. Ayrıca Google, AFS reklamlarının SAHİBİYİM’e yönlendirilmesi esnasında Google KULLANICILARIN tarayıcısına çerez yerleştirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanabilir.
4.9. “Portal” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriğin depolandığı veri tabanına yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla ve/veya “SAHİBİYİM”in “Kullanım Koşulları” çerçevesinde üçüncü kişilerce erişilmesi hukuka uygundur. Bunun dışındaki yapılan erişimler hukuka aykırı olup; “SAHİBİYİM’in her tür talep, dava ve takip hakları saklıdır.
4.10. “SAHİBİYİM”, “ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla görüntülemeye ve “ SAHİBİYİM Arayüzü”nü kullanmaya izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların, müşteri bilgilerinin, tasarımlarının, kod ve yazılımlarının, veri tabanında yer alan bilgilerinin kısmen veya tamamen kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, değiştirilmesi, başka veri tabanlarına aktarılması, bu veri tabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması, “SAHİBİYİM” üzerindeki ilanlara link verilmesi de dâhil olmak üzere benzer fiillerin işlenmesine “SAHİBİYİM” tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Bu tür fiiller hukuka aykırı olup; “SAHİBİYİM’in talep, dava ve takip hakları saklıdır.
4.11. “Portal”ın bütününün veya herhangi bir bölümünün bozma, değiştirme, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanılması, tersine mühendislik (reverse engineering) metoduyla veya farklı herhangi bir metodla API protokollerinin kırılmaya çalışılması ve API anahtarı, API gizli anahtarı, istek başlıkları, istemci doğrulama algoritması gibi parametrelere izinsiz olarak ulaşılması veya bu parametrelerin izinsiz olarak üçüncü kişilerle paylaşılması, “Portal”ın iletişim veya teknik sistemleri engelleyen, bozan ya da sistemlere müdahale eder bir şekilde “Site”ye erişim sağlanmaya çalışılması, Site üzerinde otomatik program, robot, örümcek, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) veri taraması (data crawling) vb. “screen scraping” yazılımları veya sistemleri, otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanılması, diğer kullanıcılarının verilerine veya yazılımlarına izinsiz olarak ulaşılması, çeşitli kriterlere göre yapılacak tespitler neticesinde bot çalıştırma, DDOS atakları ve sair her türlü sistemlerin bütününü veya bir kısmını bozmaya, değiştirmeye, mevcut performansını azaltmaya veya yok etmeye ve sair her türlü sisteme yönelik saldırıların ve sair hukuka aykırı kullanımların yapılması durumunda bu tür kullanımlar SAHİBİYİM’in takdirine bağlı olarak engellenecektir. Bu tür kullanımlar olmasa dahi SAHİBİYİM, gerekli gördüğü hallerde ancak “Hesap Sahibi”nin kullanıcı adı ve parolası ile giriş yapmasından sonra Portal’in kullanımına izin verilebilir. “Site”nin ve “Portal”deki içeriğin “Kullanım Koşulları” ile belirlenen kullanım sınırları dışında kullanılması hukuka aykırı olup; “SAHİBİYİM”in her tür talep, dava ve takip hakları saklıdır. İşbu şartlara ve yasalara aykırı kullanımın tespiti halinde; “SAHİBİYİM”, “Kullanıcıyı yetkili makamlara bildirme hakkına sahiptir. “Kullanıcı” bu tür kullanımlar sonucu oluşan zarar ve taleplerden “bizzat sorumlu olduğunu kabul etmektedir.
4.12. “Portal”da verilen hizmetin kesintiye uğraması, bilgi iletiminde aksaklıklar, gecikmeler, başarısızlar yaşanması, veri kaybı halinde oluşabilecek her türlü doğrudan ve dolaylı zararlardan “SAHİBİYİM”in sorumlu tutulamayacağını “Kullanıcı” kabul ve taahhüt etmektedir.
4.13. Güven Damgası, sadece ilgili Tebliğ uyarınca GDS tarafından incelemesi, takibi ve kontrolü sağlanan mevzuata uygunluk kriterlerinin varlığına delalet eder. Bunun haricinde Güven Damgası Sağlayıcısı, hiçbir suretle taraflar arasındaki sözleşmenin garantörü ya da taahhüt edeni olarak anlaşılamayacağı gibi, E-ticaret sitesinde bulunan mal ya da hizmetlerin ayıptan ari vasıflarının ve eksiksiz temin ve tesliminin kefili de değildir. Ayrıca Güven Damgası Sağlayıcısı malın teslim edilmemesi, geç teslim edilmesi ya da taahhüt edilen niteliklere uygun olarak teslim edilmemesi hallerinden hukuken hiçbir surette sorumlu tutulamaz.
5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
Bu “Portal” dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu “Portal”ın (sınırlı olmamak kaydıyla ” SAHİBİYİM Veri Tabanı”, ” SAHİBİYİM Arayüzü”, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (hepsi birlikte “SAHİBİYİM”in telif haklarına tabi çalışmaları” olarak anılacaktır) “SAHİBİYİM”e ait ve/veya “SAHİBİYİM” tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. “Kullanıcı”lar, “SAHİBİYİM” hizmetlerini, “SAHİBİYİM” bilgilerini ve “SAHİBİYİM”in telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, kopyalamak, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının “SAHİBİYİM”in hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu “Site Kullanım Koşulları” dahilinde “SAHİBİYİM” tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde “SAHİBİYİM”in telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.
İşbu “Kullanım Koşulları” dahilinde “SAHİBİYİM” tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde “SAHİBİYİM”; “SAHİBİYİM” hizmetleri, “SAHİBİYİM” bilgileri, “SAHİBİYİM” telif haklarına tabi çalışmaları, “SAHİBİYİM” ticari markaları, “SAHİBİYİM” ticari görünümü veya bu site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.
6. KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER
“SAHİBİYİM”, dilediğinde, tek taraflı olarak işbu “Kullanım Koşulları”nı herhangi bir zamanda “Portal”da ilan ederek değiştirebilir. İşbu “Kullanım Koşulları”nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanarak, yürürlüğe girecektir. İşbu “Kullanım Koşulları” “Kullanıcı”nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.
7. MÜCBİR SEBEPLER
Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, geç ifa etme, eksik ifa etme veya ifa etmeme hallerinde “SAHİBİYİM”in herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. “Mücbir sebep”, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve “SAHİBİYİM”in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacak olup, sayılanlarla sınırlı olmamak şartıyla doğal afet, savaş, yangın, grev, ayaklanma, isyan, kötü hava koşulları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek her türlü arıza, elektrik kesintisi mücbir sebep hallerindendir.
8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ
İşbu “Kullanım Koşulları” uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu “Kullanım Koşulları” dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu “Kullanım Koşulları”ndan dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
9. YÜRÜRLÜK ve KABUL
İşbu “Kullanım Koşulları” “SAHİBİYİM” tarafından “Portal”de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. “Kullanıcı”lar işbu ”Kullanım Koşulları”nı ve zaman içinde yapılan değişiklikleri “Portal”ı kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar.
EK-2 Gizlilik Politikası
İşbu Gizlilik Politikası’nın amacı, Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi (“Sahibinden” veya “Şirket”) tarafından yönetilmekte olan https://www.sahibiyim.com/  adresinde yer alan web sitesinin, (“Portal”) kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir. İşbu Gizlilik Politikası’nda tanımlanmayan ifadelerin yorumlanmasında Kullanım Koşulları ve Hesap Sözleşmesi’ndeki tanımlar dikkate alınacaktır. Kullanıcılar,  Hesap Sözleşmesi’ni kabul etmeleri üzerine işbu Gizlilik Politikası’nı da kabul etmiş sayılacaktır.
“Kurumsal Hesap Sahibi”, davet edeceği Alt Kullanıcı’ların işbu Gizlilik Politikası hükümlerini bizzat onaylamaları gerektiğini kabul etmektedir. Bu doğrultuda Kurumsal Hesap sahibi belirleyeceği her Alt Kullanıcı’dan:
·        Onay alınacağını,
·        Onay alınmazsa, Alt Kullanıcı’nın Portal’i kullanamayacağını,
·        Her bir Alt Kullanıcı için ayrı ayrı onay alınacağını taahhüt eder.
Sahibiyim, teknolojiye yatırım yaparak yenilikçi ürün ve hizmet uygulamaları ile internet alanında Kullanıcılarına daha iyi hizmet vermek için sürekli kendisini yenilemekte ve en iyi hizmeti verebilmek için çalışmaktadır.
Sahibiyim, online davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen Kullanıcı’nın ”Hesap sahibi” olmasalar dahi sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama hakkını haizdir. Daha sonra bu Kullanıcı’ya sitede ya da Görüntülü Reklam Ağı’ndaki diğer sitelerde, Kullanıcılar’ın ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterilebilir.
Google AFS reklamlarının Sahibinden’e yönlendirilmesi esnasında Google kullanıcıların tarayıcısına çerez yerleştirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanabilir.
Gizlilik Politikası Üzerinde Gerçekleşecek Olan Değişiklikler
Sahibiyim, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman Portal üzerinden yayımlamak suretiyle güncelleyebilir ve değiştirebilir. Sahibinden’in Gizlilik Politikası’nda yaptığı güncelleme ve değişiklikler Portal’da yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.
Kullanıcı, işbu Gizlilik Politikası’na konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal https://sahibiyim.com/ adresinden güncelleyeceğini taahhüt eder. Kullanıcı’nın güncel bilgileri sağlamamış olması halinde Sahibinden’in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.
Ek-3 SAHİBİYİM Hizmetleri
SAHİBİYİM; aşağıda bahsedilen hizmetler ile zaman içinde uygulamaya geçireceği diğer hizmetleri ile ilgili olarak, dilediği zamanda “Kullanıcı”ya/” Hesap Sahibi”ne herhangi bir ihbarda veya bildirimde bulunmadan, “fiyat” ve/veya “kural” ve/veya “içerik” değişikliği yapabilir, hizmetlerinin herhangi birini sona erdirebilir. SAHİBİYİM’in hizmetleri ile ilgili yaptığı değişiklikler “Portal”da yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. “Portal”a erişim sağlayan her gerçek veya tüzel kişi “SAHİBİYİM” tarafından yapılan tüm değişiklikleri kabul etmiş sayılır.
1. “SAHİBİYİM” İlan Hizmetleri
1.1. “Hesap Sahibi”, “SAHİBİYİM Hesabı” üzerinden “SAHİBİYİM” tarafından belirlenen kurallara uygun olarak ilanlarını yaratacak ve SAHİBİYİM Veri Tabanı’na yükleyecektir. 
1.2 “SAHİBİYİM”, “Hesap Sahibi” tarafından oluşturulan ilan/ilanları değerlendirmeye alacak; bahsi geçen ilanların “Portal”da yayınlanmasını kabul veya reddedecektir. “SAHİBİYİM”, ilanların değerlendirmesine yönelik kriterleri, koşulları ve süreleri serbestçe tayin ve tespit ederek, “Portal”da yayınlayacaktır.
1.3 “SAHİBİYİM”, “Portal”da yayınlanan ilanların hukuka ve ahlaka aykırı olması, başkalarının şahsi ve ticari haklarına tecavüz edici nitelik taşıması veya bu yönde yapılan ihtarlara muhatap olması veya işbu sözleşme ve “Portal”da yer alan kural ve koşullara doğrudan veya dolaylı olarak aykırı olması gibi sebeplerle “Hesap Sahibi”ne herhangi bir ihtarda bulunmadan ilgili ilanının yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabilir. “SAHİBİYİM” bahsi geçen duruma ilişkin ” Hesap Sahibi”ne herhangi bir geri ödemede bulunmayacağını, aynı şekilde ” Hesap Sahibi” de ödemiş olduğu bedelin iadesini “SAHİBİYİM”den talep ve dava etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
1.4 “SAHİBİYİM”, ” Hesap Sahibi”nin ilanlarının ve ilan içerisindeki metin, resim ve içeriklerin başka sitelerde, arama motorlarında ve “SAHİBİYİM” ilan ve reklamlarında görüntülenebilmesi için üçüncü kişilerle anlaşma yapabilir. “Hesap Sahibi”, bu konuda “SAHİBİYİM”e yetki verdiğini işbu sözleşmede açıklıkla beyan ve kabul etmektedir.
1.5 “Hesap Sahibi”, ” SAHİBİYİM Hesabı” üzerinden yaptığı her türlü iş ve işlemin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu; burada gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
1.6 “Hesap Sahibi”, “Portal”da yayınlayacağı ilanlarda karalama, kötüleme, ticari iftira atma, tehdit veya taciz etme gibi hukuka aykırı her türlü fiili gerçekleştirmeyeceğini, “Portal”ın altyapısını gerekçesiz ya da aşırı derecede yük getirecek girişimlerde ve eylemlerde bulunmayacağını, yüz kızartıcı, pornografik veya ahlaka aykırı içerikli metinlerin ve görsellerin “Portal”da yayınlanacak reklamlarda yer almasına izin vermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 
1.7 “Hesap Sahibi “, “Portal”da yayınlattığı ilanlarda gerçek, doğru ve hukuka uygun bilgilerle mal ve hizmetlerinin reklam ve tanıtımını yapacaktır. “Hesap Sahibi”nin hukuken üzerinde ilanında belirttiği şekilde tasarruf yetkisi olmayan, mal ve hizmetlere ilişkin ilan vermesi yasaktır. Bu kapsamda ilan veren “Hesap Sahibi” için “SAHİBİYİM”, “Hesap Sahibi”ne herhangi bir ihtarda bulunmaya gerek olmadan “Hesabını” geçici olarak durdurabilir, Hesabını kapatabilir,  işbu sözleşmeyi herhangi bir geri ödeme yükümlülüğü olmadan tek taraflı olarak feshedebilir.
1.8 “Hesap Sahibi “, tüketicinin korunması, fikri haklar, haksız rekabet, reklam konularını düzenleyenler dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir mevzuata aykırı ilan vermeyeceğini ve ilanlarında bu mevzuatlara aykırı beyanların; resim, video gibi görsellerin bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
1.9 “Hesap Sahibi “, seçmiş olduğu kategoriye ilişkin  ücreti ödemeyi  kabul, beyan ve taahhüt eder.
1.10 “Hesap Sahibi”, kendisine ait ilanlarını “Portal”ın “Mağazalar” bölümünde detaylı olarak açıklandığı ve sınırları belirtildiği üzere, kendisine ait bir bölümde, kendisi tarafından belirlenen içerik ve bilgilerle birlikte “Portal” üzerinden yayınlayabilir. ”Hesap sahibi”nin işbu madde içerisinde belirtilen şekilde ilanlarını yayınlayabilmesi için, işbu sözleşmenin haricinde, “Portal”ın “Mağazalar” bölümünde belirtilen bedelleri ödemesi, bu bölümde belirtilen kural ve koşullara uyması ve ayrıca EK-7 Kurumsal Hesap Kuralları’nda belirtilen kural ve koşullara uyacağını kabul, beyan ve taahhüt etmesi gerekmektedir.
1.11 “Portal”ı kullanan gerçek veya tüzel kişiler, “Portal”da sadece bir hesabı açabilirler. Bu amaçla kullanıcılar; farklı kullanıcı adları, e-posta adresleri, telefon numaraları kullanarak birden fazla “SAHİBİYİM Hesabı” açmamayı kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Bu kuralın ihlal edildiğinin SAHİBİYİM tarafından tespit edilmesi halinde; “Hesap Sahibi”nin tüm “SAHİBİYİM Hesapları”, SAHİBİYİMtarafından geçici olarak durdurulabilir veya bu hesap sahibinin hesabı kapatılabilir. Herhangi bir sebeple “Hesabı” kapatılmış veya “Hesabı” durdurulmuş kullanıcının Portal’a girmek için yeni hesap açması ve bu yeni hesabının SAHİBİYİM tarafından tespit edilmesi halinde; bu kullanıcının tüm “SAHİBİYİM Hesapları”nı, herhangi bir ihtara gerek olmaksızın iptal etme ve işbu sözleşmeyi herhangi bir ücret iade, tazminat veya cezai şart yükümlülüğü olmadan tek taraflı olarak feshetme hakkını SAHİBİYİM saklı tutmaktadır.
2. “SAHİBİYİM” Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti
Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti; işbu sözleşmede belirtilen “Alıcı” veya “Satıcı” sıfatına haiz “Hesap Sahibi” olanların “Portal”ın alt yapısını kullanarak alım-satım konusunda çevirim içi (on-line) ortamda anlaşmalarını sağlayacak alt yapının kendilerine sunulması, bu alt yapı üzerinden varılan anlaşma koşullarına uygun olarak tarafların yüklendikleri borcun eksiksiz ifa edilmesi ve bu durumun taraflarca işbu “Sözleşme”de belirtilen koşullar dâhilinde usulüne uygun şekilde SAHİBİYİM’e bildirilmesi durumunda “Alıcı” tarafından “SAHİBİYİM’in Güvenli Hesabı”na aktarılan ürün bedelinin “Satıcı”nın hesabına transfer edilmesi, eğer “Satıcı” borcunu gereği gibi ifa etmezse ve bu durum işbu “Sözleşme”de belirtilen koşullar çerçevesinde “Alıcı” tarafından SAHİBİYİM’e bildirilirse; “Alıcı” tarafından “SAHİBİYİM’in Güvenli Hesabı”na aktarılan ürün bedelinin işbu sözleşmede belirtilen koşullar çerçevesinde “Alıcı”ya iade edilmesini sağlayan, işbu sözleşme ve ayrılmaz bir parçası olan eklerinde ve “Portal”da detayları açıklanan sistemdir.
Aşağıdaki hükümler, “SAHİBİYİMGüvenli Elektronik Ticaret Hizmeti”ni kullanan “Alıcı” veya “Satıcı” sıfatına haiz “Hesap Sahibi”nin hak ve yükümlülükleri ile “SAHİBİYİM”in bu hak ve yükümlülükler karşısındaki durumunu düzenlemektedir.
2.1 Alıcıların Hak ve Yükümlülükleri
2.1.1 “Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti”nde “Alıcı”; “Portal”da ilanları gösterilen “Satıcı”ya ait ürün ve hizmetlerin satın alma talebini SAHİBİYİM internet portalının alt yapısını kullanarak yapar. “Alıcı”nın “Portal” üzerinden SAHİBİYİM’in internet portalına ait alt yapıyı kullanarak yapmış olduğu satın alma talebinin mahiyeti, ilanda belirtilen mal ve hizmetin satışıyla ilgili tüm şartları kabul ederek, “Satıcı” ile arasında bir satış akdinin yapmış olduğu satın alma talebiyle akdin kurulduğu anlamına gelmektedir. “Alıcı” bu satın alma talebiyle ilgili ürün ve hizmeti satın almayı kabul ve taahhüt eder.
2.1.2 “Alıcı”, Portal” üzerinden “SAHİBİYİM” internet portalına ait alt yapıyı kullanarak yapmış olduğu satın alma talepleri ile “Satıcı” tarafından belirlenmiş satış şartlarını ve usullerini de kabul etmiş sayılır. İstisnai durumlar hariç, “Alıcı” tarafından yapılan satın alma talepleri geri çekilemez veya iptal edilemez.
2.1.3 “Alıcı”, “Portal” üzerinden “SAHİBİYİM”in internet portalına ait alt yapıyı kullanarak yapmış olduğu satın alma taleplerinde yalnızca, “SAHİBİYİM’in Güvenli Hesabı”na para transferini yaparak para borcunun ifasını gerçekleştirebilir. Para borcunun ifasının “SAHİBİYİM’in “Güvenli Hesabı” dışında başka şekilde gerçekleştirilmesi durumunda; SAHİBİYİM’in işbu sözleşmede belirtilen “Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti”ne ilişkin hiçbir sorumluluğu bulunmadığı gibi; “Alıcı” ve “Satıcı”nın hak ve borçları da işbu sözleşmede belirtilen hükümlere tabi değildir. SAHİBİYİM, para borcunun ifasında anlaşmalı bankalarla hareket ederek “Alıcı”ya taksitle ödeme kolaylığı sunabilir. Bu durumda ilgili taksitli ödemeye ilişkin koşullar, “SAHİBİYİM” tarafından ödemenin gerçekleştirilmesi sırasında “Portal”ın ilgili bölümünden “Alıcı”ya duyurulmaktadır. “Alıcı” taksitli ödemeye karar verir ise, “Portal”ın ilgili bölümünde belirtilen koşulları da kabul etmiş olmaktadır.
2.1.4 “Alıcı”, işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde “Satıcı” ile aralarındaki satış akdinin ödeme kısmının ifası amacıyla “SAHİBİYİM’in, Güvenli Hesabı”na süreç tamamlanana kadar bloke edilmek üzere gönderilecektir. “Alıcı”, “Satıcı”ya ürünün gönderi bilgilerini göndermesinden sonra ürünü teslim alıp “Güvenli Hesap”taki ürün bedelinin “Satıcı”nın hesabına transferi için “SAHİBİYİMHesabı” üzerinden bildirimde bulunacağını veya “Satıcı” tarafından kendisine gönderilen ürünü kabul etmemesi halinde ise, ürünü “Satıcı”ya iade edeceğini ve ürün bedelinin kendisine iade edilmesi için “SAHİBİYİM Hesabı” üzerinden bildirimde bulunacağını kabul ve taahhüt eder. “Alıcı” ürünü “Satıcı”ya herhangi bir nedenle iade etmek üzere geri gönderdiği takdirde “SAHİBİYİM’in Güvenli Hesabı”nda tutulan ilgili ürüne ait satış bedeli, ancak “Satıcı”nın ürünü geri aldığına dair “SAHİBİYİM Hesabı” üzerinden bildirimde bulunması halinde “Alıcı”nın hesabına geri gönderilecektir. “Alıcı” tarafından işbu madde içerisinde belirtilen şekilde onay verilmesi halinde; verilen  onay hiçbir şekilde onay geri alınamayacak, bu süreçten sonra ortaya çıkabilecek herhangi bir uyuşmazlık ve benzeri durumda “SAHİBİYİM”, “Hesap Sahibi” arasındaki iletişimi sağlama da dahil olmak üzere herhangi bir yükümlülük altında bulunmayacaktır. “Alıcı” yukarıda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde, “SAHİBİYİM” tarafından “Satıcı”nın kendisine yolladığı ürünü kabul etmiş sayılacağını ve “SAHİBİYİM Güvenli Hesabı”nda bulunan söz konusu mala ilişkin ürün bedelinin herhangi bir uyarıya gerek kalmadan “Satıcı”ya transferi için “SAHİBİYİMHesabı” üzerinden bildirimde bulunmuş sayılacağını kabul ve beyan eder.
2.1.5 “Alıcı”, “Satıcı”lar tarafından satıma arz edilen ürün ve hizmetlerin ayıplı olup olmaması, listelenmesi, satışa arzı yasaklı ürünlerden olup olmaması, niteliği, orijinalliği, ürünün tanıtımında kullanılan yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu ve tamlığı da dahil olmak üzere, ürün ve hizmetle ilgili hiçbir konu hakkında SAHİBİYİM’in bilgi sahibi olmadığı ve olması gerekmediğini ve bunları taahhüt ve garanti etmek yükümlülüğü bulunmadığını kabul ve beyan eder.
2.1.6 “Alıcı”, “Satıcı”ya havale edilmesi için “SAHİBİYİM’in Güvenli Hesabı”na gönderdiği satış bedelinin KDV dahil hizmet bedeli komisyonu kesildikten ve “Alıcı” tarafından işbu sözleşmenin 2.1.4. maddesinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra “Satıcı”nın “SAHİBİYİM”e bildirdiği ve sadece Türkiye sınırları içerisindeki bir banka hesabına transfer edileceğini, bu süreçte “SAHİBİYİM’in Güvenli Hesabı”nda bulunan “Alıcı” ve/veya “Satıcı”nın parası üzerinde “SAHİBİYİM”in kendi adına hiçbir işlem ve tasarrufta bulunmadığını kabul ve beyan eder.
2.2 Satıcıların Hak ve Yükümlülükleri
2.2.1 “Satıcı” satıma arz ettiği ürün ve hizmetler üzerinde çekişmesiz bir şekilde mutlak olarak tasarrufta bulunma hak ve yetkisine sahip olduğunu; bahsi geçen ürün ve hizmetlerin kendisi tarafından satılmasına karşı herhangi bir hukuki veya fiili engel bulunmadığını kabul ve taahhüt eder. “Satıcı” satıma arz ettiği ürün ve hizmetlerin satışı, ilanı yasak ürünler de dâhil olmak üzere işbu sözleşme hükümlerince belirlenen veya “Portal”ın ilgili yerlerinde belirtilen “Portal”ın ve “Portal”da sunulan hizmetlerin kullanımına ilişkin kurallara ve hesaba ilişkin koşullara aykırı olmadığını ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun olduğunu kabul ve taahhüt eder. “Satıcı” satışa arz ettiği ürün ve hizmetlerin tüm hukuki sorumluğunun kendisine ait olduğunu “SAHİBİYİM”in ürün ve hizmetlerin arzı ve satışı konusunda, hiçbir sıfat altında kendisiyle doğrudan ve dolaylı ilişki içinde olmadığını kabul eder.
2.2.2 “Satıcı”, satıma arz ettiği ürün ve hizmetle ilgili satın alma talebinde bulunan “Alıcı”ya söz konusu ürün ve hizmetin satışını ilanında belirttiği şekilde gerçekleştireceğini kabul ve taahhüt eder.
2.2.3 “Satıcı”, “Alıcı”nın “SAHİBİYİM’in Güvenli Hesabı”na parayı göndermesi halinde “Alıcı”ya ürün ve/veya hizmetin satışını gerçekleştireceğini ve ürün ve/veya hizmetin teslimini “Alıcı” ile kararlaştırdıkları ve işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan EK-1’de belirtilen süreç ve sürelere uygun olarak tam ve eksiksiz bir şekilde ifa edeceğini kabul ve taahhüt eder.
2.2.4 “Satıcı”, satışa arz ettiği ve ilanında belirttiği ürün veya hizmetlerin yasaklı ürünlerden olmasından, ürün veya hizmetin üretilmesinin, çoğaltılmasının, satılmasının, dağıtılmasının veya herhangi bir şekilde satışa arzına ilişkin bir fiilde bulunulmasının yürürlükteki herhangi bir düzenlemeye aykırı olmasından dolayı doğabilecek her türlü hukuki, ticari ve idari talebe karşı sorumlu olduğunu, bu yönde “SAHİBİYİM”e yapılan taleplere karşı SAHİBİYİM’i her türlü adli, ticari ve idari makam önünde savunma yükümlülüğü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
2.2.5 “Satıcı”, işbu sözleşmenin 2.2.2. maddesi doğrultusunda satma yükümlülüğü altına girdiği ürünlerin bedellerinin, SAHİBİYİM tarafından yönetilen “SAHİBİYİM’in Güvenli Hesabı”na “Alıcı” ve “Satıcı” arasındaki alım-satım işlemi yani ürün veya hizmetin “Satıcı” tarafından fiziki olarak teslimi ve “Alıcı” tarafından kabulü tamamlanana kadar bloke edilmek üzere “Alıcı” tarafından iletileceğini kabul ve beyan eder. “Satıcı”, “Alıcı”nın ürünü teslim alıp, “SAHİBİYİM’in Güvenli Hesabı”ndaki ürün bedelinin “Satıcı”nın hesabına iletilmesi için SAHİBİYİM’e bildirimde bulunabileceğini veya “Satıcı” tarafından kendisine gönderilen ürün veya hizmeti kabul etmeyerek ürün veya hizmeti “Satıcı”ya iade edebileceğini ürün veya hizmet bedelinin kendisine iade edilmesi için SAHİBİYİM’e bildirimde bulunabileceğini kabul ve taahhüt eder. “Satıcı”, “Alıcı”nın yukarıda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde SAHİBİYİM’in, “Satıcı”nın “Alıcı”ya yolladığı ürün ve hizmeti “Alıcı”nın kabul etmiş olduğunu varsayacağını ve “SAHİBİYİM’in Güvenli Hesabı”nda bulunan söz konusu mala ilişkin ürün bedelinin herhangi bir uyarıya gerek kalmadan “Alıcı” tarafından “Satıcı”ya iletilmesi için SAHİBİYİM’e bildirimde bulunulmuş sayılacağını kabul ve beyan eder. “Satıcı” işbu madde içerisinde belirtilen işlemleri GET süreçlerine, “Portal” dahilinde konuyla ilgili yapılan açıklamalara ve surelere uygun olarak yerine getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
2.2.6 “Satıcı”, “Alıcı”ya karşı işbu sözleşme uyarınca ürün veya hizmeti zamanında ve satışa arzında belirttiği niteliklere uygun ve ayıptan arî olarak göndereceğini ve teslimini sağlayacağını; ürün veya hizmetin “Alıcı”ya satımı, mülkiyetinin ve ilgili haklarının devri ile yükümlülüklerin sadece kendisine ait olduğunu kabul eder. ”Satıcı” işbu madde içerisinde belirtilen gönderme ve teslim yükümlülüğünü, “SAHİBİYİM” tarafından onaylanan kargo firmaları aracılığıyla yerine getireceğini, gönderi ile ilgili bilgileri “SAHİBİYİMHesabı” üzerinden “Portal”a gireceğini, bu yükümlülükleri yerine getirmeden gönderi veya teslim yapması halinde, “Alıcı” tarafından “SSAHİBİYİM’in Güvenli Hesabı”na gönderilen bedelin kendisine iletilmeyeceğini ve “Alıcı”ya iade edileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 
2.2.7 “Satıcı”, “Alıcı”nın kendisine havale edilmesi için “SAHİBİYİM’in Güvenli Hesabı”na gönderdiği satış bedelinin KDV dahil hizmet bedeli komisyon kesildikten ve “Alıcı”nın işbu sözleşmenin 2.1.4. maddesinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra “Satıcı”nın “SAHİBİYİM’e bildirdiği ve sadece Türkiye sınırları içerisindeki bir banka hesabına transfer edileceğini, bu süreçte “SAHİBİYİM’in Güvenli Hesabı”nda bulunan “Alıcı” ve/veya “Satıcı”nın parası üzerinde SAHİBİYİM’in kendi adına hiçbir işlem ve tasarrufta bulunmadığını kabul ve beyan eder.
3. “SAHİBİYİM” “S-Param Güvende Hizmeti”“S-Param Güvende Hizmeti”, “Satıcı”nın Portal’da ilanını verdiği ikinci el veya sıfır ürünü “Alıcı”nın kredi kartıyla veya banka kartıyla güvenli olarak satın almasına yönelik SAHİBİYİM hizmetidir. Bu amaçla SAHİBİYİM; “Alıcı” ve “Satıcı”nın “Portal”da çevrimiçi (online) ortamda anlaşmalarını sağlayacak alt yapıyı sağlamakta, “Satıcı”; “kargo ile gönderim” tercihi ile ürüne ilişkin ilanı yayınlamakta, “Alıcı”; elektronik ortamda “S-Param Güvende” hizmetini satın alarak ilandaki ürünü sipariş etmektedir. S-Param Güvende Hizmet Bedeli; “SAHİBİYİM”in değişen piyasa koşullarına göre belirlediği, ürün/ürünlere ilişkin ödenecek toplam ürün bedeli üzerinden hesaplanan Alıcı’nın ödediği hizmet bedelidir. Ürün bedeli, “Alıcı”nın kredi kartından veya banka kartından SAHİBİYİM’in anlaşmalı ödeme kuruluşu tarafından çekildiği an itibariyle güvence altına alındığından; “Alıcı”nın S-Param Güvende hizmetinden cayma hakkı yoktur. “Alıcı”nın S-Param Güvende hizmetini satın alması üzerine yaptığı ödeme güvence altına alındığından SAHİBİYİM S-Param Güvende hizmet bedeline hak kazanır. Sadece ürünün “Satıcı” tarafından kargoya verilmemesi veya ürün kargoya verilmeden satışının Satıcı tarafından iptal edilmesi halinde; “S-Param Güvende Hizmet Bedeli” “Alıcı”ya iade edilir, diğer tüm hallerde “S-Param Güvende Hizmet Bedeli” SAHİBİYİM’in hesabına aktarılır.
3.1 “S-Param Güvende Hizmet Bedeli”nin ve ürün bedelinin ödenmesinde “Alıcı”ya anlaşmalı bankalar aracılığıyla taksitle ödeme kolaylığı sunulabilir. “Alıcı” taksitle ödemeyi tercih ederse, taksitli ödemeden doğan taksit (vade) farkını bankaya ödemeyi kabul eder. Taksit farkı, SAHİBİYİM tarafından “Alıcı”ya fatura edilir ve ürünün satış ve teslimine ilişkin süreçlerin tamamlanması halinde taksit farkı tutarı “SAHİBİYİM”in anlaşmalı ödeme kuruluşu tarafından ilgili bankaya aktarılır. Taksit farkı bankaya ve ürün tutarına göre değişiklik gösterebilir. Mevzuat gereği belirli kategorilerde taksitli ödeme kısıtlaması uygulanır. Taksit farkı bankaya ve ürün tutarına göre değişiklik gösterebilir. Mevzuat gereği belirli kategorilerde taksitli ödeme kısıtlaması uygulanır.
3.2 Alıcının, ödemeyi yaparak sipariş vermesi üzerine; ürün “Satıcı” tarafından SAHİBİYİM’in anlaşmalı kargo firması ile “Alıcı”ya gönderilir.
3.3 “Alıcı” ürünü teslim aldıktan sonra Portal üzerinden onaylaması halinde; ürün satış ve teslim süreci tamamlanmış olur ve ürün bedeli “Satıcı”ya, “S-Param Güvende Hizmet Bedeli SAHİBİYİM’e aktarılır. Yine ürünün onayının veya iadesinin S-Param Güvende hizmeti kurallarına uygun olarak süresi içinde gerçekleştirilmemesi veya ürünün anlaşmalı kargo firmasına teslim edilmemesi halinde de; ürün satış ve teslim süreci tamamlanmış sayılır ve ürün bedeli “Satıcı”ya, “S-Param Güvende Hizmet Bedeli SAHİBİYİM’e aktarılır.
3.4 “Alıcı” ürünü “Satıcı”ya iade etmek isterse; “Portal”da ürünü iade etmeye yönelik butona basarak, ekranda belirtilen süre içinde ve ekranda gösterilen “kargo kodu” ile “Satıcı”ya iade edilmek üzere ürünü kargo ücreti ödemeksizin anlaşmalı kargo firmasına teslim eder. “Alıcı”nın ürünü “Satıcı”ya iade etmesi halinde ürün bedeli “Alıcı”ya iade edilir, “S-Param Güvende Hizmet Bedeli SAHİBİYİM’e aktarılır.
3.5 “Satıcı” iade edilen ürünü teslim almakla yükümlüdür. “Satıcı”nın iade edilen ürünü teslim aldığını, teslim alma saatinden itibaren 48 saat içinde sistem üzerinden onaylaması üzerine ürün bedeli Alıcı”ya iade edilir. Ancak Alıcı tarafından iade edilen üründe uygunsuzluk veya herhangi bir sorun yaşaması halinde; ürünü teslim alma anından başlayacak 24 (yirmidört) saatlik süre içinde “Satıcı”, “SAHİBİYİM” Müşteri Hizmetlerini arayarak iadeye ilişkin yaşadığı sorunu bildirmelidir. . Müşteri Hizmetlerine sorununu bildirmesinden itibaren 7 (yedi) iş günü süre içinde “Satıcı” “Alıcı”ya karşı yasal yollara müracaat ettiğini belgeleyen evrak sunması halinde; ürün bedeli Alıcı’ya iade edilmeyecek, uyuşmazlık sonuçlanana dek SAHİBİYİM’in anlaşmalı ödeme kuruluşunun hesabında bloke edilecek, başvurulan merciinin kararı çıktığında bu karara göre hareket edilecektir. “Satıcı”, uyuşmazlık konusu karara bağlanana dek ürün bedelinin bloke edilmesi nedeniyle “SAHİBİYİM”e karşı şikâyet/dava yoluna başvurmayacağını, “SAHİBİYİM”den herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ürünün teslim edilmesinden itibaren 24 (yirmi dört) saatlik süre içinde “SAHİBİYİM” Müşteri Hizmetlerine “Satıcı” tarafından sorun bildiriminde bulunulmaz veya ürünün teslim alındığı onaylanmazsa; ürün bedeli 48 saat içinde “Alıcı”ya iade edilir.
3.6 S-Param Güvende Hizmetinde, “Alıcı”nın ödeyeceği ürün bedeli güvenli olarak SAHİBİYİM’in anlaşmalı ödeme kuruluşunun hesabında muhafaza edilmektedir. Ancak ürünün “Satıcı” tarafından “Alıcı”ya teslim edileceğini SAHİBİYİM garanti etmemektedir.
3.7 “SAHİBİYİM”, “Yer Sağlayıcı” ve “Aracı Hizmet Sağlayıcı” sıfatıyla faaliyet gösteren sanal bir platform olup, ürünün sahibi değildir, “Portal”da yayınlanan ilanlardaki ürünler ile ilgili satıcı, tedarikçi, imalatçı-ithalatçı, bayi veya benzeri herhangi bir ilişkisi/sıfatı bulunmamaktadır, “Alıcı”nın satın aldığı ürün ile ilgili iade işlemleri dahil her türlü talebinin yegane muhatabı ürünü satışa sunan “Satıcı”dır.  Ürün siparişi ilgili yaşanabilecek herhangi bir uygunsuzluk hakkında SAHİBİYİM’den talepte bulunulamaz.
3.8 Gönderen olarak Alıcı veya Satıcı’nın ürünü kargo ile gönderirken “Anlaşmalı Kargo ile Gönderim Koşullarına” aykırı hareket etmesi nedeniyle SAHİBİYİM’in herhangi bir zarara uğraması, idari para cezası veya üçüncü kişilere veya kargo firmasına tazminat ödemek durumunda kalması halinde; Gönderen yani SAHİBİYİM’in zarar görmesine sebep olan Alıcı veya Satıcı, SAHİBİYİM’in maddi ve manevi, doğrudan ve dolaylı her türlü zararı ile idari para cezalarını tüm fer’ileri ile birlikte derhal karşılayacaktır.
4. “SAHİBİYİM” Listeleme Hizmeti
4.1 Bu “Hizmet” “Hesap Sahibi”nin “ SAHİBİYİM Hesabı” üzerinden girmiş olduğu ilan içeriklerinin “SAHİBİYİM” “Portal”ında yer alan kategoriler altında görüntülenmesinin sağlanmasıdır. Listeleme; “SAHİBİYİM” “portal”ının dinamik alt yapısı üzerinden “Kullanıcı”ların ilgili kategoriler altında özelleştirdikleri sorguları doğrultusunda “Hesap Sahibi”ne ait ilanların “Kullanıcı” tarafından “SAHİBİYİM” tarafından belirlenen sıra dahilinde “SAHİBİYİM” ara yüzü üzerinden görüntülenmesidir. Listeleme; “SAHİBİYİM” veri tabanına gelen sorguların “SAHİBİYİM” veri tabanı üzerinde çalışan bilgisayar programının döneceği otomatik yanıtların “Kullanıcı”ya gösterilmesi esasına dayanır. Bu sorgu neticesinde görüntülenen ilanlar, “Hesap Sahibi” iş bu dokümanda belitilen doping hizmetlerini seçmemiş ise; otomatik olarak listelenir. “Hesap Sahibi” ilanların listelemede ilanı farklı şekilde (sorgu sırası; ilanların okunurluğu, ilanların içeriği v.b yönlerden) yer alsın isterse; işbu dokümanda yer alan doping hizmetlerinden yararlanmak durumundadırlar.
4.2 İlanlarının hangi kategori altında görüntüleneceğini(n) seçimi öncelikle “Hesap Sahibi”ne aittir. “Hesap Sahibi”nin belirlediği kategorinin ilanının konusuyla ilişkili olmaması durumunda; “SAHİBİYİM” ilgili ilanın konusuyla ilişkili olan kategori altında görüntülenmesini “Hesap Sahibi”ne herhangi bir bildirimde bulunmadan sağlayabilir.
5. “SAHİBİYİM” Mağaza Sayfaları Hizmetleri
5.1 ”Hesap Sahibi”nin “SAHİBİNDEN Hesabı” üzerinden girmiş olduğu ilan içeriklerinin SAHİBİNDEN tarafından belirlenen ücret karşılığında “Hesap Sahibi” tarafından “mağaza” adı altında oluşturulacak sayfalarda toplu olarak gösterilmesini sağlayan hizmettir.
5.2 Mağaza Sayfaları Hizmetlerinin kullanım ve yararlanma koşulları Portalın ilgili bölümünde “Hesap Sahibi”ne yönelik açıklamalarda belirtilir. “Hesap Sahibi” bu açıklamalarda belirtilen koşullara uymakla mükelleftir.
6. “SAHİBİYİM” Doping Hizmeti
6.1 ”Hesap Sahibi” Portal dahilinde yayınlanan ilanlarına diğer ilanlardan farklı biçimlerde Portal kullanıcıları tarafından daha kolay ulaşılabilmesi, ilanlarının görsel etkinliğinin arttırılabilmesi gibi amaçlarla “SAHİBİYİM” tarafından sunulan ücrete tabi bir takım (Doping) hizmetlerinden yararlanabilir.
6.2 Bu “Hizmet” sayesinde “Hesap Sahibi” “ SAHİBİYİM Hesabı” üzerinden girmiş oldukları ilan içeriklerinin listelemede farklı biçimlerde yer almasının sağlayabilir. İçeriği ve ücreti SAHİBİYİM tarafından belirlenen dopinglerden birinin ya da birkaçının “Hesap Sahibi” tarafından ilanının oluşturulması sırasında seçilmiş olması halinde; söz konusu ilan “Hesap Sahibi” tarafından seçilmiş olan doping ya da dopinglerin özelliklerine göre, Listelemede aynı doping ya da dopinglerin seçilmemiş olduğu ilanlardan farklı biçimlerde görüntülenecektir. Doping sadece seçilmiş olduğu ilana aittir, “Hesap Sahibi” tarafından seçilmiş olduğu süre bitiminden önce ya da sonra farklı bir ilana aktarılamaz, dopingin SAHİBİYİM kaynaklı sayfa hatalarından ya da SAHİBİYİM veri tabanındaki sorunlardan kaynaklı nedenlerle görüntülenmesinde doğacak süre kaybı SAHİBİYİM tarafından dopingin süresine sorunlu günler kadar ek yapılmak koşulu ile giderilir.
6.3 Doping içerik ve ücretleri SAHİBİYİM tarafından belirlenir. SAHİBİYİM söz konusu içerik ve ücretleri “Portal”da duyurulmak kaydıyla istediği zaman değiştirme hak ve yetkisine sahiptir. Dopingi yayında olan ilanın “Hesap Sahibi” tarafından yayından kaldırılması yada bağlı bulunduğu ilanın site kurallarına aykırı olduğu durumlarda SAHİBİYİM ilanı ve dopingi yayından kaldırır ve ilan sahibine (“Hesap Sahibi”ne) ödeme iadesi yapmaz.
6.4 Hediye Dopinglerin Ücretlendirilmesi Şartı: Kullanıcının mağazayı kapatma isteği halinde ya da mağaza kurallarının ihlali durumunda mağaza kullanım hakkının Sahibinden tarafından sona erdirilmesi durumunda; sisteme hediye ya da başka adlar altında olsa bile ücretsiz olarak tanımlanmış olan dopinglerin kullanılmış olanlarına karşılık olan ücret de mağaza kapatma isteği ya da mağaza kullanım hakkının sona erdirilmesi anındaki birim bedelinden hesaplanarak mağaza bedelinden kesilir ve mağaza bedeli bu bedeller kesilmiş olarak iade edilir.
6.5  SAHİBİYİM tarafından “Portal”da sunulan doping hizmetlerine “Doping” sayfasından ulaşılabilir.
7. “SAHİBİYİM” Ek Hizmetler
“Hesap Sahibi”, yukarıda sayılan temel “hizmet”lere ek olarak “Portal”dan duyurulan ve kullanım koşulları “Portal”ın ilgili kısımlarında belirtilen “Hizmet”lerden, eğer ilgili hizmet için bir ücret öngörülmüşse belirtilen ücreti ödeyerek yararlanabilir. ”Hesap Sahibi” “SAHİBİNDEN” tarafından işbu madde kapsamında tanımlanan ve “Portal”ın ilgili bölümünde duyurulan hizmetlere ilişkin “Portal”ın ilgili bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesindeki yükümlülüklere uyacağını kabul ve taahhüt etmektedir.
8. Kampanyalar ve Teklifler
8.1 “Portal”da yayınlanacak ilanların ücretini ve ücretlendirme kurgularını belirleme hak ve yetkisi “SAHİBİYİM”e aittir. “SAHİBİYİM”, ilanların ücretini ve ücretlendirme kurgularını belirlerken çeşitli kampanyalar veya teklifler düzenleyebilir. Kampanya veya teklifler, ”Portal”ı kullanan gerçek ve tüzel kişiler için geçerlidir. Bir gerçek veya tüzel kişi, kendisine ait bir “ SAHİBİYİM Hesabı”nı kullanarak kampanya veya tekliften yararlandıktan sonra, yeni bir “ SAHİBİYİM Hesabı” açarak veya mevcut diğer “SAHİBİYİM Hesabı”nı kullanarak aynı kampanya veya tekliften tekrar yararlanamaz. Bu şekilde aynı kampanya veya tekliften tekrar yararlandığının ortaya çıkması halinde; hesabı/hesapları “SAHİBİYİM” tarafından kapatılabilir. Gerçek ve tüzel kişilere sunulan kampanya veya teklifler devredilemez.
8.2  SAHİBİYİM, zaman zaman “Mağaza”lara yönelik çeşitli kampanya, çekiliş, vs. düzenleme hakkına sahiptir. “Mağaza”ların, bu kampanya, çekiliş ve sair etkinliklere kendi ‘Kullanıcı Adı’nı kullanarak katılması zorunludur. “Alt Kullanıcı”lar tarafından ‘Kullanıcı Adı’ ile yapılan işlemler “Kurumsal Hesap Sahibi”ne kampanya ve/veya çekilişe katılım hakkı kazandırmaz. SAHİBİYİM tarafından düzenlenen bu tip kampanya ve çekilişlere ilişkin genel koşullar aşağıdaki şekilde belirtilmiş olup; SAHİBİYİM’in herhangi bir kampanya ya da çekiliş ile ilgili olarak farklı veya ek koşulları belirleme hakkı saklıdır.
8.2.1 Herhangi bir çekiliş ve kampanyadan faydalanılması için, çekiliş veya kampanyaya katılma hakkı veren işlemin SAHİBİYİM tarafından belirlenen çekiliş ve/veya kampanya süresi içerisinde gerçekleştirilmiş olması zorunludur.
8.2.2 Çekiliş ve/veya kampanyaya katılma hakkı veren işlemin çekiliş ve/veya kampanya sonuçlanmadan evvel herhangi bir nedenle geri alınması, iadesi gibi durumlarda, “Kurumsal Hesap Sahibi” çekiliş ve/veya kampanyaya katılım hakkını da kaybeder. “Mağaza”, ilgili işlemin çekiliş ve/veya kampanyanın sona ermesini takiben kesinlikle geri alınamayacağını, iade edilemeyeceğini kabul eder.
8.2.3 Herhangi bir kampanya veya çekilişe katılabilmek veya kampanya veya çekiliş sonucundan yararlanabilmek için Kurumsal Hesabın SAHİBİYİM tarafından veya “Kurumsal Hesap Sahibi” tarafından iptal edilmemiş olması gereklidir.
9. S-Garajım
9.1 “Hesap Sahibi” Portal dahilinde araçlarını “S-Garajım” hizmetinden faydalanarak sisteme ekleyebilir. Araçları ile ilgili belgeleri ve araç fotoğraflarını yükleyebilir. “Hesap Sahibi” tarafından portala araçları ile ilgili girişi yapılan bilgiler kullanılarak “Hesap Sahibi”ne sunulacak olan hizmetlerden faydalanabilirler.
9.2 “S-Garajım” hizmeti sayesinde “Hesap Sahibi” “SAHİBİYİM Hesabı” üzerinden giriş yaptıktan sonra araçlarına ait marka, model, yıl, kasa tipi, vites, paket ve donanım bilgilerini girerek, aracını “S-Garajım”a ekleyebilir. Bu bilgilere ek olarak girilecek olan opsiyonel bilgiler, “Hesap Sahibi”ne sunulacak olan analiz ve hatırlatma servislerinde kullanılacaktır. “Hesap Sahibi” “Hatırlatmalar” sekmesinden araçları ile ilgili önemli tarihleri takip edebilecektir. “Analizler” sekmesinden araçları ile ilgili sunulan analizlere ulaşabilecektir. “Aksesuarlar” sekmesinden aracının marka modeline uygun Aksesuar&Tuning, Yedek Parça, Ses&Görüntü Sistemleri ve Jant&Lastik kategorilerine ait ilanlara Portal üzerinden ulaşabilecektir. “Belgelerim” sekmesinden araçlarına ait önemli belgeleri saklayabilecektir. “Yetkili Bayi” sekmesinden yetkili servis noktalarına erişebilecektir.
9.3 S-Garajım hizmetinde araç bilgileri, görsel, fotoğraf gibi her tür içerik, “Hesap Sahibi”nin kendisi tarafından “Portal”a yüklenmektedir. “SAHİBİYİM”, “Hesap Sahibi” tarafından yüklenen bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla yükümlü olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin doğru veya güncel olmamasından, gerçek dışı veya hatalı olmasından, hukuka veya ahlaka aykırı olmasından dolayı ortaya çıkacak herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz. “Hesap Sahibi”, S-Garajım sayfalarına yüklediği içeriklerden ötürü veya bu içeriklere dayanarak SAHİBİYİM tarafından yapılan analiz, değerlendirme, raporlama, bilgilendirme gibi çeşitli çalışmalardan dolayı gerek kendisinin, gerekse üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı “SAHİBİYİM”in herhangi bir tazmin yükümlülüğü olmayacağını, içerikle ilgili her tür sorumluluğun kendisine ait olacağını kabul ve taahhüt etmektedir.
9.4  SAHİBİYİM tarafından “Portal”da sunulan “S-Garajım” hizmetine https://www.sahibiyim.com linkinden ulaşılabilir.
EK-4 İlan Verme Kuralları ve İlan Verilmesi Yasaklı Ürünler
Aşağıda belirtilen tüm kategorilerdeki “İlan Verme Kuralları” hem bireysel hem kurumsal Hesap Sahibi olanlar için geçerlidir. İlan girişinde bulunan Hesap Sahibi, mevzuata, ilan verme kurallarına ve Hesap Sözleşmesi’nde belirtilen kurallara uymayı, kanun ve yönetmelikler başta olmak üzere mevzuat gereği tüketiciyi aldatma ihtimali taşıyan açıklamalara ilanda yer vermemeyi kabul ve taahhüt etmiş sayılır.
sahibinden.com portalında ilanının verilmesi yasak olan ürünlerin güncel listesine Yasaklı Ürünler Listesi sayfasından ulaşılabilir. SAHİBİYİM, ilanı verilmesi yasaklı ürünlere, portalın ilgili bölümlerinde yapacağı açıklamalar doğrultusunda eklemeler yapabilir. “Hesap Sahibi”, ilanı yasaklı ürünleri güncel olarak takip etmeli, yasaklı olmayan ürünlere ilişkin ilan vermelidir. sahibinden.com’da yayınlanmış ilanlar, ilan sahipleri tarafından yayından kaldırıldığında ya da ilan verme kurallarına ve/veya hesap sözleşmesine aykırılık nedeniyle SAHİBİYİM tarafından yayından kaldırıldığında; ilan ve doping ürünleri elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetlerden olduğu için, yayından kaldırılan ilanın ücreti ve uygulanmış doping varsa doping ücreti veya varsa bu ilan kapsamında tanımlanmış kampanya ve tekliflere ait haklar (ücretsiz ilan, ürüne bağlı doping vb gibi) iade edilmez.
Kullanıcı’lar, “Portal” dahilinde eriştikleri bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden ” Hesap Sahibi” veya “SAHİBİYİM”in amacına uygun olarak kullanmakla, ticari olmayan amaçla görüntülemekle yükümlüdür. İlan veren Hesap Sahibi tarafından girilmiş bulunan ilanlardaki iletişim bilgileri sadece ilan hakkında bilgi almak için iletişim kurulması amacıyla kullanılabilir. İlanda yer alabilecek 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun kapsamında koruma altında olan ilan verene ait veya üçüncü kişilere ait kişisel veriler ve/veya özel nitelikli kişisel veriler, başkaca bir amaçla kullanılamaz, kopyalanamaz, başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanamaz, işlenemez, dağıtılamaz, başkaca veri tabanlarına aktarılarak üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.
İlan verenler, ilanlarından SAHİBİYİM tarafından uygun görülenlerin; SAHİBİYİM’in belirleyeceği süre boyunca “Efsane İlanlar” ya da “İlginç İlanlar” kategorisinde yayınlanmasına, ayrıca SAHİBİYİM tarafından seçilen ilanların, sosyal medyada, basın bülteninde ve sair mecralarda yayınlanmasına onay vermektedir.
Fiyat Bilgileri özelliği kullanıcılarımızın daha kolay şekilde favoriye aldıkları ilanların fiyat değişikliklerini takip edebilmelerini sağlayan bir özelliktir. Bu özellik tüm ilanlarda gösterilir ancak ilanın fiyat tarihçesinin görüntülenebilmesi için ilanın favoriye eklenmesi gerekmektedir. Favoriye eklenen ilanlardaki fiyat değişikliklerini gösteren Fiyat Bilgileri özelliği kaldırılamaz.
 
İlan Verme Kuralları – Emlak
1. İlan başlığında ve ilan açıklama bölümünde sadece gayrimenkul hakkındaki bilgiler yer almalıdır.
2. İlan başlığında ve ilan açıklama bölümlerde reklam içerikli yazı yazılmaması, link ve ürüne ait fotoğrafların eklenmemesi gerekmektedir.
3. Yayınlanmak istenen ilanlarda kullanılan fotoğraflar, videolar ve 3 Boyutlu Tur görüntüsü, satılan / kiralanan gayrimenkule ait olmalıdır. Yayınlanan içerikler, fotoğraf, video veya link olarak ilana eklenen 3 Boyutlu Tur görüntüler hakkında SAHİBİYİM’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
4. İlan girişlerinde belirtilen kriterlerde (metrekare, oda sayısı, bulunduğu kat, fiyat v.b.) doğru bilgiler yer almalıdır.
5. Eklenen fotoğrafların, videoların, 3 Boyutlu Tur görüntülerinin içeriğinde firma logoları, telefon numarası veya farklı web sitelerinin link, logo ya da isimleri yer almamalıdır. Seçili vitrin resmi olarak işaretlenen görsellerde; firma logoları, telefon numarası, web sitelerinin linki, renkli arka plan, renkli çerçeve, metin içerikleri,firma isimleri, photoshop ve benzeri uygulamalarla eklentiler yer almamalıdır.
6. Sistem içerisindeki farklı bir kullanıcının fotoğrafı / fotoğrafları kullanılmamalıdır.
7. Bir gayrimenkulü satmak için ayrı, kiralamak için ayrı ilan verilmelidir. Aynı ilanda hem satılık hem kiralık detayları bulunamaz.
8. Girilen bir ilanın aynısı, ilk girilen ilan silinerek sisteme yeniden girilemez. Bir ilanın silinip sisteme tekrar yeni baştan girilmesi ve benzeri nitelikteki faaliyetleri gerçekleştiren hesap sahiplerinin bu ilanları silinebilir, hesapları geçici olarak durdurulabilir veya iptal edilebilir.
9. Aynı sitede veya blokta bulunan ve aynı özellikleri taşıyan gayrimenkuller için ayrı ilan girişi yapılmaması, tek bir ilan verilmesi ve bu ilanın açıklamasında aynı konumda farklı dairelerin de olduğunun belirtilmesi gerekmektedir. Aynı özellikte ikinci ilan girişi mükerrer (aynı kayıt) sayılmaktadır.
10. Her bir ilan için farklı resimler kullanılmalıdır, aynı konumda dahi olsa aynı resim ikinci bir ilanda kullanılmamalıdır.
11. Emlak ilan girişleri mutlaka mal sahibi tarafından veya mal sahibinin onayı alınarak yapılmalıdır. Bu sorumluluk ilan verene aittir. Mal sahibinin itirazı doğrultusunda hesap sahiplerinin bu ilanları silinebilir, hesapları geçici olarak durdurulabilir veya iptal edilebilir.
12. Satılık veya kiralık gayrimenkuller için temsili fiyat verilmemelidir.
13. Borcu ile beraber devredilmek istenen Daire ilanlarınızı Devren Satılık Konut kategorisinden vermenizi öneriyoruz. Eğer Konut/Satılık kategorisinden ilanınızı yayınlamak istiyorsanız fiyat alanında tüm borçları ile beraber toplam tutarın yazılması gerekmektedir.
14. İlan açıklama bölümlerinde web sayfası, mail adresi ve firma iletişim bilgilerine yer verilmemelidir. Telefon numarası ve kullanıcı adı sadece “Kullanıcı bilgileri” bölümünde yayınlanmalıdır. Mağaza kullanıcıları mağazaları için tanıtım sayfası hazırlayarak iletişim ve adres bilgilerini bu alanda yayınlayabilirler ancak web sayfası ve mail adreslerini belirtmemeleri gerekir
15. İlan başlığı veya açıklamasında “alınır”, “aranıyor” vb. ibarelere yer verilemez.
16. Satılan ya da kiralanan ürünler Satıldı / Kiralandı olarak tekrar yayına verilemez. Satış işleminin devam ettiği izlenimi yaratan ya da tüketiciyi aldatma ve yanıltma ihtimali yaratabilecek “opsiyonlanmıştır’, “kaporası alınmıştır”, “satılmıştır”, “ilginiz için teşekkürler” gibi ya da bunlara benzer anlamda ibareler içeren ilanlar yayına alınmaz, yayında olan ilanlar yayından kaldırılır.
17. Banka’lara ait olan emlakların ilanları sadece Banka’lar tarafından “Bankadan Emlak” paketi satın alınarak Portal’da yayınlanabilir. Bireysel ya da Mağaza paketi alan kurumsal hesap sahipleri Banka’lara ait emlaklar için Portalda ilan yayınlayamaz. Yayınlamaları halinde ilan yayından kaldırılır ve Mağaza kapatılır.
18. İlan verme aşamasında, ilana ait sahibinden.com tarafından belirlenmiş bazı kriterler için girilen bilgiler, ilan veren tarafından sonradan değiştirilemez, ilan veren bu konuda itirazda bulunmayacağını peşinen kabul etmektedir. Sahibinden.com hangi kriterlere ait bilgilerin değiştirilemeyeceğini belirleme, zaman içinde belirlediği kriterlerde değişiklik yapma ve değişiklik yapma tarihi itibariyle belirlediği kriterleri tüm ilanlara uygulama hakkını saklı tutmaktadır.”
19. Günlük Kiralık İlan yayınlayanlar; 22/11/2016 tarihli Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile getirilen yeni düzenlemelere, yasal mevzuata ve Portal’daki İlan Yayınlama Kurallarına uygun hareket etmekle yükümlüdür. Yasal yükümlülüklerini yerine getirmeden günlük kiralık ilan yayınlayanlar hakkında uygulanacak cezalardan münhasıran Günlük Kiralık İlan Veren sorumlu olacaktır.
20. Konut> Kiralık kategorisinde sadece aylık kiralık ilanlar verilebilir. Günlük, haftalık vb. kiralık ilanların Günlük Kiralık kategorisinden verilmesi gerekmektedir.
21. Günlük kiralık dairelerde, fiyat kriterine günlük kiralama bedeli girilmelidir.
22. İlanın işyeri ya da konut olarak değerlendirilmesinin kararı ilan verenin sorumluluğundadır. Seçilmiş kategori doğru olarak kabul edilir, ilan verme kurallarına aykırı bir durum yer almıyor ise ilan yayına alınır.
23. Her farklı taşınmaz için ayrı ilan verilmelidir. Farklı konumdaki, taşınmazlar için toplu satış yapılamamaktadır.
24. Turistik Tesis kategorisinde sadece turistik bir tesisin tamamı kiralanabilir ya da tamamının satışı yapılabilir.
25. 13 Eylül 2018 tarihli “Türk Parasının Kıymetini Koruma hakkında 32 sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”da, 6 Ekim 2018 tarihli “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ”de ve 16 Kasım 2018 tarihli ve 30597 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’de belirtilen sözleşme tiplerine dair kategorilerdeki ilanların fiyat bilgilerinin Türk Lirası olarak girilmesi gerekmektedir.
İlan Verme Kuralları – Vasıta
1. İlan başlığında ve ilan açıklama bölümünde sadece araç / ürün hakkındaki bilgiler yer almalıdır.
2. İlan başlığında ve ilan açıklama bölümünde reklam içerikli yazı yazılmaması, link ve fotoğraf eklenmemesi gerekmektedir.
3. Yayınlanmak istenen ilanlarda kullanılan fotoğraflar ve videolar satılan / kiralanan araca ürüne ait olmalıdır.
4. İlan girişlerinde belirtilen kriterlerde (fiyat, km, model, vites vb.) doğru bilgiler yer almalıdır. Bu bilgilerin doğruluğu ilan verenin sorumluluğundadır.
5. Girilen aracın kategori, marka ve model seçimi hesap sahibinin sorumluluğunda olup, hatalı seçimden kaynaklı ilanın ret olması halinde ilan hakkı kaybolur ve yeni bir hak tanımlaması yapılmaz.
6. Eklenen fotoğrafların, videoların, 3 Boyutlu Tur görüntülerinin içeriğinde firma logoları, telefon numarası veya farklı web sitelerinin link, logo ya da isimleri yer almamalıdır. Seçili vitrin resmi olarak işaretlenen görsellerde; firma logoları, telefon numarası, web sitelerinin linki, renkli arka plan, renkli çerçeve, metin içerikleri,firma isimleri, photoshop ve benzeri uygulamalarla eklentiler yer almamalıdır.
7. Sistem içerisindeki farklı bir kullanıcının fotoğrafları kullanılmamalıdır.
8. sahibinden.com’da bir araca / ürüne ait sadece bir ilan verilebilir. Aynı ilanda hem satılık hem kiralık içerik girilemez.
9. Sadece sahibi olduğunuz ürünlerin satışına yönelik ilanlar verilebilir. Ön sipariş ilanları yayınlanamaz.
10. Girilen bir ilanın aynısı, ilk girilen ilan silinerek sisteme yeniden girilemez. Bir ilanın silinip sisteme tekrar yeni baştan girilmesi ve benzeri nitelikteki faaliyetleri gerçekleştiren hesap sahiplerinin bu ilanları silinebilir, hesapları geçici olarak durdurulabilir veya iptal edilebilir.
11. Aynı marka ve modele ait farklı araçlar / ürünler için ayrı ilan girişi yapılması ve araçların her birinin kendine ait fotoğraflarının çekilerek ilan verilmesi gerekmektedir.
12. Her bir ilan için farklı resimler kullanılmalıdır, aynı resim ikinci bir ilanda kullanılamaz. Bu işlemi gerçekleştiren hesap sahiplerinin ilanları mükerrer olarak algılanıp, bu ilanları silinebilir, hesapları geçici olarak durdurulabilir veya iptal edilebilir.
13. Platforma yapılan araç / ürün girişlerinde mutlaka mal sahibinin onayı alınmalıdır.
14. Satılık veya kiralık araçlar / ürünler için temsili fiyat verilmemesi gerekmektedir.
15. İlan açıklama bölümlerinde web sayfası, mail adresi ve firma iletişim bilgilerine yer verilmemelidir. Telefon numarası ve kullanıcı adı sadece “Kullanıcı bilgileri” bölümünde yayınlanmalıdır. Mağaza kullanıcıları mağazaları için tanıtım sayfası hazırlayarak iletişim ve adres bilgilerini bu alanda yayınlayabilirler ancak web sayfası ismi belirtmemeleri gerekir.
16. Kiralık araç kategorisinde, fiyat kriterine sadece günlük kiralama bedeli girilmelidir.
17. İlan başlığı veya açıklamasında “alınır”, “aranıyor” vb. ibarelere yer verilemez.
18. Satılan ya da kiralanan ürünler Satıldı / Kiralandı olarak tekrar yayına verilemez. Satış işleminin devam ettiği izlenimi yaratan ya da tüketiciyi aldatma ve yanıltma ihtimali yaratabilecek “opsiyonlanmıştır’, “kaporası alınmıştır”, “satılmıştır”, “ilginiz için teşekkürler” gibi ya da bunlara benzer anlamda ibareler içeren ilanlar yayına alınmaz, yayında olan ilanlar yayından kaldırılır.
19. Vasıta kategorisinde araçların parçaları ayrı ayrı satılamaz. Parça satışı sadece yedek parça kategorisi altında yapılmaktadır.
20. İlan verme aşamasında, ilana ait sahibinden.com tarafından belirlenmiş bazı kriterler için girilen bilgiler, ilan veren tarafından sonradan değiştirilemez, ilan veren bu konuda itirazda bulunmayacağını peşinen kabul etmektedir. Sahibinden.com hangi kriterlere ait bilgilerin değiştirilemeyeceğini belirleme, belirlediği kriterlerde zaman içinde değişiklik yapma ve değişiklik yapma tarihi itibariyle belirlediği kriterleri tüm ilanlara uygulama hakkını saklı tutmaktadır.
21. 13 Eylül 2018 tarihli “Türk Parasının Kıymetini Koruma hakkında 32 sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”da, 6 Ekim 2018 tarihli “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ”de ve 16 Kasım 2018 tarihli ve 30597 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’de belirtilen sözleşme tiplerine dair kategorilerdeki ilanların fiyat bilgilerinin Türk Lirası olarak girilmesi gerekmektedir.
İlan Verme Kuralları – İkinci El ve Sıfır Alışveriş
1. “Yasaklı Ürünler Listesi”nde yer alan ürünlerle ilgili ilan verilemez.
2. İlan başlığında ve ilan açıklama bölümünde sadece ürün hakkındaki bilgiler yer almalıdır.
3. İlan başlığında ve ilan açıklama bölümünde reklam içerikli yazı yazılmaması, link ve fotoğraf eklenmemesi gerekmektedir.
4. Yayınlanmak istenen ilanlarda kullanılan fotoğraflar ve videolar, satılan / kiralanan ürüne ait olmalıdır.
5. İlan girişlerinde belirtilen kriterlerde (fiyat, model vb.) doğru bilgiler yer almalıdır.
6. Eklenen fotoğrafların içeriğinde firma logoları veya farklı e-ticaret web sitelerinin link ya da isimleri, ürüne ait fotoğraf yerine kampanya yazısı, telefon numarası veya farklı web sitelerinin link, logo ya da isimleri yer almamalıdır. Seçili vitrin resmi olarak işaretlenen görsellerde; firma logoları, telefon numarası, web sitelerinin linki, renkli arka plan, renkli çerçeve, metin içerikleri,firma isimleri, photoshop ve benzeri uygulamalarla eklentiler yer almamalıdır.
7. Sistem içerisindeki farklı bir kullanıcının ilanının fotoğrafları kullanılmamalıdır.
8. sahibinden.com’da bir ürüne ait sadece bir ilan verilebilir. Yayında olan bir ilanın aynısı ikinci kez verilemez. Bu ve buna benzer faaliyeti gösteren hesap sahiplerinin bu ilanları silinebilir, hesapları dondurulabilir veya iptal edilebilir.
9. Sahibi olduğunuz ürünlerin satışına yönelik ilanlar verilebilir. Ön sipariş ilanları yayınlanamaz.
10. Girilen bir ilanın aynısı, ilk girilen ilan silinerek sisteme yeniden girilemez. Bir ilanın silinip sisteme tekrar yeni baştan girilmesi ve benzeri nitelikteki faaliyetleri gerçekleştiren hesap sahiplerinin bu ilanları silinebilir, hesapları geçici olarak durdurulabilir veya iptal edilebilir.
11. Her farklı renk, model veya boyutta olan ürün için ayrı bir ilan girişi yapılması gerekmektedir. Örnek: Farklı ayakkabı numaraları ya da farklı renkleri olan ürünlerde ayrı ilan girişi yapılması gereklidir. Aynı ilan altında tüm ayakkabı numaraları ve renkleri vb. farklılaştıran unsurlar belirtilemez.
12. Her bir ilan için farklı resimler kullanılmalıdır, aynı resim ikinci bir ilanda kullanılamaz.
13. Satılık veya kiralık ürünler için temsili fiyat verilmemelidir. Fiyatlar KDV dahil olarak belirtilmelidir.
14. Kiralık olarak verilmek istenilen ilanlar, eğer ilgili kategorisinde kiralık seçeneği yok ise Diğer Her Şey> Diğer kategorisinden verilmelidir.
15. Aynı ürünü hem kiralık hem de satılık olarak ilan vermek istenildiğinde, kiralık için ayrı, satılık için ayrı ilan verilmesi gerekmektedir.
16. İlanların açıklama bölümlerinde web sayfası, mail adresi ve firma iletişim bilgilerine yer verilmemelidir. Telefon numarası ve kullanıcı adı sadece “Kullanıcı Bilgileri” bölümünde yayınlanmalıdır. Mağaza kullanıcıları mağazaları için tanıtım sayfası hazırlayarak iletişim ve adres bilgilerini bu alanda yayınlayabilirler ancak web sayfası ismi belirtmemeleri gerekir.
17. Güvenli e-ticaret ilanlarının açıklamalarında “elden teslim, kapıda ödeme, eft, havale, yüz yüze satış vb.” şeklinde açıklamalar yer almamalıdır. Hiçbir iletişim bilgisi paylaşılmamalıdır.
18. Airsoft silahların satışında açıklama bölümüne “Ateşli silaha çevrilemez, 18 yaşından küçüklere satılamaz.” ibaresinin eklenmesi gerekmektedir.
19. İlan başlığı veya açıklamasında “alınır”, “aranıyor” vb. ibarelere yer verilemez.
20. Satılan ya da kiralanan ürünler Satıldı / Kiralandı olarak tekrar yayına verilemez. Satış işleminin devam ettiği izlenimi yaratan ya da tüketiciyi aldatma ve yanıltma ihtimali yaratabilecek “opsiyonlanmıştır’, “kaporası alınmıştır”, “satılmıştır”, “ilginiz için teşekkürler” gibi ya da bunlara benzer anlamda ibareler içeren ilanlar yayına alınmaz, yayında olan ilanlar yayından kaldırılır.
21. İlan verme aşamasında, ilana ait sahibinden.com tarafından belirlenmiş bazı kriterler için girilen bilgiler ilan veren tarafından sonradan değiştirilemez, ilan veren bu konuda itirazda bulunmayacağını peşinen kabul etmektedir. Sahibinden.com hangi kriterlere ait bilgilerin değiştirilemeyeceğini belirleme, belirlediği kriterlerde zaman içinde değişiklik yapma ve değişiklik yapma tarihi itibariyle belirlediği kriterleri tüm ilanlara uygulama hakkını saklı tutmaktadır.
İlan verirken Güvenli E-Ticaret (GET) veya S-Param Güvende hizmetini tercih ederek ilan vermek isteyen Satıcı; yukarıdaki kurallara ilaveten aşağıdaki maddelere uygun davranmayı kabul eder:
22. Satıcı, iade edilen kargoyu teslim almak zorundadır. İade edilen ürünle ilgili herhangi bir sorunun varlığına dair ürünü kargo görevlisinin yayında kargoyu açarak tutanak tutulmasını sağlayabilir, böylece herhangi bir uyuşmazlık nedeniyle Alıcı’ya karşı hukuki yollara müracaat etmek isterse, elindeki tutanağı kullanabilir. Satıcı iade edilen üründe uygunsuzluk veya herhangi bir sorun yaşaması halinde; Alıcı tarafından iade edilen ürünü teslim alma anından başlayacak 24 (yirmidört) saatlik süre içinde “SAHİBİYİM” Müşteri Hizmetlerini arayarak iadeye ilişkin yaşadığı sorunu bildirmelidir. Müşteri Hizmetlerine sorununu bildirmesinden itibaren 7 (yedi) iş günü süre içinde ürüne ilişkin herhangi bir şikâyeti hakkında Tüketici Hakem Heyetine veya mahkemeye veya savcılığa başvurduğunu gösteren evrakı SAHİBİYİM sunması halinde, ürün bedeli Alıcı’ya iade edilmeyecek, uyuşmazlık sonuçlanana dek SAHİBİYİM anlaşmalı ödeme kuruluşunun hesabında bloke edilecek, başvurulan merciinin kararı çıktığında bu karara göre hareket edilecektir. Satıcı, uyuşmazlık konusu karara bağlanana dek ürün bedelinin bloke edilmesi nedeniyle “SAHİBİYİM”e karşı şikâyet/dava yoluna başvurmayacağını, SAHİBİYİM”den herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ürünün teslim edilmesinden itibaren 24 (yirmi dört) saatlik süre içinde “SAHİBİYİM” Müşteri Hizmetlerine Satıcı tarafından sorun bildiriminde bulunulmaz veya ürünün teslim alındığı onaylanmazsa; ürün bedelinin Alıcı’ya iade edilmesini kabul etmektedir. Bu durumda Satıcı; ürün bedelinin Alıcı’ya iadesine ilişkin SAHİBİYİM’den herhangi bir talepte bulunmayacağını, SAHİBİYİM’e karşı şikayet/dava yoluna başvurmayacağını kabul ve taahhüt eder.
23. Satıcı; internet sitesi üzerinden satış gerçekleştirerek Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (TKHK) kapsamında “Satıcı”  ve Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında “Hizmet Sağlayıcı” olduğunu, her iki düzenleme kapsamında satıcı ve hizmet sağlayıcı tanımı altında tanımlanan hak ve yükümlülüklere tabi olduğunu; hiçbir koşulda TKHK’da tanımlanan “Tüketici” olmadığını, dolayısıyla tüketiciler için belirlenen hak ve yükümlülüklere tabi olmayacağını, Güvenli Elektronik Ticaret veya S-Param Güvende hizmetine ilişkin sözleşmelerin ticari amaçla yapıldığını, bu nedenle uyuşmazlıkların çözümünde Tüketici Mahkemelerinin görevli sayılamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
24. Satıcı; SAHİBİYİM’in Yer Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcı sıfatıyla; ilanı yayınlanan ürünlerin satışı için elektronik ticaret ortamı sunduğunu, güvenli elektronik ticaret ve S-Param Güvende hizmeti süreçlerini yönettiğini, ilanı yayınlanan ürünlerle ilgili satıcı, tedarikçi, imalatçı, ithalatçı, bayi gibi herhangi bir sıfatının bulunmadığını; bu sebeple ürünle ilgili tedarik, teslim ve iade işlemleri de dahil olmak üzere her tür talep ve şikayetin tek muhatabının Satıcı olduğunu;  ürün’ün ayıplı olup olmadığı, tedariki, teslimi, iadesi de dahil hiçbir aşamada SAHİBİYİM’in hukuki/cezai herhangi bir sorumluluğunun bulunmayacağını, SAHİBİYİM’in sayılan işlemlere taraf olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
25. SAHİBİYİM, Güvenli E-Ticaret (GET) ve S-Param Güvende hizmet koşullarında herhangi bir bildirimde bulunmadan dilediği zamanda değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. SAHİBİYİM tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalar Portal’da yayınlandığında bağlayıcı olarak uygulanır.
Gönderen olarak Alıcı veya Satıcı’nın ürünü kargo ile gönderirken “Anlaşmalı Kargo ile Gönderim Koşullarına” aykırı hareket etmesi nedeniyle SAHİBİYİM’in herhangi bir zarara uğraması, idari para cezası veya üçüncü kişilere veya kargo firmasına tazminat ödemek durumunda kalması halinde; Gönderen yani SAHİBİYİM’in zarar görmesine sebep olan Alıcı veya Satıcı, SAHİBİYİM’in maddi ve manevi, doğrudan ve dolaylı her türlü zararı ile idari para cezalarını tüm fer’ileri ile birlikte derhal karşılayacaktır.
İlan Verme Kuralları – Yedek Parça, Aksesuar, Donanım & Tuning
1. “Yasaklı Ürünler Listesi”nde yer alan ürünlerle ilgili ilan verilemez.
2. İlan başlığında ve ilan açıklama bölümünde sadece ürün hakkındaki bilgiler yer almalıdır.
3. İlan başlığında ve ilan açıklama bölümünde reklam içerikli yazı yazılmaması, link ve fotoğraf eklenmemesi gerekmektedir.
4. Yayınlanmak istenen ilanlarda kullanılan fotoğraflar ve videolar satılan / kiralanan ürüne ait olmalıdır.
5. İlan girişlerinde belirtilen kriterlerde (fiyat, model v.b.) doğru bilgiler yer almalıdır.
6. Eklenen fotoğrafların içeriğinde firma logoları veya farklı e-ticaret web sitelerinin link ya da isimleri, ürüne ait fotoğraf yerine kampanya yazısı, telefon numarası veya farklı web sitelerinin link, logo ya da isimleri yer almamalıdır. Seçili vitrin resmi olarak işaretlenen görsellerde; firma logoları, telefon numarası, web sitelerinin linki, renkli arka plan, renkli çerçeve, metin içerikleri,firma isimleri, photoshop ve benzeri uygulamalarla eklentiler yer almamalıdır.
7. Sistem içerisindeki farklı bir kullanıcının ilanının fotoğrafları kullanılmamalıdır.
8. sahibinden.com’da bir ürüne ait sadece bir ilan verilebilir.
9. Sahibi olduğunuz ürünlerin satışına yönelik ilanlar verilebilir. Ön sipariş ilanları yayınlanamaz.
10. Girilen bir ilanın aynısı, ilk girilen ilan silinerek sisteme yeniden girilemez. Bir ilanın silinip sisteme tekrar yeni baştan girilmesi ve benzeri nitelikteki faaliyetleri gerçekleştiren hesap sahiplerinin bu ilanları silinebilir, hesapları geçici olarak durdurulabilir veya iptal edilebilir.
11. Her farklı renk, model veya boyutta olan ürün için ayrı bir ilan girişi yapılması gerekir.
12. Her bir ilan için farklı resimler kullanılmalıdır, aynı resim ikinci bir ilanda kullanılamaz.
13. Satılık veya kiralık ürünler için temsili fiyat verilmemelidir. Fiyatlar KDV dahil olarak belirtilmelidir.
14. İlanların açıklama bölümlerinde web sayfası, mail adresi ve firma iletişim bilgilerine yer verilmemelidir. Telefon numarası ve kullanıcı adı sadece “Kullanıcı Bilgileri” bölümünde yayınlanmalıdır. Mağaza kullanıcıları mağazaları için tanıtım sayfası hazırlayarak iletişim ve adres bilgilerini bu alanda yayınlayabilirler ancak web sayfası ismi belirtmemeleri gerekir.
15. Güvenli e-ticaret ilanlarının açıklamalarında “elden teslim, kapıda ödeme, eft, havale, yüz yüze satış vb.” şeklinde açıklamalar yer almamalıdır. Hiçbir iletişim bilgisi paylaşılmamalıdır.
16. İlan başlığı veya açıklamasında “alınır”, “aranıyor” vb. ibarelere yer verilemez.
17. Satılan ya da kiralanan ürünler Satıldı / Kiralandı olarak tekrar yayına verilemez. Satış işleminin devam ettiği izlenimi yaratan ya da tüketiciyi aldatma ve yanıltma ihtimali yaratabilecek “opsiyonlanmıştır’, “kaporası alınmıştır”, “satılmıştır”, “ilginiz için teşekkürler” gibi ya da bunlara benzer anlamda ibareler içeren ilanlar yayına alınmaz, yayında olan ilanlar yayından kaldırılır.
18. İlan verme aşamasında, ilana ait sahibinden.com tarafından belirlenmiş bazı kriterler için girilen bilgiler, ilan veren tarafından sonradan değiştirilemez, ilan veren bu konuda itirazda bulunmayacağını peşinen kabul etmektedir. Sahibinden.com hangi kriterlere ait bilgilerin değiştirilemeyeceğini belirleme, zaman içinde belirlediği kriterlerde değişiklik yapma ve değişiklik yapma tarihi itibariyle belirlediği kriterleri tüm ilanlara uygulama hakkını saklı tutmaktadır.”
İlan verirken Güvenli E-Ticaret (GET) seçeneğini tercih ederek ilan vermek isteyen Satıcı; yukarıdaki kurallara ilaveten aşağıdaki maddelere uygun davranmayı kabul eder:
19. Satıcı, iade edilen kargoyu teslim almak zorundadır. İade edilen ürünle ilgili herhangi bir sorunun varlığına dair ürünü kargo görevlisinin yayında kargoyu açarak tutanak tutulmasını sağlayabilir, böylece herhangi bir uyuşmazlık nedeniyle Alıcı’ya karşı hukuki yollara müracaat etmek isterse, elindeki tutanağı kullanabilir. Satıcı iade edilen kargoyu teslim almasından itibaren 7 (yedi) iş günü içinde ürüne ilişkin herhangi bir şikayeti hakkında Tüketici Hakem Heyetine veya mahkemeye veya savcılığa başvurduğunu gösteren evrakı SAHİBİYİM’e sunmaması halinde, ürün bedelinin Alıcı’ya iade edilmesini kabul etmektedir. Bu durumda ürün bedelinin Alıcı’ya iadesine ilişkin SAHİBİYİM’den herhangi bir talepte bulunmayacağını, SAHİBİYİM’e karşı şikayet/dava yoluna başvurmayacağını kabul ve taahhüt eder.
20. Satıcı; internet sitesi üzerinden satış gerçekleştirerek Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (TKHK) kapsamında “Satıcı”  ve Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında “Hizmet Sağlayıcı” olduğunu, her iki düzenleme kapsamında satıcı ve hizmet sağlayıcı tanımı altında tanımlanan hak ve yükümlülüklere tabi olduğunu; hiçbir koşulda TKHK’da tanımlanan “Tüketici” olmadığını, dolayısıyla tüketiciler için belirlenen hak ve yükümlülüklere tabi olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
21. Satıcı; SAHİBİYİM’in Yer Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcı sıfatıyla; ilanı yayınlanan ürünlerin satışı için elektronik ticaret ortamı sunduğunu ve güvenli elektronik ticaret sürecini yönettiğini, ilanı yayınlanan ürünlerle ilgili satıcı, tedarikçi, imalatçı, ithalatçı, bayi gibi herhangi bir sıfatının bulunmadığını; bu sebeple ürünle ilgili tedarik, teslim ve iade işlemleri de dahil olmak üzere her tür talep ve şikayetin tek muhatabının Satıcı olduğunu;  ürün’ün ayıplı olup olmadığı, tedariki, teslimi, iadesi de dahil hiçbir aşamada SAHİBİYİM’in hukuki/cezai herhangi bir sorumluluğunun bulunmayacağını, SAHİBİYİM’in sayılan işlemlere taraf olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
22. Satıcı; Güvenli Elektronik Ticarete ilişkin işbu Sözleşmenin Ticari amaçla yapıldığını, dolayısıyla uyuşmazlıkların çözümünde Tüketici Mahkemelerinin görevli sayılamayacağını, genel yetkili Hukuk ve Ticaret Mahkemelerinin görevli olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir.
İlan Verme Kuralları – Hayvanlar Alemi
1. İlan verebilmek için Hayvanları Koruma Kanunu ve Kara Avcılığı Kanunu ile belirlenen şart ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerekmektedir.
2. İlan başlığında ve ilan açıklama bölümünde sadece ilgili hayvan hakkındaki bilgiler yer almalıdır.
3. İlan başlığında ve ilan açıklama bölümünde reklam içerikli yazı yazılmaması, link ve fotoğraf eklenmemesi gerekmektedir.
4. Evcil hayvanlar satışı yapılamaz. Satışa yönelik faaliyetleri gerçekleştiren hesap sahiplerinin ilanları silinebilir, hesapları geçici olarak durdurulabilir ve/veya hesapları iptal edilebilir.
5. Sahiplendirmek için verilen ilanların açıklama bölümünde “Aşı, mama, veteriner parası talep edilmeyecektir. Tamamen ücretsiz sahiplendirilecektir.” bu ve bu anlamdaki ibarelerin eklenmesini gerekmektedir.
6. Kurumsal hesap sahipleri evcil hayvanlar kategorisine kesinlikle ilan girişi yapamazlar.
7. Evcil hayvanlar kategorisinde yayınlanmak istenen hayvana ait fotoğraf ve/veya video olması zorunludur. Yayınlanan fotoğraflar ve videolar ilgili hayvana ait olmalıdır.
8. İlan girişlerinde belirtilen kriterlerde (renk, cins vb.) doğru bilgiler yer almalıdır.
9. Eklenen fotoğrafların içeriğinde firma logoları veya farklı e-ticaret web sitelerinin link, logo ya da isimleri yer almamalıdır. Seçili vitrin resmi olarak işaretlenen görsellerde; firma logoları, telefon numarası, web sitelerinin linki, renkli arka plan, renkli çerçeve, metin içerikleri,firma isimleri, photoshop ve benzeri uygulamalarla eklentiler yer almamalıdır.
10. Sistem içerisindeki farklı bir kullanıcının fotoğrafları kullanılmamalıdır.
11. sahibiyim.com’da bir hayvana ait sadece bir ilan verilebilir.
12. Sahibi olduğunuz ürünlerin satışına yönelik ilanlar verilebilir. Ön sipariş ilanları yayınlanamaz.
13. Girilen bir ilanın aynısı, ilk girilen ilan silinerek sisteme yeniden girilemez. Bir ilanın silinip sisteme tekrar yeni baştan girilmesi ve benzeri nitelikteki faaliyetleri gerçekleştiren hesap sahiplerinin bu ilanları silinebilir, hesapları geçici olarak durdurulabilir veya iptal edilebilir.
14. Her bir ilan için farklı resimler kullanılmalıdır, aynı resim ikinci bir ilanda kullanılmamalıdır.
15. Hayvanlar aleminde satışına izin verilen hayvanlar ve aksesuarları için temsili fiyat verilmemesi gerekmektedir.
16. İlan açıklama bölümlerinde web sayfası, mail adresi ve firma iletişim bilgilerine yer verilmemelidir. Telefon numarası ve kullanıcı adı sadece “Kullanıcı Bilgileri” bölümünde yayınlanmalıdır. Mağaza kullanıcıları mağazaları için tanıtım sayfası hazırlayarak iletişim ve adres bilgilerini bu alanda yayınlayabilirler ancak web sayfası ismi belirtmemeleri gerekir.
17. İlan başlığı veya açıklamasında “alınır”, “aranıyor” vb. ibarelere yer verilemez.
18. İlan verme aşamasında, ilana ait sahibinden.com tarafından belirlenmiş bazı kriterler için girilen bilgiler, ilan veren tarafından sonradan değiştirilemez, ilan veren bu konuda itirazda bulunmayacağını peşinen kabul etmektedir. Sahibinden.com hangi kriterlere ait bilgilerin değiştirilemeyeceğini belirleme, belirlediği kriterlerde zaman içinde değişiklik yapma ve değişiklik yapma tarihi itibariyle belirlediği kriterleri tüm ilanlara uygulama hakkını saklı tutmaktadır.
19. Hayvanlar Alemi kategorisinde büyükbaş, küçükbaş ve kümes hayvanları olarak canlı hayvan satışına ilişkin ilanlar verilebilir. Bu ilanlarda hayvan kesimine ilişkin görseller kullanılmaması gerekmektedir.
20. Kurumsal firmalar hesapta beyan ettikleri adresi dışındaki ilçelerde ilan veremezler. Farklı ilçelerde şubeleri olması durumunda şube belgelerini iletmeleri durumunda ilan yayınlayabilirler.

İlan verirken Güvenli E-Ticaret (GET) seçeneğini tercih ederek ilan vermek isteyen Satıcı; yukarıdaki kurallara ilaveten aşağıdaki maddelere uygun davranmayı kabul eder:
 
21. Satıcı, iade edilen kargoyu teslim almak zorundadır. İade edilen ürünle ilgili herhangi bir sorunun varlığına dair ürünü kargo görevlisinin yayında kargoyu açarak tutanak tutulmasını sağlayabilir, böylece herhangi bir uyuşmazlık nedeniyle Alıcı’ya karşı hukuki yollara müracaat etmek isterse, elindeki tutanağı kullanabilir. Satıcı iade edilen kargoyu teslim almasından itibaren 7 (yedi) iş günü içinde ürüne ilişkin herhangi bir şikayeti hakkında Tüketici Hakem Heyetine veya mahkemeye veya savcılığa başvurduğunu gösteren evrakı SAHİBİYİM’e sunmaması halinde, ürün bedelinin Alıcı’ya iade edilmesini kabul etmektedir. Bu durumda ürün bedelinin Alıcı’ya iadesine ilişkin SAHİBİYİM’den herhangi bir talepte bulunmayacağını, SAHİBİYİM’e karşı şikayet/dava yoluna başvurmayacağını kabul ve taahhüt eder.
21. Satıcı; internet sitesi üzerinden satış gerçekleştirerek Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (TKHK) kapsamında “Satıcı”  ve Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında “Hizmet Sağlayıcı” olduğunu, her iki düzenleme kapsamında satıcı ve hizmet sağlayıcı tanımı altında tanımlanan hak ve yükümlülüklere tabi olduğunu; hiçbir koşulda TKHK’da tanımlanan “Tüketici” olmadığını, dolayısıyla tüketiciler için belirlenen hak ve yükümlülüklere tabi olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
22. Satıcı; SAHİBİYİM’in Yer Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcı sıfatıyla; ilanı yayınlanan ürünlerin satışı için elektronik ticaret ortamı sunduğunu ve güvenli elektronik ticaret sürecini yönettiğini, ilanı yayınlanan ürünlerle ilgili satıcı, tedarikçi, imalatçı, ithalatçı, bayi gibi herhangi bir sıfatının bulunmadığını; bu sebeple ürünle ilgili tedarik, teslim ve iade işlemleri de dahil olmak üzere her tür talep ve şikayetin tek muhatabının Satıcı olduğunu;  ürün’ün ayıplı olup olmadığı, tedariki, teslimi, iadesi de dahil hiçbir aşamada SAHİBİYİM’in hukuki/cezai herhangi bir sorumluluğunun bulunmayacağını, SAHİBİYİM’in sayılan işlemlere taraf olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
23. Satıcı; Güvenli Elektronik Ticarete ilişkin işbu Sözleşmenin Ticari amaçla yapıldığını, dolayısıyla uyuşmazlıkların çözümünde Tüketici Mahkemelerinin görevli sayılamayacağını, genel yetkili Hukuk ve Ticaret Mahkemelerinin görevli olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir.
İlan Verme Kuralları – İş Makineleri&Sanayi
1. İlan başlığında ve ilan açıklama bölümünde sadece ürün / araç hakkındaki bilgiler yer almalıdır.
2. İlan başlığında ve ilan açıklama bölümünde reklam içerikli yazı yazılmaması, link ve fotoğraf eklenmemesi gerekmektedir.
3. Yayınlanmak istenen ilanlarda kullanılan fotoğraflar ve videolar satılan / kiralanan ürüne, araca ait olmalıdır.
4. İlan girişlerinde belirtilen kriterlerde (model, fiyat vb.) doğru bilgiler yer almalıdır.
5. Eklenen fotoğrafların içeriğinde firma logoları veya farklı e-ticaret web sitelerinin link ya da isimleri, ürüne ait fotoğraf yerine kampanya yazısı, telefon numarası veya farklı web sitelerinin link, logo ya da isimleri yer almamalıdır. Seçili vitrin resmi olarak işaretlenen görsellerde; firma logoları, telefon numarası, web sitelerinin linki, renkli arka plan, renkli çerçeve, metin içerikleri,firma isimleri, photoshop ve benzeri uygulamalarla eklentiler yer almamalıdır.
6. Sistem içerisindeki farklı bir kullanıcının ilanının fotoğrafları kullanılmamalıdır.
7. sahibinden.com’da bir ürüne/ araca ait sadece bir ilan verilebilir. Aynı ürünü hem kiralık hem de satılık olarak ilan vermek istenildiğinde, kiralık için ayrı, satılık için ayrı ilan verilmesi gerekmektedir.
8. Sahibi olduğunuz ürünlerin satışına yönelik ilanlar verilebilir. Ön sipariş ilanları yayınlanamaz.
9. Girilen bir ilanın aynısı, ilk girilen ilan silinerek sisteme yeniden girilemez. Bir ilanın silinip sisteme tekrar yeni baştan girilmesi ve benzeri nitelikteki faaliyetleri gerçekleştiren hesap sahiplerinin bu ilanları silinebilir, hesapları geçici olarak durdurulabilir veya iptal edilebilir.
10. Her bir ilan için farklı resimler kullanılmalıdır, aynı resim ikinci bir ilanda kullanılmamalıdır.
11. Aynı marka ve modele ait farklı ürünler / araçlar için ayrı ilan girişi yapılması gerekmektedir.
12. Satılık veya kiralık ürünler / araçlar için temsili fiyat verilmemesi gerekmektedir.
13. İlan açıklama bölümlerinde web sayfası, mail adresi ve firma iletişim bilgilerine yer verilmemelidir. Telefon numarası ve kullanıcı adı sadece “Kullanıcı bilgileri” bölümünde yayınlanmalıdır. Mağaza kullanıcıları mağazaları için tanıtım sayfası hazırlayarak iletişim ve adres bilgilerini bu alanda yayınlayabilirler ancak web sayfası ismi belirtmemeleri gerekir.
14. İlan başlığı veya açıklamasında “alınır”, “aranıyor” vb. ibarelere yer verilemez.
15. Satılan ya da kiralanan ürünler Satıldı / Kiralandı olarak tekrar yayına verilemez. Satış işleminin devam ettiği izlenimi yaratan ya da tüketiciyi aldatma ve yanıltma ihtimali yaratabilecek “opsiyonlanmıştır’, “kaporası alınmıştır”, “satılmıştır”, “ilginiz için teşekkürler” gibi ya da bunlara benzer anlamda ibareler içeren ilanlar yayına alınmaz, yayında olan ilanlar yayından kaldırılır.
16. İlan verme aşamasında, ilana ait sahibinden.com tarafından belirlenmiş bazı kriterler için girilen bilgiler, ilan veren tarafından sonradan değiştirilemez, ilan veren bu konuda itirazda bulunmayacağını peşinen kabul etmektedir. Sahibinden.com hangi kriterlere ait bilgilerin değiştirilemeyeceğini belirleme, zaman içinde belirlediği kriterlerde değişiklik yapma ve değişiklik yapma tarihi itibariyle belirlediği kriterleri tüm ilanlara uygulama hakkını saklı tutmaktadır.
İlan verirken Güvenli E-Ticaret (GET) seçeneğini tercih ederek ilan vermek isteyen Satıcı; yukarıdaki kurallara ilaveten aşağıdaki maddelere uygun davranmayı kabul eder:
17. Satıcı, iade edilen kargoyu teslim almak zorundadır. İade edilen ürünle ilgili herhangi bir sorunun varlığına dair ürünü kargo görevlisinin yayında kargoyu açarak tutanak tutulmasını sağlayabilir, böylece herhangi bir uyuşmazlık nedeniyle Alıcı’ya karşı hukuki yollara müracaat etmek isterse, elindeki tutanağı kullanabilir. Satıcı iade edilen kargoyu teslim almasından itibaren 7 (yedi) iş günü içinde ürüne ilişkin herhangi bir şikayeti hakkında Tüketici Hakem Heyetine veya mahkemeye veya savcılığa başvurduğunu gösteren evrakı SAHİBİYİM’e sunmaması halinde, ürün bedelinin Alıcı’ya iade edilmesini kabul etmektedir. Bu durumda ürün bedelinin Alıcı’ya iadesine ilişkin SAHİBİYİM’den herhangi bir talepte bulunmayacağını, SAHİBİYİM’e karşı şikayet/dava yoluna başvurmayacağını kabul ve taahhüt eder.
18. Satıcı; internet sitesi üzerinden satış gerçekleştirerek Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (TKHK) kapsamında “Satıcı”  ve Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında “Hizmet Sağlayıcı” olduğunu, her iki düzenleme kapsamında satıcı ve hizmet sağlayıcı tanımı altında tanımlanan hak ve yükümlülüklere tabi olduğunu; hiçbir koşulda TKHK’da tanımlanan “Tüketici” olmadığını, dolayısıyla tüketiciler için belirlenen hak ve yükümlülüklere tabi olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
19. Satıcı; SAHİBİYİM’in Yer Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcı sıfatıyla; ilanı yayınlanan ürünlerin satışı için elektronik ticaret ortamı sunduğunu ve güvenli elektronik ticaret sürecini yönettiğini, ilanı yayınlanan ürünlerle ilgili satıcı, tedarikçi, imalatçı, ithalatçı, bayi gibi herhangi bir sıfatının bulunmadığını; bu sebeple ürünle ilgili tedarik, teslim ve iade işlemleri de dahil olmak üzere her tür talep ve şikayetin tek muhatabının Satıcı olduğunu;  ürün’ün ayıplı olup olmadığı, tedariki, teslimi, iadesi de dahil hiçbir aşamada SAHİBİYİM’in hukuki/cezai herhangi bir sorumluluğunun bulunmayacağını, SAHİBİYİM’in sayılan işlemlere taraf olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
20. Satıcı; Güvenli Elektronik Ticarete ilişkin işbu Sözleşmenin Ticari amaçla yapıldığını, dolayısıyla uyuşmazlıkların çözümünde Tüketici Mahkemelerinin görevli sayılamayacağını, genel yetkili Hukuk ve Ticaret Mahkemelerinin görevli olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir.
İlan Verme Kuralları – İş İlanları
1. İlan başlığında ve ilan açıklama bölümünde sadece iş hakkındaki bilgiler yer almalıdır.
2. İlan başlığında ve ilan açıklama bölümünde reklam içerikli yazı yazılmaması, link ve fotoğraf eklenmemesi gerekmektedir.
3. Yayınlanmak istenen ilanlarda kullanılan fotoğraflar içerikle uyumlu olmalıdır.
4. İlan girişlerinde belirtilen kriterlerde doğru bilgiler yer almalıdır.
5. Eklenen fotoğrafların içeriğinde firma logoları veya farklı web sitelerinin link ya da isimleri yer almamalıdır. Seçili vitrin resmi olarak işaretlenen görsellerde; firma logoları, telefon numarası, web sitelerinin linki, renkli arka plan, renkli çerçeve, metin içerikleri,firma isimleri, photoshop ve benzeri uygulamalarla eklentiler yer almamalıdır.
6. Sistem içerisindeki farklı bir kullanıcının ilanının fotoğrafları kullanılmamalıdır.
7. sahibinden.com’da bir işe ait sadece bir ilan verilebilir.
8. Girilen bir ilanın aynısı, ilk girilen ilan silinerek sisteme yeniden girilemez. Bir ilanın silinip sisteme tekrar yeni baştan girilmesi ve benzeri nitelikteki faaliyetleri gerçekleştiren hesap sahiplerinin bu ilanları silinebilir, hesapları geçici olarak durdurulabilir veya iptal edilebilir.
9. Yurt dışında istihdam etmek için iş/eleman arama ilanları verilemez.
10. İlan açıklama bölümlerinde web sayfası, mail adresi ve firma iletişim bilgilerine yer verilmemelidir. Telefon numarası ve kullanıcı adı sadece “Kullanıcı bilgileri” bölümünde yayınlanmalıdır.
11. İlan başlığı veya açıklamasında “alınır”, “aranıyor” vb. ibarelere yer verilemez.
12. İlan verme aşamasında, ilana ait sahibinden.com tarafından belirlenmiş bazı kriterler için girilen bilgiler, ilan veren tarafından sonradan değiştirilemez, ilan veren bu konuda itirazda bulunmayacağını peşinen kabul etmektedir. Sahibinden.com hangi kriterlere ait bilgilerin değiştirilemeyeceğini belirleme, zaman içinde belirlediği kriterlerde değişiklik yapma ve değişiklik yapma tarihi itibariyle belirlediği kriterleri tüm ilanlara uygulama hakkını saklı tutmaktadır.”
13. 13 Eylül 2018 tarihli “Türk Parasının Kıymetini Koruma hakkında 32 sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”da, 6 Ekim 2018 tarihli “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ”de ve 16 Kasım 2018 tarihli ve 30597 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’e göre danışmanlık sözleşmelerine dair ilanların fiyat bilgilerinin Türk Lirası olarak girilmesi gerekmektedir.
14. İşin tanımının detaylı olarak belirtilmediği, kazancın nasıl sağlanacağının net olmadığı/anlaşılmadığı ve firma isminin net belli olmadığı ilanlar verilemez.
15. İş tanımına ve işin gereklilikleri kapsamına girmeyen açıklamaların yer aldığı  ve açıklamalarda kişilerin fiziki özelliklerin yer aldığı ilanlar verilemez.
16. Yüksek kazançlar vaad edilen ilanlar verilemez.
İlan Verme Kuralları – Özel Ders Verenler
1. İlan başlığında ve ilan açıklama bölümünde sadece kişisel bilgiler yer almalıdır.
2. İlan başlığında ve ilan açıklama bölümünde reklam içerikli yazı yazılmaması, link ve fotoğraf eklenmemesi gerekmektedir.
3. Yayınlanmak istenen ilanlarda kullanılan fotoğraflar ve videolar kişiye ait olmalıdır.
4. İlan girişlerinde belirtilen kriterlerde doğru bilgiler yer almalıdır.
5. Eklenen fotoğrafların içeriğinde firma logoları veya farklı e-ticaret web sitelerinin link ya da isimleri, ürüne ait fotoğraf yerine kampanya yazısı, telefon numarası veya farklı web sitelerinin link, logo ya da isimleri yer almamalıdır. Seçili vitrin resmi olarak işaretlenen görsellerde; firma logoları, telefon numarası, web sitelerinin linki, renkli arka plan, renkli çerçeve, metin içerikleri,firma isimleri, photoshop ve benzeri uygulamalarla eklentiler yer almamalıdır.
6. Sistem içerisindeki farklı bir kullanıcının ilanının fotoğrafları kullanılmamalıdır.
7. sahibinden.com’da bir işe ait sadece bir ilan verilebilir.
8. Girilen bir ilanın aynısı, ilk girilen ilan silinerek sisteme yeniden girilemez. Bir ilanın silinip sisteme tekrar yeni baştan girilmesi ve benzeri nitelikteki faaliyetleri gerçekleştiren hesap sahiplerinin bu ilanları silinebilir, hesapları geçici olarak durdurulabilir veya iptal edilebilir.
9. Her bir ilan için farklı resimler kullanılmalıdır, aynı resim ikinci bir ilanda kullanılmamalıdır.
10. İlan açıklama bölümlerinde web sayfası, mail adresi ve firma iletişim bilgilerine yer verilmemelidir. Telefon numarası ve kullanıcı adı sadece “Kullanıcı bilgileri” bölümünde yayınlanmalıdır.
11. İş arama ilanı olması sebebi ile tercümanlık, çeviri hizmetleri tek başına ilan olarak verilemez.
12. İlan başlığı veya açıklamasında “alınır”, “aranıyor” vb. ibarelere yer verilemez.
13. Kamu personelleri tarafından özel ders ilanı verilemez.
14. İlan verme aşamasında, ilana ait sahibinden.com tarafından belirlenmiş bazı kriterler için girilen bilgiler, ilan veren tarafından sonradan değiştirilemez, ilan veren bu konuda itirazda bulunmayacağını peşinen kabul etmektedir. Sahibinden.com hangi kriterlere ait bilgilerin değiştirilemeyeceğini belirleme, zaman içinde belirlediği kriterlerde değişiklik yapma ve değişiklik yapma tarihi itibariyle tüm ilanlara uygulama hakkını saklı tutmaktadır.
15. 13 Eylül 2018 tarihli “Türk Parasının Kıymetini Koruma hakkında 32 sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”da, 6 Ekim 2018 tarihli “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ”de ve 16 Kasım 2018 tarihli ve 30597 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’e göre danışmanlık sözleşmelerine dair ilanların fiyat bilgilerinin Türk Lirası olarak girilmesi gerekmektedir.
16. Yatırım Danışmanlığı ve Yatırım Eğitmenliği konusunda ilanların yayınlanması için ilan sahibinin SPK Düzey 3 lisansına sahip olması gerekmektedir.
 
İlan Verme Kuralları – Yardımcı Arayanlar
1. İlan başlığında ve ilan açıklama bölümünde sadece iş hakkındaki bilgiler yer almalıdır.
2. İlan başlığında ve ilan açıklama bölümünde reklam içerikli yazı yazılmaması, link ve fotoğraf eklenmemesi gerekmektedir.
3. Yayınlanmak istenen ilanlarda kullanılan fotoğraflar ve videolar işe ait olmalıdır.
4. İlan girişlerinde belirtilen kriterlerde doğru bilgiler yer almalıdır.
5. Eklenen fotoğrafların içeriğinde firma logoları veya farklı e-ticaret web sitelerinin link ya da isimleri, ürüne ait fotoğraf yerine kampanya yazısı, telefon numarası veya farklı web sitelerinin link, logo ya da isimleri yer almamalıdır. Seçili vitrin resmi olarak işaretlenen görsellerde; firma logoları, telefon numarası, web sitelerinin linki, renkli arka plan, renkli çerçeve, metin içerikleri,firma isimleri, photoshop ve benzeri uygulamalarla eklentiler yer almamalıdır.
6. Sistem içerisindeki farklı bir kullanıcının ilanının fotoğrafları kullanılmamalıdır.
7. sahibinden.com’da bir işe ait sadece bir ilan verilebilir.
8. Girilen bir ilanın aynısı, ilk girilen ilan silinerek sisteme yeniden girilemez. Bir ilanın silinip sisteme tekrar yeni baştan girilmesi ve benzeri nitelikteki faaliyetleri gerçekleştiren hesap sahiplerinin bu ilanları silinebilir, hesapları geçici olarak durdurulabilir veya iptal edilebilir.
9. Her bir ilan için farklı resimler kullanılmalıdır, aynı resim ikinci bir ilanda kullanılmamalıdır.
10. İlan açıklama bölümlerinde web sayfası, mail adresi ve firma iletişim bilgilerine yer verilmemelidir. Telefon numarası ve kullanıcı adı sadece “Kullanıcı bilgileri” bölümünde yayınlanmalıdır.
11. İlan başlığı veya açıklamasında “alınır”, “aranıyor” vb. ibarelere yer verilemez.
12. Yardımcı olarak çalışmak isteyenler iş aradıklarına ilişkin ilan veremez.
13. İlan verme aşamasında, ilana ait sahibinden.com tarafından belirlenmiş bazı kriterler için girilen bilgiler, ilan veren tarafından sonradan değiştirilemez, ilan veren bu konuda itirazda bulunmayacağını peşinen kabul etmektedir. Sahibinden.com hangi kriterlere ait bilgilerin değiştirilemeyeceğini belirleme, zaman içinde belirlediği kriterlerde değişiklik yapma ve değişiklik yapma tarihi itibariyle belirlediği kriterleri tüm ilanlara uygulama hakkını saklı tutmaktadır.
14. 13 Eylül 2018 tarihli “Türk Parasının Kıymetini Koruma hakkında 32 sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”da, 6 Ekim 2018 tarihli “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ”de ve 16 Kasım 2018 tarihli ve 30597 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’e göre danışmanlık sözleşmelerine dair ilanların fiyat bilgilerinin Türk Lirası olarak girilmesi gerekmektedir.
Önemli Bilgilendirmeler:
İlan verilirken girilen adres bilgileri sahibiyim.com’un adres güncelleme konusunda hizmet aldığı firmanın ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün güncel verilerine uygun olarak düzenli olarak güncellenmektedir.
Sahibinden.com’da bir ürüne ait sadece bir ilan verilebilir. Aynı ürüne ilişkin birden fazla ilan verilmesi durumunda, fazla verilen ilan/ilanlar yayından kaldırılır ve bu ilan/ilanlar paketten/ilan limitinden düşülür, iade edilmez.
Ek – 5 Kullanıcı Profilinde Değişiklik
“Portal”: www.sahibiyim.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesi.
“Kullanıcı”: “Portal”e çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.
“Hesap Sahibi”: www.sahibiyim.com portalında hesap oluşturan ve “Portal” dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek ve/veya tüzel kişiler.
“Hesap”: Hesap oluşturmak isteyen “Kullanıcı” tarafından “Portal”da hesap sahibi olmak için gerekli olan hesap formunun doldurulması, kimlik bilgilerinin verilmesi, kimlik bilgilerinin doğruluğunun onaylanması, hesap formunda yararlanılmak istenilen hizmet eğer ücretli bir hizmet ise, ücretin ödenmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve “SAHİBİYİM” tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Hesap oluşturma işlemi tamamlanmadan işbu sözleşmede tanımlanan “Hesap Sahibi ” olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.
“Alıcı”: İşbu sözleşmede belirtilen “Güvenli Elektronik Ticaret Sistemi” hizmetini kullanmak suretiyle; “Güvenli Elektronik Ticaret Sistemi” üzerinden “Satıcı” tarafından satışa arz edilen mal ve hizmetleri satın alan gerçek veya tüzel kişi olan “Hesap Sahibi”.
“Satıcı”: İşbu sözleşmede belirtilen “Güvenli Elektronik Ticaret” hizmetini kullanmak suretiyle, hukuken çekişmesiz olarak her türlü tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olduğu mal ve/veya hizmetleri “Hesap Sahibine” yönelik olarak satışa arz eden gerçek ve/veya tüzel kişi “Hesap Sahibi “.
“Güvenli Elektronik Ticaret Sistemi” (Kısaca “GET”): “Alıcı” ve “Satıcı” arasında düzenlenen satış akdinin “ödemeye” ilişkin kısmının ifa edilmesine yönelik olarak işbu sözleşme’de belirtilen koşullar dahilinde “SAHİBİYİM” tarafından sağlanan hizmet.
SAHİBİYİM Hizmetleri (Kısaca “Hizmet”): “Portal” içerisinde “Hesap Sahibi”nin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla “SAHİBİYİM” tarafından ortaya konulan uygulamalar olup, Ek-2’de tanımlanmaktadır. “SAHİBİYİM”, “Portal” içerisinde ortaya konulan uygulamalar üzerinde “Hesap Sahibi”nin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere dilediği zaman “Hizmet”lerinde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. “SAHİBİYİM” tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili “Hesap Sahibi”nin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar, “SAHİBİYİM” tarafından ilgili “Hizmet”in kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu “Portal”dan “Hesap Sahibi”ne duyurulur.
Kullanıcı Profili; kullanıcıların geçmişte “SAHİBİYİM” “portal”ı üzerinden “Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti”nden yararlanmak suretiyle yapmış oldukları alım satım işlemleri neticesinde diğer alıcı ve satıcıların değerlendirmeleri doğrultusunda verdikleri puanlar ve yaptıkları yorumların görüntülendiği bilgi sayfalarıdır.
Hesap sahibi Profili değerlendirme sistemi, “Hesap Sahibi” olanlar arasında güvenli iletişim ve ticaret yapılabilmesi, “Hesap Sahibi” ve “Kullanıcı”ların diğer “Hesap Sahibi” hakkında fikir sahibi olabilmeleri amacıyla tamamen “Hesap Sahibi” olanların inisiyatifi ve değerlendirmeleri ile oluşturulmuş bir değerlendirme ve puanlama sistemidir. Hesap sahibi Profiline yeni mesajlar girme hakkı ve yetkisi sadece “Hesap Sahibi”ne ve “SAHİBİYİM”e aittir. “Hesap Sahibi” kullanıcı profiline yeni yorumlar eklerken, yorumlarını sadece “SAHİBİYİM” “Hizmet”leri ve “Portal”ı kullanımı doğrultusunda edindikleri tecrübeleri ve bilgileri doğrultusunda gireceklerdir.
”Hesap Sahibi” Profili oluşturulurken ve kullanıcı profiline yeni yorumlar eklerken “Hesap Sahibi” olanların yaptıkları yorum ve puanlamalara ilişkin tüm hukuki ve cezai sorumluluk yorumu ekleyen ve puanlamayı yapan “Hesap Sahibi”ne aittir. “SAHİBİYİM” Kullanıcı Profillerinde bulunan yorum ve puanlamalardan dolayı hiçbir hukuki sorumluluğu kabul etmeyecektir. “SAHİBİYİM”in söz konusu yorum ve puanlamaların adil veya doğru olup olmadığına yönelik bir araştırma ya da değerlendirme yapma yükümlülüğü bulunmamaktadır.
Diğer alıcı ve satıcılar tarafından yapılan yorum ve verilen puanlar her bir “Güvenli Elektronik Ticaret” işlemi için 1 (bir) defaya mahsus olmak üzere gerçekleştirilebilmektedir. Söz konusu yorum ve puanlamalar değiştirilemez, silinemez, aynı “Güvenli Elektronik Ticaret” işlemi için tekrar oy verilemez.
“Hesap Sahibi” hiçbir gerekçe altında, herhangi bir yöntem kullanarak, Hesap Sahibi Profili değerlendirme sistemini manipüle edecek, işlemde bulunduğu karşı taraf “Hesap Sahibi”ni kendi profili ile ilgili olumlu yorumda bulunmaya zorlama veya olumsuz yorumda bulunmayı engellemeye yönelik davranışlarda bulunamazlar; bulundukları takdirde konuyla ilgili SAHİBİYİM’in meydana gelen tüm zararını tazmin edeceklerini ve SAHİBİYİM’in tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmadan işbu sözleşmeyi feshetme ve “Hesap Sahibi”nin hesabını kapatma hakkı bulunduğunu kabul ve beyan ederler.
“Hesap Sahibi”, kendisi için oluşturulmuş profilini hiçbir şart ve koşulda başka bir “Hesap Sahibi”ne devredemez veya hiçbir şekilde kullanımına izin veremezler. “Hesap Sahibi”nin kendisi için oluşturulmuş Hesap sahibi profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması halinde “Hesap Sahibi” SAHİBİYİM’in tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmadan işbu sözleşmeyi feshetme ve “Hesap Sahibi”nin hesabına son verme hakkı bulunduğunu kabul ve beyan ederler.
Kullanıcılar kendileri tarafından yapılan yorumların aşağıda sayılan kategorilerden birine dâhil olması halinde “SAHİBİYİM”in söz konusu yorumu kaldırma ve/veya yorum sahibinin “SAHİBİYİM” hesabını geçici olarak durdurma veya kapatma hakkına sahip olduğunu kabul ve beyan eder:
1. Yorumun karalama veya iftira niteliğinde ya da onur kırıcı veya yasadışı nitelikte olduğunun bir mahkeme kararıyla tespit edilmiş ve söz konusu kararın SAHİBİYİM’e sunulmuş olması,
2. Yorumun argo ve ırkçı ifadeler içermesi,
3. Yorumun genel ahlaka aykırı, kişilik haklarını zedeleyici veya küçük düşürücü ifadeler içermesi,
4. Yorumun, hakkında yorum yapılan kullanıcının tüm SAHİBİYİM kullanıcılarına açık mevcut bilgileri dışındaki kişisel bilgilerini, adresini, telefonunu, e-mail adresini, vb. içermesi,
5. Yorumun SAHİBİYİM’e, yanlış ve/veya sahte kullanıcı bilgisi vermiş olan ve kendisine ulaşılamayan kullanıcılar tarafından yapılmış olması,
6. Yorumun olumsuz nitelikte olup yanlışlıkla başka bir kullanıcıya verilmiş olması ve bu durumun yorum sahibi kullanıcı tarafından “SAHİBİYİM” e bildirilmesi,
7. Yorumun link veya script içermesi.
“Hesap Sahibi”nin, SAHİBİYİM tarafından portalda belirtilen kuralları veya işbu sözleşmenin ve eklerinin hükümlerini ihlal ettikleri takdirde, SAHİBİYİM tarafından kullanıcı profillerinden ceza puanı düşülebileceğini kabul ve beyan ederler.
 
sahibiyim.com Hizmetler Kuralları
1.    Hesap
1.1.   Kurumsal hesap sahibi ‘Sahibinden.com Hizmetler’ kategorisi altındaki ‘Hizmet vermek istiyorum’ seçeneğindeki bilgileri sisteme kaydederek profesyonel olduğu ve hizmet vereceği kategorileri belirtir. Yalnız esnaf ve şirketler (şahıs şirketleri, ticari şirketler vs.) sahibinden.com Hizmetler’de Kurumsal hesap sahibi olarak hizmet sunabilecek olup, gerçek kişilerin hizmet sunma imkanı bulunmamaktadır.
1.2.   Kurumsal hesap sahibi  SAHİBİYİM ’in her bir hizmet kategorisi için ayrı ayrı belirleyeceği hesap bedelini, 30 günde bir SAHİBİYİM’e bildirdiği ödeme bilgilerinde kayıtlı olan banka hesabından tahsil edilmesini kabul eder.
1.3.   Kurumsal hesap sahibi, dilediği zaman kredi kartı bilgilerini ‘Bana Özel’ bölümünden değiştirme imkanına sahiptir.
1.4.   Bireysel sahibinden.com hesap sahibi ise herhangi bir bedel ödemeksizin hizmet kategorilerinden yararlanabilir.
2.    Sahibiyim.com Hizmetler İşleyişi
2.1.   Kurumsal hesap sahipleri, ilgili bulundukları kategori/kategorilerdeki arama sonuçlarında sistemde kayıtlı puanlarına göre sıralanır. Puanlama, SAHİBİYİM tarafından belirlenen ve zaman zaman değiştirilebilecek olan Puanlama koşullarına göre yapılacak olup, puanlama sistemi SAHİBİYİM’in herhangi bir Kurumsal hesap sahibini sertifikalandırdığı, onayladığı, tavsiye ettiği şeklinde yorumlanamaz. Puanlama koşullarına göre en yüksek puan alan Kurumsal hesap sahibi profilleri dönüşümlü olarak arama sonuçlarında en üst sırada gözükür.
2.2.   Bireysel hesap sahipleri, hizmet kategorileri altındaki Kurumsal hesap sahiplerinden hizmet alıp hizmetin tamamlanmasını müteakip Kurumsal hesap sahibinin performansına ilişkin puanlama koşullarında belirtilen şekilde puan verebilir ve/veya yorum bırakabilir. Bireysel hesap sahipleri; Kurumsal hesap sahiplerine verilen hizmetle ilgili soru yöneltebilir.  
2.3.   Bireysel hesap sahibinin Kurumsal hesap sahibine sorduğu soruların yahut Kurumsal hesap sahibi ile ilgili yorumlarının kişilik haklarına, hukuka, ahlaka aykırı ifadeler içermesi halinde sahibinden.com hesabı sona erdirilecek olup, aynı şekilde cevap veren Kurumsal hesap sahibinin hesabı sona erdirilebilecektir ve iptal edilebilecektir. Bireysel hesap sahipleri tarafından Kurumsal hesap sahipleri hakkında verilen yorumlar öncelikli olarak SAHİBİYİM sistemine düşmekte olup, bu yorumlar herhangi bir aykırılık içermediği takdirde yayınlanır. Gerçekleri yansıtmayan, sahte yorumların sisteme girilmiş olduğunun tespit edilmesi durumunda ise ilgili hesabın iptali söz konusu olabilecektir.
2.4.   Kurumsal hesap sahibi, yorumları yayından kaldırma yetkisine sahip değildir; yorumlarla ilgili itirazının olması halinde itiraz nedenini gösteren belgelerle birlikte yorumları SAHİBİYİM’e şikayet edebilir.
2.5. Hizmetler Kategorisi Kullanım Kuralları ile Kurumsal Hesap Sözleşmesi ve ekleri arasında farklılık veya çelişki olması halinde; Hizmetler Kategorisi Kullanım Kuralları uygulanacaktır. 
3.    Kurumsal Hesabın İptali Koşulları
3.1.   Kurumsal Hesap Sahibinin İptal Talebinde Bulunması Durumu
3.1.1.  Kurumsal hesap sahibi, hesap aktivasyon tarihinden itibaren 30 gün içinde, hesap iptal talebini SAHİBİYİM’e yazılı olarak iletebilir.
3.2.   Kurumsal Hesabın Sahibinden tarafından İptal Edilmesi Halleri
3.2.1.   Kurumsal hesap sahibinin fiillerinin veya sağladığı hizmetlerin SAHİBİYİM Portalı Hesap Sözleşmesi’ne aykırılık teşkil etmesi, hak ihlali yaratması, hukuka veya ahlaka aykırılık teşkil etmesi, hesap başvurusu ve hesap bilgilerinin güncellemesi sırasında verdiği bilgilerin eksik, yanlış veya resmi bilgilere uygun olmaması durumlarında, Kurumsal hesabı SAHİBİYİM’in belirleyeceği süre ile dondurulabilir, derhal sona erdirilebilir.
EK-7 Mağaza Kullanım Kuralları
“Portal”: www.sahibiyim.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan “SAHİBİYİM”’in hizmetlerini sunduğu internet sitesi ve/veya mobil uygulamalar.
“Kullanıcı”: “Portal”a erişen her gerçek veya tüzel kişi.
“Kurumsal Hesap Sahibi”: “Portal”da hesap açan ve “Portal” dahilinde sunulan hizmetlerden işbu “Hesap Sözleşmesi”nde belirtilen koşullar dahilinde yararlanan, ticari faaliyet gösteren “Kullanıcı“dır.
“Moderasyon”: Mağaza açmak için “Kurumsal Hesap Sahipleri”nin beyan ettiği firma bilgilerinin doğruluğunun, SAHİBİYİM Müşteri Hizmetleri tarafından kontrol edildiği süreçtir.
“Kategori”: “Portal”da verilen ilanlar; EMLAK, VASITA, İKİNCİ EL VE SIFIR ALIŞVERİŞ, YEDEK PARÇA AKSESUAR DONANIM & TUNİNG, İŞ MAKİNALARI & SANAYİ, HAYVANLAR ALEMİ, GÜNLÜK KİRALIK, KİRALIK ARAÇ, MOTOSİKLET gibi başlıklarda gruplanmakta olup, her biri “Kategori” olarak tanımlanmaktadır. SAHİBİYİM tarafından kategori kapsamları ve gruplandırmaları her zaman tek taraflı olarak önceden yazılı onaya gerek bulunmaksızın değiştirilebilecektir.
“Paket”: “Kurumsal Hesap Sahibi”nin bir fatura dönemi boyunca kullanabileceği ilan sayısı ile özellikleri önceden tanımlanmış ‘SAHİBİYİM’ ürünüdür.
“Bana Özel”: “Standart Mağaza” kullanan “Kurumsal Hesap Sahibi”nin “Portal”da yer alan çeşitli uygulamalardan ve “Hizmet”lerden yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, ticari bilgilerini, tercihlerini, uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgileri girdiği, sadece “Kurumsal Hesap Sahibi” tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen “Kurumsal Hesap Sahibine”ne özel sayfadır.
“Ofisim”: “Profesyonel Emlak Ofisi Ürün Ailesi” kullanan “Kurumsal Hesap Sahibi”nin “Portal”da yer alan çeşitli uygulamalardan ve “Hizmet”lerden yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, ticari bilgilerini, tercihlerini, uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgileri girdiği, sadece “Kurumsal Hesap Sahibi” tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen “Kurumsal Hesap Sahibi”ne özel sayfadır.
“Bana Özel” ve “Ofisim” birlikte “Mağaza Yönetim Paneli” olarak anılacaktır.
“Ek İlan Kullanımı”: “Kurumsal Hesap Sahibi”nin fatura döneminde paketindeki ilan limitini doldurduktan sonra vereceği her yeni ilan veya ilan süresinin bitmesi nedeniyle yeniden yayına alınan ilandır.
“Proje Dışı İlan Kullanımı”: Proje Satış Ofisi Mağazası kullanan “Kurumsal Hesap Sahibi”nin projesi dışında verdiği her yeni ilandır.
“Araç Fiyatına Bağlı İlan Yayınlanması”: Vasıta kategorisinde Paket sahibi “Kurumsal Hesap Sahibi”nin ilanlarında, ilanı verilen aracın fiyatının belirli değerin üzerinde olması durumunda, ilgili ilan için “Kurumsal Hesap Sahibi” nin faturasına yansıtılan ve tutarı SAHİBİYİM tarafından hesaplanan ek ücrettir. “Araç Fiyatına Bağlı İlan Yayınlanması” sadece Vasıta kategorisinde uygulanmaktadır.
“Ek Ürün/Ek Hizmet”: SAHİBİYİM’in “Kurumsal Hesap Sahibi”ne sunduğu “Emlak Analiz Raporu”, “Piyasa ve Rakip Analizi Raporu”, “Web Sitesi” vb. ürün ve hizmetleridir.
Mağaza”: “Kurumsal Hesap Sahibi”nin “Portal” üzerindeki ticari faaliyetlerini yürütebilmesi için satın alması zorunlu olan, ilanlarını girebildiği ve yönetebildiği “SAHİBİYİM” ürünüdür.  “Mağaza”ya sahip olmadan “Portal”ın  “Kurumsal Hesap Sahibi”ne sunmuş olduğu hizmetlerden faydalanılamaz.
“Standart Mağaza”: “Mağaza”nın 2014 yılında hizmete sunulan ürün sürümüdür.
“Profesyonel Emlak Ofisi Ürün Ailesi” :  Emlak kategorisinde, taşınmaz ticareti ile iştigal edenler için özel geliştirilmiş “Pro”, “Pro Plus”, “Pro Premium” tipleri bulunan, 2020 yılı Aralık ayında hizmete sunulan “Mağaza” ürün sürümüdür.
“Profesyonel Emlak Mağazası”: “Profesyonel Emlak Ofisi Ürün Ailesi”ndeki herhangi bir tip “Mağaza”yı ifade eder.
“Standart Mağaza” ve “Profesyonel Emlak Mağazası” birlikte “Mağaza” olarak anılacak olup, her iki Mağaza’nın tabi olduğu kurallar işbu “Mağaza Kullanım Kuralları”nda düzenlenmiştir.
“Kurumsal Hesap Sahibi”, “Standart Mağaza” veya “Profesyonel Emlak Mağazası” sahibi olmadan “Portal”ın  sunmuş olduğu hizmetlerden faydalanamayacaktır.
“Proje Satış Ofisi Ürün Ailesi” : Emlak kategorisinde yer alıp, inşaat ruhsatı ile inşaat projesi yapan Kurumsal Hesap Sahiplerine özel geliştirilmiş “Platinium Ofis” ve “Standart Ofis” tipleri bulunan, 2022 yılı Mayıs ayında hizmete sunulan “Mağaza” ürün sürümüdür.
“Proje Satış Ofisi Mağazası”: Proje Satış Ofisi Ürün Ailesi”ndeki herhangi bir tip “Mağaza”yı ifade eder.
Kurumsal Hesap Sahibi’nin “Proje Satış Ofisi Mağazası”na sahip olabilmesi ve “Portal”ın sunmuş olduğu hizmetlerden faydalanabilmesi için “Platinium Ofis” veya “Standart Ofis” ürünlerinden en az birine sahip olması gerekmektedir.
“Mağaza Sahibi”: “Portal”a bilgilerini girerek Mağaza satın alım işlemini tamamlamış olan “Kurumsal Hesap Sahibi”.
“Mağaza Kullanıcısı”: “Mağaza Sahibi“nin vermiş olduğu yetki çerçevesinde ilgili “Mağaza”yı kullanabilen ve “Kurumsal Hesap Sahibi”nin tabi olduğu tüm kurallara uymakla yükümlü olan gerçek kişidir. “Mağaza Kullanıcısı” sayısının üst limiti SAHİBİYİM tarafından belirlenecek olup, üst limitte SAHİBİYİM dilediği zamanda önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapabilir. Belli bir süre “Portal”a giriş yapmayan veya “Portal”ı kullanmayan “Mağaza Kullanıcıları”nın hesapları SAHİBİYİM tarafından kapatılabilir.
“Web Sitesi”:  Emlak veya Vasıta kategorilerinde faaliyet gösteren “Kurumsal Hesap Sahibi”tarafından talep edilmesi halinde, “Kurumsal Hesap Sahibi” adına “Kurumsal Hesap Sahibi”nin beyan ettiği bilgilerle 1(bir) adet ile sınırlı olmak üzere sunulan, alan adı tescili başvurularının yapılması ve yönetilmesi ile “Kurumsal Hesap Sahibi”ne web sitesi yer sağlayıcılığı sağlayan, “Mağaza”sına girdiği ilanların yer sağlanan web sitesine aktarılmasını gerçekleştiren SAHİBİYİM ürünüdür. EMLAK kategorisindeki “Mağaza”lara sunulan “Web Sitesi” ürünü “EMLAK OFİSİM” olarak, VASITA ve KİRALIK ARAÇ kategorilerindeki “Mağaza”lara sunulan “Web Sitesi” ürünü “GALERİM” olarak adlandırılır.
1. Mağaza Kullanım Kuralları
1.1 Mağaza Kullanım Kuralları, “Kurumsal Hesap Sahibi” olanların “Mağaza” kullanımına ilişkin kuralları içermekte olup, “Kurumsal Hesap Sözleşmesi” ve ekleri ile birlikte hüküm doğurur. İşbu Mağaza Kullanım Kuralları’nda düzenleme olmayan durumlarda Kurumsal Hesap Sözleşmesi ve eklerinde yer alan düzenlemeler geçerli olur, ikisi arasında çelişki olması halinde işbu Mağaza Kullanım Kuralları uygulanır. “SAHİBİYİM”, herhangi bir zamanda Mağaza Kullanım Kuralları’nı değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Yapılan değişiklikler, kampanya ve teklifler, ücretlendirme değişiklikleri “Portal”da yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. “Kurumsal Hesap Sahibi”nin, değişikliğin yapıldığı tarihten itibaren “Mağaza”sını kullanmaya devam etmesi, “Portal”da yayınlanan değişiklikleri kabul ettiği anlamına gelir.
1.2 “Kurumsal Hesap Sahibi”nin açacağı “Mağaza” adının listelerde doğru görüntülenmesi için, ‘Firma Adı’ olarak girilmesi gerekir. “Mağaza” adında; ikon, sembol veya işaret kullanılamaz.
1.3 “Mağaza”nın adı, açıklaması, logosu, alt başlığı, özel kategori adları, tanıtım sayfaları, ilan başlığı ve açıklamalarında, ilanlardaki fotoğraflarda kullanılan filigranda; siyasi ifadeler kullanılamaz, e-posta adresi ve internet sitelerine yönlendiren link, görsel ve bunu anımsatan (.com, .net, .org, .edu vb.) ifadelere yer verilemez. “Mağaza”nın adı; üçüncü şahıs veya tüzel kişilerce tescil edilmiş bir “firma unvanı” veya “marka” olamaz.
1.4 “Kurumsal Hesap Sahibi”nin davet ettiği “Mağaza Kullanıcı”larının da “Kurumsal Hesap Sözleşmesi”ni onaylaması zorunludur.
1.5  “Mağaza”; sadece bir firmaya ya da franchise firmalar da dahil olmak üzere firmanın tek bir şubesine hizmet sağlar. Şubesi olan firmalar söz konusu olduğunda, her bir şube için ayrı “Mağaza” satın alınmalıdır. Bir “Mağaza”da birden fazla firmaya ya da bir firmanın birden fazla şubesine ait ilan yayınlanamaz. “Mağaza”ya ilişkin hakların tamamı veya bir kısmı üçüncü bir kişiye kullandırılamaz, devredilemez veya herhangi bir şekilde faydalandırılamaz.  
1.6 “Mağaza” içerisinde “Yasaklı Ürünler Listesi”nde yer almayan ve yürürlükteki yasalar ile mevzuata uygun olan ürünler satışa sunulabilir.
1.7 “Mağaza”da “İlan Verme Kuralları”na uygun olarak ilan verilmelidir.
1.8 Sadece “Kurumsal Hesap Sahibi” “Mağaza” açabilir. “Kurumsal Hesap Sahibi” olan şahıs şirketlerinin TC Kimlik Numarası bilgisini, tüzel kişilerin ise Vergi Dairesi ile Vergi Numarası bilgilerini, sisteme eksiksiz ve doğru olarak girmeleri gerekir.  Ayrıca yasal düzenlemeler, mevzuat değişikliği, Paket/Mağaza değişikliği ya da yenilenmesi, kampanya katılım koşulları gereği gibi sair hallerde SAHİBİYİM’in talep ettiği diğer bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir.
1.9 “Kurumsal Hesap Sahibi” “Kategori” bazında 1 (bir) adet “Mağaza” açabilmektedir.  “Mağaza”da tek “Kategori”de ilan verilebilecek olup, farklı “Kategori”de ilan vermek için yeni bir “Mağaza” satın alınmalıdır.  
1.10 “Kurumsal Hesap Sahibi” olduktan sonra VASITA kategorisi için GALERİM ürünü almak isteyen “Kurumsal Hesap Sahibi”, “Kurumsal Hesap Sözleşmesi” ve ekleri yanında Galerim Sözleşmesi linkinde yer alan kurallara tabi olacaktır.
1.11 “Kurumsal Hesap Sahibi” olduktan sonra EMLAK kategorisi için EMLAK OFİSİM ürünü almak isteyen “Kurumsal Hesap Sahibi”, “Kurumsal Hesap Sözleşmesi” ve ekleri yanında Emlak Ofisim Sözleşmesi linkinde yer alan kurallara tabi olacaktır.
2. Kurumsal Hesap Talebi
2.1 “Kurumsal Hesap Sahibi” olmak için; https://secure.sahibiyim.com/kayit linkindeki Kurumsal Hesap Başvuru Formu doldurulup, “Kurumsal Hesap Sözleşmesi” onaylanır. Portal’da halihazırda “Bireysel Hesap Sahibi” olan hesap sahipleri “Kurumsal Hesap Sahibi” olmak isterlerse; bu yöndeki taleplerini Müşteri Hizmetleri veya Satış Ekipleri’ne iletmelidir.
2.2 Hesabı kapanmış ya da kapatılmış eski kullanıcılar, aynı Kullanıcı Adı, Vergi Numarası veya TC Kimlik Numarası ile hesaplarını yeniden açmak istediğinde, önceki dönemlerden kalan ödenmemiş faturalarını ödemiş olmalıdır. 
3. Kurumsal Hesabın Kontrolü – “Moderasyon”
3.1  “Moderasyon” sürecinde; Ticari Unvan, Vergi Dairesi, TC Kimlik No/Vergi No, İşletme Adres, Telefon Numarası ve bunlarla sınırlı olmaksızın diğer firma bilgilerinin doğruluğu ve uygunluğu kontrol edilir.
3.2 “Kurumsal Hesap Sahibi” sunduğu bilgilerin doğruluğundan sorumludur. Bilgilerin doğruluğunun teyidi için gerekli durumlarda SAHİBİYİM tarafından ek belge talep edilebilir.  Eksik veya hatalı olduğu tespit edilen bilgilerin düzeltilmesi SAHİBİYİM tarafından talep edildiğinde, bu talebin 7 (yedi) gün içinde yerine getirilmesi gerekmektedir. 7 (yedi) günlük süre içinde yerine getirilmemesi halinde, “Mağaza” açma talebi iptal edilecektir.
3.3 “Kurumsal Hesap Sahibi”nin gerçeğe aykırı veya hatalı bilgiler verdiğinin tespit edilmesi üzerine “Mağaza”sı derhal kapatılabilir ve Kurumsal Hesabı derhal iptal edilebilir veya bilgileri düzeltene kadar “Mağaza”sı askıya alınabilir. Bu durumda SAHİBİYİM’in ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı doğrudan veya dolaylı zararlarından “Kurumsal Hesap Sahibi” sorumlu olacaktır.
3.4 “Moderasyon”u tamamlanmış olan “Kurumsal Hesap Sahibi”nin vermiş olduğu bilgilerde değişiklik olması halinde; 30 (otuz) gün içinde “Portal” üzerinden bilgileri güncellemesi ve SAHİBİYİM’i bilgilendirmesi gereklidir. Güncelleme yapılmaması halinde “Kurum Hesap Sahibi” “Mağaza”sını kullanamayacaktır. Güncellenen bilgilerin “Moderasyon”u tamamlanana kadar değişiklik öncesi bilgilere göre işlem yapılacaktır.
3.5 Aynı Mağaza adı ve/veya Mağaza logosu altında birden fazla mağazanın faaliyet göstermesine izin verilmez. Aynı Mağaza adı ve Mağaza logosunu kullanmak isteyen “Kurumsal Hesap Sahipleri”nden, farklı adreslerde faaliyet gösterdiklerini belgeleyen “şube faaliyet belgeleri”ni sunması istenir. Yapılan kontrollerde bu kurallara aykırı faaliyet gösteren “Mağaza”nın tespiti halinde, SAHİBİYİM bu “Mağaza”yı kapatma hakkını saklı tutar.
3.6 Aynı Kullanıcı Adı, Telefon Numarası, e-posta adresi, Vergi Numarası veya TC Kimlik Numarası ile birden fazla “Mağaza” satın alınamaz.
4. Abonelik Yaşı ve Rozet Alımı
4.1 “Abonelik Yaşı”; Taahhütlü Paket kullanan “Kurumsal Hesap Sahibi”nin “Portal”daki “Mağaza” sahipliği süresidir ve o Kullanıcı Adı ile SAHİBİYİM’de ilk kez “Mağaza” açıldığı tarihte “Abonelik Yaşı” başlar. “Mağaza” açıldığı tarihte “Kurumsal Hesap Sahibi”nin “Abonelik Yaşı” 1 (bir) olup, her on iki aylık sürenin tamamlanması üzerine “Abonelik Yaşı” bir yaş artacaktır. Kurumsal Hesabın herhangi bir sebeple iptal edilmesi veya SAHİBİYİM tarafından “Mağaza”nın kapatılması halinde; aynı Kullanıcı Adı ile 60 gün içinde yeniden “Mağaza” açılmazsa “Abonelik Yaşı” sıfırlanır ve sıfırlama sonrası “Kurumsal Hesap Sahibi”nin açtığı yeni “Mağaza”nın “Abonelik Yaşı”, yeni “Mağaza”nın açılış tarihi itibariyle başlar. Minimum bir yılını kesintisiz dolduran hesap sahiplerinin 60 gün içinde “Mağaza”sını yeniden açması halinde; “Abonelik Yaşı” geri verilir.
4.2 Her “Kurumsal Hesap Sahibi”, “Abonelik Yaşı” esas alınarak bir rozet sahibi olacak ve bu rozet “Kurumsal Hesap Sahibi”nin “Mağaza” ilanlarında ve “Mağaza” web sayfasında görüntülenecektir. “Kurumsal Hesap Sahibi”; rozetin yalnız abonelik süresi ile ilgili bir bilgilendirme niteliğinde olduğunu, “Kurumsal Hesap Sahibi” hakkında veya “Kurumsal Hesap Sahibi” tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin kalitesi hakkında SAHİBİYİM’in herhangi bir taahhütte bulunmadığını, “Portal” kullanıcılarına SAHİBİYİM’in garanti verdiğine yönelik veya benzer kapsamda beyanlarda kesinlikle bulunmayacağını peşinen kabul ve taahhüt etmektedir.
4.3 “Kurumsal Hesap Sahibi”nin veya “Mağaza Kullanıcısı”/Kullanıcıları’nın, “Mağaza Kullanım Kuralları”na veya “Portal” kurallarına, mevzuata, genel ahlak kurallarına uymadığının tespiti halinde; SAHİBİYİM tarafından “Mağaza” geçici veya sürekli kapatılabilir. Yaptırım uygulanması durumunda, “Mağaza” tekrar açılsa dahi rozette gözüken “Abonelik Yaşı” sıfırlanmış olur.
5.  Paket Değişiklikleri
5.1 “Kurumsal Hesap Sahibi” nin sahip olduğu “Mağaza”ya en az bir adet “Paket” tanımlanmış olmalıdır.
5.2 “Kurumsal Hesap Sahibi”, “SAHİBİYİM” tarafından sunulan “Paket” seçenekleri arasından, il, kategori ve ilan sayısı bazında “Paket” seçimi yapacaktır (Örneğin: İzmir Vasıta 50 Paketi gibi). Aynı “İl” içerisinde kullanılmak üzere tek bir “Paket” sahibi olunabilecektir. “Paket”in kullanıldığı il dışında ilan verilmek istendiğinde, o “İl”e ilişkin paket sahibi olunmalıdır. Proje Satış Ofisi Ürünü paketlerinden birine sahip olan “Kurumsal Hesap Sahibi”nin ise paket seçimi yaparken il seçimi yapmasına gerek bulunmamaktadır.
5.3 “Paket”ler, taahhütlü veya taahhütsüz olabilir. Ancak “Proje Satış Ofisi Mağazası” sadece taahhütsüz paket sahibi olabilir.
Paketlerin taahhüt tipine göre “Mağaza” da taahhütlü ya da taahhütsüz olacaktır. İptal edilmek istendiğinde:
5.3.1 Taahhütlü Paket’te: “Kurumsal Hesap Sahibi” taahhüt ettiği süreden önce Taahhütlü Paket’ten çıkmak isterse; sahip olduğu paketin iptali ilgili fatura dönemi sonunda gerçekleşecek olup, taahhüt dönemi boyunca almış olduğu indirim, indirim yansıyan aylardaki güncel “Taahhütsüz Paket”lerin aylık ücretlerine göre hesaplanacak, çıkan fark kendisine “Taahhüt İptal Bedeli” olarak fatura edilecektir. “Kurumsal Hesap Sahibi” bu fatura tutarını ödemekle yükümlü olacaktır.
5.3.2 Taahhütsüz Paket’te: “Kurumsal Hesap Sahibi”nin seçtiği paketin iptali ilgili fatura dönemi sonunda gerçekleşecek olup, iptalin gerçekleşeceği tarihe kadarki döneme ilişkin herhangi bir ücret iadesi yapılmayacaktır.
5.3.3 “Kurumsal Hesap Sahibi” haklı ve geçerli bir sebep olmaksızın geri ödeme (chargeback) talebinde bulunursa;
   5.3.3.1 Taahhütlü Paket’te; fatura bedelinin tahsil edilememiş olması üzerine Mağaza’sı kapatılacak, Mağaza Kullanım Kuralları’nın 5.3.1 maddesine göre hesaplanacak olan “Taahhüt İptal Bedeli” ile kredi kartına geri ödeme talebi (chargeback) yapılması üzerine iade edilen fatura bedelleri, “Kurumsal Hesap Sahibi” tarafından “SAHİBİYİM”e ödenecektir.
   5.3.3.2 Taahhütsüz Paket’te ise; fatura bedelinin tahsil edilememiş olması üzerine Mağaza’sı kapatılacak ve kredi kartına geri ödeme talebi (chargeback) yapılması üzerine iade edilen fatura bedelleri “Kurumsal Hesap Sahibi” tarafından SAHİBİYİM’e ödenecektir.
5.4 Aksi kararlaştırılmadıkça “Paket” süresi aylık olarak tanımlanmakta olup, “Kurumsal Hesap Sahibi” “Paket” iptali talebini “Müşteri Hizmetleri”ne bildirmediği sürece “Paket”i aylık bazda kendiliğinden yenilenecektir. “Paket” iptal talepleri, SAHİBİYİM Müşteri Hizmetleri’ne bildirilecektir. Talep üzerine iptal işlemi “Paket”in süresi sona erdiğinde gerçekleştirilecek olup, “Paket” süresi sona erene dek “Kurumsal Hesap Sahibi” mevcut “Paket”ini aynen kullanmaya devam edebilecektir. Ancak “Paket” iptal talebini takiben “Kurumsal Hesap Sahibi” “Ek İlan” kullanımı yapamayacaktır. Satın alınan “Paket”in faturasının kesilmesi “Kurumsal Hesap Sahibi”nin tercihine göre ayın 1., 10. veya 20.günü yapılacağından, “Kurumsal Hesap Sahibi” iptal talebini en geç fatura kesim tarihinden bir gün önce mesai saati bitimine kadar bildirmiş olmalıdır.
5.5 “Paket”ler arası geçiş talepleri, Kurumsal Müşteri Hizmetleri’ne veya Saha Satış Temsilcilerine bildirilmelidir. “Paket” geçişleri, mevcut “Paket”e ilişkin “Kurumsal Hesap Sahibi”nin taahhüdü bulunup bulunmadığına göre aşağıdaki tabloda yer aldığı şekilde gerçekleştirilecektir:
İşlem
Türü
Mevcut Durum
Yeni Durum
“Paket” Değiştirme İmkanı
Açıklama
Üst Pakete Geçiş
Taahhütlü
 Taahhütlü
Var
Yeni “Paket” kalan taahhüt süresi boyunca taahhütlü olarak kullanılır
Üst Pakete Geçiş
Taahhütsüz
 Taahhütlü
Var
Paket süresi bitiminde geçiş yapılabilir veya paket süresi bitmeden aynı dönem içinde üst pakete geçiş yapılabilir. “Paket” kullanılmaya başladığı an itibari ile taahhüt süresi başlar. 
Üst Pakete Geçiş
Taahhütsüz
 Taahhütsüz
Var
 –
Üst Pakete Geçiş
Taahhütlü
 Taahhütsüz
Yok
 –
Alt Pakete Geçiş
Taahhütlü
 Taahhütlü
Var
Taahhüt süresi içinde bir kere geçiş yapılabilir. Geçişin en fazla kaçıncı seviyedeki alt pakete kadar yapılabileceği SAHİBİNDEN tarafından belirlenecek, zaman içinde değişiklik yapılabilecektir.
Alt Pakete Geçiş
Taahhütsüz
 Taahhütsüz
Var
 –
Alt Pakete Geçiş
Taahhütsüz
 Taahhütlü
Var
Paket süresi bitiminde geçiş yapılabilir. “Paket” kullanılmaya başladığı an itibari ile taahhüt süresi başlar.
Alt Pakete Geçiş
Taahütlü
 Taahhütsüz
Yok
 –
5.6 “Kurumsal Hesap Sahibi”nin “Paket” değişikliği yapabilmesi için, ödenmemiş faturası bulunmamalıdır. “Kurumsal Hesap Sahibi”, yeni “Paket” limitinden hemen faydalanmak isterse; geçiş öncesi kullanılan “Paket” ücreti ile geçiş yapılan “Paket” ücreti arasındaki fark, takip eden faturaya eklenir. “Kurumsal Hesap Sahibi”, yeni “Paket” limitinden derhal faydalanmayı tercih etmezse, bir sonraki dönemin başında yeni “Paket”e geçiş yapar. Alt Pakete geçişler, sadece dönem sonu itibariyle gerçekleştirilebilir. “Paket” geçişi (alt pakete ya da üst pakete geçiş) yapıldığında, geçiş yapılan “Paket” in güncel fiyatından ücretlendirme yapılmaya başlanır.
5.7 “Taahhütlü Paket” sahibi “Kurumsal Hesap Sahibi”, “Portal”deki Üst Paketlerden herhangi birine geçebilir, taahhüt süresi boyunca Üst Paketler arasındaki değişikliği birden fazla kez gerçekleştirebilir. Ancak “Taahhütlü Paket” sahibi “Kurumsal Hesap Sahibi”nin taahhüt süresi içinde Alt Pakete geçişi ancak bir kez mümkündür ve en fazla iki seviye Alt Pakete geçiş olarak gerçekleştirilebilir.
5.8 “Taahhütlü Paket” veya “Taahhütsüz Paket” sahibi “Kurumsal Hesap Sahibi”, “Paket” değişikliğini ancak aynı “İl” için satılan “Paket”ler arasında yapabilir.
5.9  SAHİBİYİM tarafından Kurumsal Hesap Sahibi’ne taahhüdünün sona ermesine 1 ay kala Taahhütlü Paket’inin yenileceğine dair bilgilendirme gönderilir. “Taahhütlü Paket” sahibinin, taahhüdünün sona ereceği döneme ilişkin faturanın kesim tarihinden en geç 1 gün önce mesai saati bitimine kadar bildirimde bulunmaması halinde; taahhüdü aynı “Paket” içeriği ile güncel fiyat üzerinden otomatik olarak yenilenecektir. “Taahhütsüz Paket” ise iptal edilmediği sürece güncel fiyatlarla otomatik olarak yenilenecektir.
5.10 “Kurumsal Hesap Sahibi” ve “Alt Kullanıcı”larının verdikleri ilan sayıları ile “Ek İlan” adetleri, “Mağaza Yönetim Paneli”nde yayınlanmakta olup, kontrolü ve takibi “Kurumsal Hesap Sahibi”nin sorumluluğundadır.
5.11 “Araç Fiyatına Bağlı İlan Yayınlanması”, Taahhütlü ya da Taahhütsüz Vasıta paketi sahibi “Kurumsal Hesap Sahibi”ne fatura kesim tarihi itibari ile “Mağaza” faturalarında yansıtılır. “Araç Fiyatına Bağlı İlan Yayınlanması”, Deniz Araçları ve Hava Araçları hariç olmak üzere Vasıta kategorisindeki tüm ilanlarda ve “Ek İlan Kullanımı”nda uygulanır. Hesaplama yöntemine ilişkin tüm detaylar Portal’da yer almakta olup, SAHİBİYİM bu değerleri bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.
5.12 “Proje Satış Ofisi Ürünü Mağazası”na sahip olan “Kurumsal Hesap Sahipleri”nin satın alabilecekleri “Standart Ofis” veya “Platinium Ofis” ürünleri taahhütsüz paketler olup, iptal edilmedikçe her fatura kesim tarihinde otomatik olarak yenilenir. Her bir pakete karşılık 1 adet proje girişi yapılması hakkı olacak, her bir projeye bağlı olarak ise sınırsız sayıda konut tipi ilanı verilebilecektir.
5.13  SAHİBİYİM ’in “Paket” seçenekleri, içerikleri, fiyatları, kampanya veya teklif şartları ve “Paket” kullanım koşullarında dilediği zamanda değişiklik yapma hakkını saklı tuttuğunu “Kurumsal Hesap Sahibi” kabul ve taahhüt etmektedir.
6. Mağaza Değişiklikleri
6.1  “Profesyonel Emlak Ofisi Ürün Ailesi” içindeki mağaza tipi geçişlerinde , “Pro Premium” dan “Pro Plus” veya “Pro” sürümüne geçişler ile “Pro Plus” dan “Pro” sürümüne geçişler, taahhüt dönemi içerisinde sadece bir defa yapılabilir.
6.2  “Kurumsal Hesap Sahibi”nin “Profesyonel Emlak Ofisi Ürün Ailesi” ile “Proje Satış Ofisi Ürün Ailesi” arasındaki “Mağaza” geçişleri, ilgili mağazanın kapatılıp, geçiş yapılmak istenen mağaza tipine ilişkin sunulan evrakların moderasyondan geçmesi ve ödenmemiş faturası bulunmaması halinde mümkündür.
6.3 “Kurumsal Hesap Sahibi”, geçiş yapmak istediği “Mağaza”dan hemen faydalanmak isterse; geçiş öncesi kullandığı “Mağaza”nın ilgili paket ücreti ile geçiş yapmak istediği “Mağaza”nın ilgili paket ücreti arasındaki fark, takip eden faturaya eklenir. “Kurumsal Hesap Sahibi”, geçiş yaptığı “Mağaza” özelliklerinden derhal faydalanmayı tercih etmezse, geçiş bir sonraki dönemin başında yapılır.
6.4 “Profesyonel Emlak Ofisi Ürün Ailesi” içindeki mağaza tipi geçişlerinde , “Pro Premium” dan “Pro Plus” veya “Pro” paketine geçişler ile “Pro Plus” dan “Pro” paketine geçişler sadece dönem sonu itibariyle gerçekleştirilebilir. Geçiş yapıldığında, geçiş yapılan paketin güncel fiyatından ücretlendirme yapılmaya başlanır.
6.5 “Proje Satış Ofisi Ürün Ailesi” içindeki mağaza tipi geçişlerinde, “Standart” ve “Platinium” paketler arasındaki geçişler sadece dönem sonu itibariyle gerçekleştirilebilir. Geçiş yapıldığında, geçiş yapılan paketin güncel fiyatından ücretlendirme yapılmaya başlanır.
7. Kredi Kartı Bilgileri Kaydı
7.1 “Kurumsal Hesap Sahibi”, almış olduğu hizmetin bedelini ödemek için kredi kartı bilgilerini, SAHİBİNDEN’in kredi kartı bilgilerini kaydetmek ve saklamak için çalıştığı firmanın sistemine tanımlayacaktır.
7.2 “Kurumsal Hesap Sahibi”, kredi kartı bilgilerinin kaydedilmesi, saklanması, tahsilat amacıyla kullanılması konusunda SAHİBİYİM’in çalıştığı firmaya onay vermekte olup, bu bilgilerin saklanması, kaydedilmesi ve korunması yükümlülüğünün SAHİBİYİM’in çalıştığı firmada olduğunu, bu firmanın değişmesi halinde kredi kartı bilgilerinin çalışılacak yeni firmaya devredilmesine muvafakat ettiğini, devir tarihi itibariyle kredi kartı bilgilerinin kaydedilmesi, saklanması, ödemelerde kullanılmasına ilişkin sorumluluğun devredilen firmaya ait olacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
7.3 “Kurumsal Hesap Sahibi”, kredi kartı bilgileri kullanımının her bir işlemde kendi talebi ve onayı üzerine gerçekleşmekte olduğunu ve bu kapsamda SAHİBİYİM’in kart bilgilerinin saklanmasına ilişkin herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, kart bilgilerinin saklanması ile ilgili SAHİBİYİM’e karşı yasal yollara başvurma hakkından gayri kabili rücu olarak feragat ettiğini ayrıca kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
7.4 Kredi kartı ekleme işlemleri, “Mağaza” açılışı sırasındaki ‘Kart Ekleme Adımı’ aracılığı ile gerçekleştirilmekte olup, bu işlemin banka üzerinden yapılması mümkün değildir.  “Kurumsal Hesap Sahibi”, kredi kartı ekleme adımı tamamlandıktan sonra, “Mağaza Yönetim Paneli”nden yeni bir kredi kartı ekleyebilir, mevcut kredi kartında düzenleme yapabilir. “Kurumsal Hesap Sahibi”nin sistemde en az bir adet kredi kartının kayıtlı bulunması gerektiğinden, yeni bir kredi kartı eklenmeden mevcut kredi kartı bilgileri silinemez.
7.5 “Kurumsal Hesap Sahibi”nin “SAHİBİYİM”den almış olduğu hizmetlere ilişkin ödeyeceği bedel, “Kurumsal Hesap Sahibi” tarafından tanımlanmış kredi kartından ödeme günü geldiğinde otomatik olarak tahsil edilecektir.
8. Faturalandırma ve Ödeme
8.1 “Kurumsal Hesap Sahibi”nin satın aldığı tüm “Paket”lere, varsa “Ek Ürün/Ek Hizmet”e, “Ek İlan Kullanım”ına ve Vasıta “Paket”lerinde “Araç Fiyatına Bağlı İlan Yayınlanması”na ilişkin aylık bazda tek fatura kesilecektir. Fatura kesim tarihi; “Kurumsal Hesap Sahibi”nin tercihine göre her ayın 1’i, 10’u veya 20’si olarak belirlenecektir. “Kurumsal Hesap Sahibi”nin belirlemiş olduğu fatura kesim tarihi, satın alacağı yeni “Paket”ler için de uygulanacaktır. Ödenen ve ödenmesi gereken faturalar “Kurumsal Hesap Sahibi” tarafından “Standart Mağaza”da “Bana Özel sayfasında, “Profesyonel Emlak Ofisi Ürün Ailesi”nde “Ofisim” sayfasında ‘Ödeme Bilgilerim’ altında görülebilir. 
8.2 Faturalama, hizmet alınacak “Paket”in süresinin başlangıcında peşin olarak, her bir fatura döneminin başında yapılacaktır. “Mağaza” açılışını takip eden ilk fatura, “Kurumsal Hesap Sahibi”nin siteye kayıt olduğu tarih ile fatura tarihi arasındaki süre esas alınarak oransal olarak hesaplanacak, peşin ödemesi alınacak aya ilişkin fatura bedeline eklenecektir.
8.3 “Kurumsal Hesap Sahibi”nin mevcut paketini aşan ilan vermesi halinde tahakkuk edecek “Ek İlan Kullanımı”, “Proje Dışı İlan Kullanımı” ücreti ve “Paket”ler arası değişiklikten doğan ücret farkları bir sonraki faturaya yansıtılacaktır. “Kurumsal Hesap Sahibi”nin “Ek İlan” ve/veya “Ek Ürün/Ek Hizmet”ten yararlanabilmesi için ödenmemiş faturası bulunmamalıdır.
8.4 Vasıta Paketine sahip Kurumsal Hesap Sahibinin ilanlarında ve “Ek İlan Kullanımı”nda oluşabilecek “Araç Fiyatına Bağlı İlan Yayınlanması”, takip eden ayın faturasına yansıtılacaktır. İlanın yayın süresi içerisinde araç fiyatının arttırılması durumunda; bakiye ilan süresine bakılmaksızın “Araç Fiyatına Bağlı İlan Yayınlanması” söz konusu olacaktır. İlandaki araç fiyatı düşürüldüğünde herhangi bir ücret iadesi yapılmayacaktır.
8.5 “Kurumsal Hesap Sahibi”, herhangi bir zamanda SAHİBİYİM Müşteri Hizmetleri aracılığı ile fatura kesim tarihini değiştirebilecek olup, kayıtlı fatura kesim tarihi ile seçilen fatura tarihi arasındaki dönem için oransal hesaplama (prorata) yapılarak fatura kesilecektir. Fatura kesim tarihi değişikliği halinde;
8.5.1 “Taahhütlü Paket” sahibi “Kurumsal Hesap Sahibi” tarafından bir taahhüt döneminde yalnızca bir kere olmak kaydıyla fatura kesim tarihi değiştirilebilecektir.
8.5.2 “Taahhütsüz Paket” sahibi “Kurumsal Hesap Sahibi” tarafından fatura kesim tarihi değişikliği gerçekleştirilmesi halinde; müteakip 3 (üç) fatura dönemi boyunca yeniden değişiklik yapılmayacaktır.
8.6 “Kurumsal Hesap Sahibi”nin tercihine göre her ayın 1’i, 10’u veya 20’sinde fatura kesilmesi üzerine, kredi kartından fatura kesim tarihinde tahsilat gerçekleştirilecek olup, ilgili fatura “Kurumsal Hesap Sahibi”ne gönderilecektir. Herhangi bir nedenle tahsilatın gerçekleştirilememesi durumunda; “Kurumsal Hesap Sahibi”:
8.6.1 Fatura kesim tarihinden itibaren 10 (on) gün boyunca “Mağaza”sını tüm fonksiyonlarıyla normal şekilde kullanmaya devam edecektir. Faturanın ödenmemesinden dolayı herhangi bir kısıtlama söz konusu olmayacak ancak “Ek İlan” kullanma hakkından yararlanamayacak, yeni bir “Paket” satın alamayacak, “Paket” değişikliği yapamayacaktır. 10 (on) günlük süre boyunca fatura tutarı kayıtlı kredi kartlarından çekilmeye çalışılacaktır.
8.6.2 Fatura kesim tarihinden sonraki 11. gün ile ikinci fatura kesim tarihi arasındaki dönemde tahsilat halen gerçekleştirilememiş ise; yeni ilan verilemeyecek, pasifteki bir ilan yayına alınamayacak ancak yayındaki ilanlar düzenlenebilecek, yayından kaldırılabilecek ve “Kurumsal Hesap Sahibi” “Mağaza Yönetim Paneli”ni kullanmaya devam edebilecektir. Bu dönem içerisinde fatura tutarı kayıtlı kredi kartlarından çekilmeye çalışılacaktır.
8.6.3 İkinci fatura kesim tarihine gelindiğinde halen tahsilat gerçekleştirilememiş ise; “Kurumsal Hesap Sahibi”nin tüm ilanları yayından kaldırılacak, “Mağaza” ve “Mağaza”ya bağlı tüm “Mağaza Kullanıcısı”/Kullanıcılarının “Mağaza” kullanımı kapatılacak, ödenmeyen faturaların tahsili için yasal takip başlatılacaktır. “Kurumsal Hesap Sahibi”, bu tarih itibariyle “Mağaza Yönetim Paneli”ne giriş yapamayacaktır. 
8.6.4 Eğer “Kurumsal Hesap Sahibi”nin taahhütlü olarak aldığı “Paket”ler varsa, 5.3.1.maddedeki düzenleme geçerli olacak, taahhütlü olarak satın aldığı “Paket”ler için geçmişe dönük olarak aldığı taahhüt indirimleri ”Kurumsal Hesap Sahibi”ne faturalanacaktır. “Mağaza” kapatıldıktan sonraki 90 gün boyunca ödenmemiş fatura tutarı kayıtlı kredi kartlarından çekilmeye çalışılacaktır. “Mağaza”ya ait borç varken, aynı “Kullanıcı Adı”, “Vergi Numarası” veya “TC Kimlik Numarası” ile “Mağaza” açılmasına izin verilmeyecektir. 90 günlük süre içinde ödenmemiş faturalar tahsil edilse dahi “Mağaza” kapanmış olacaktır. “Kurumsal Hesap Sahibi” yeniden “Mağaza” açmak isterse, “Mağaza” açmaya yönelik tüm işlemleri yeniden yapmakla yükümlü olacaktır. 
8.7 “Kurumsal Hesap Sahibi”ne kesilecek aylık  faturanın toplam bedeli SAHİBİYİM tarafından belirlenecek aylık limiti geçmeyecektir. Bu limite ulaşılması halinde, “Kurumsal Hesap Sahibi” ücrete tabi ek işlem yapamayacaktır. SAHİBİYİM işbu üst limit tutarını dilediği zamanda, dilediği oranda değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.
9. Kurumsal Hesabın ve “Mağaza”ların İptali;
9.1 “Kurumsal Hesap Sahibi”nin “Mağaza”sını kapatmak istemesi veya şartların oluşması halinde SAHİBİNDEN tarafından “Mağaza”sının kapatılması durumunda, Kurumsal Hesabı da iptal edilir. Kurumsal Hesap her ne şekilde sona erdirilirse erdirilsin, “Kurumsal Hesap Sahibi”nin “Mağaza”sı da otomatik olarak kapatılacaktır. Aşağıdaki hallerden herhangi birinin gerçekleşmesi halinde SAHİBİYİM “Kurumsal Hesap Sahibi” ve “Mağaza Kullanıcısı/Kullanıcılarının ilan vermesini durdurabilir veya “Mağaza” kullanım hakkını askıya alabilir. Uygunsuzluğun devam etmesi halinde ise Kurumsal Hesabını sona erdirebilir:
                9.1.1 Kurumsal Hesap Sahibive/veya “Mağaza Kullanıcısı/Kullanıcılarının”, Mağaza Kullanım Kuralları’na ve/veya Kurumsal Hesap Sözleşmesi’ne aykırılık teşkil edecek davranışlarda bulunması, hak ihlali yaratması,
                9.1.2 “Kurumsal Hesap” ve “Mağaza” açılması sırasında veya sonrasında eksik, yanlış veya resmi bilgilere uygun olmayan bilgi verilmesi”
                9.1.3 İlan Verme Kuralları’na aykırı davranması
                9.1.4 Hukuka ve ahlaka aykırı tutum ve davranışlarda bulunması, mevzuat gereği haiz olması gereken şartları haiz olmadığının tespit edilmesi
9.2 “Mağaza”nın askıya alınması halinde; “Kurumsal Hesap Sahibi” ve “Mağaza Kullanıcısı/Kullanıcıları” belirtilen süre içinde ilan girişinde bulunamaz. Bu durumda, SAHİBİYİM’in ve/veya üçüncü kişilerin ve/veya kendisinin uğradığı doğrudan veya dolaylı zararlardan “Mağaza”sı kapatılan “Kurumsal Hesap Sahibi” sorumlu olacaktır. Uygunsuzluğun devam etmesi üzerine hesabının SAHİBİYİM tarafından sona erdirilmesi halinde; “Kurumsal Hesap Sahibi”ne herhangi bir ücret iadesi yapılmayacak, herhangi bir sebeple edindiği ücretsiz/hediye dopingler de iade edilmeyerek iptal olacaktır.
9.3 “Kurumsal Hesap Sahibi”nin kendi isteği ile hesabını iptal etmek istemesi veya yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle Kurumsal Hesabının SAHİBİYİM tarafından iptali halinde; artık Bireysel Hesap’a dönüş yapamayacak, “Bireysel Hesap Sahibi”ne tanınan haklardan yararlanamayacaktır.
9.4 “Kurumsal Hesap Sahibi”, yeni satın aldığı ya da taahhüdünü yenilediği paket için onayladığı “Kurumsal Hesap Sözleşmesi” ve eklerinin, satın alacağı/yenileyeceği diğer “Paket”ler için de uygulanacağını, “Paket”ini iptal etse dahi onaylamış bulunduğu “Kurumsal Hesap Sözleşmesi ve eklerinin yürürlükte kalmaya devam edeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. “Kurumsal Hesap Sahibi”nin ‘Paket’ini iptal ettirmesi nedeniyle ‘Paket’i kalmaz ise, iptal talebinde bulunduğu “Paket” dönemi sonunda “Mağaza”sı kapatılacaktır.
9.5 “Kurumsal Hesap Sahibi” “Mağaza” başvurusunda bulunduğu sırada veya sonraki bir tarihte GALERİM ürününü talep etmişse, Kurumsal Hesabın iptali ile GALERİM ürünü de iptal edilecektir.
9.6 “Kurumsal Hesap Sahibi” “Mağaza” başvurusunda bulunduğu sırada veya sonraki bir tarihte EMLAK OFİSİM ürününü talep etmişse, Kurumsal Hesabın iptali ile EMLAK OFİSİM ürünü de iptal edilecektir.
EK-8 S Reklam Kullanım Kuralları
1.     Tanımlar
“S Reklam”: “Kurumsal Hesap Sahibi”nin kendine ait ürünlerin, hizmetlerin ve/veya markaların reklamlarını “Portal” dahilinde yayınlamak üzere oluşturabileceği, düzenleyebileceği ve bu reklamların performanslarını takip edebileceği bir yönetim panelinin “Kurumsal Hesap Sahibi”ne sunulmasını sağlayan “S Reklam Platformu” ürünüdür.
“Portal”: www.sahibiyim.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan “SAHİBİYİM”in “Hizmetler”ini sunduğu internet sitesidir.
“Kullanıcı”: “Portal”a erişen her gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.
“Kurumsal Hesap Sahibi”: “Portal”dahesap açan ve “Portal” dahilinde sunulan hizmetlerden belirtilen koşullar dahilinde yararlanan, ticari faaliyet gösteren “Kullanıcı“dır.
“sahibinden Doğal Reklam”: “Kurumsal Hesap SahiplerininS Reklam kullanarak oluşturduğu, sahibinden.com arama sonuç listelerinde yayınlanan ilan görünümlü bir reklam ürünüdür.
2.     S Reklam Kuralları:
2.1 “S Reklam Kuralları”, “Kurumsal Hesap Sahibi”nin Reklam yayınlamasına ilişkin kuralları içermekte olup, Kurumsal “Hesap Sözleşmesi” ve ekleri ile birlikte hüküm doğuracaktır. “Kurumsal Hesap Sahibi”,  “S Reklam Kuralları”nı kabul etmekle “Portal” içinde yer alan kullanıma, hesaba ve hizmetlere ilişkin “SAHİBİYİM” tarafından açıklanan tüm açıklama ve kurallara uygun davranmayı kabul etmiş olmaktadır. “S Reklam Kuralları”nda düzenleme olmayan durumlarda, Kurumsal “Hesap Sözleşmesi” ve eklerinde yer alan düzenlemeler geçerli olacak olup, düzenlemeler arasında çelişki olması halinde işbu “S Reklam Kuralları” üstün tutulacaktır. 
2.2 “SAHİBİYİM”, herhangi bir zamanda “S Reklam Kuralları”nı değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. “SAHİBİYİM” tarafından yapılan tüm güncellemeler, değişiklikler, teklifler ve kampanyalar “Portal”da yayınlandığı tarihte yürürlüğe girecektir. “Kurumsal Hesap Sahibi”nin, değişikliğin yapıldığı tarihten itibaren Reklam yayınlamaya devam etmesi, değişiklikleri otomatik olarak kabul ettiği anlamına gelmektedir. “SAHİBİYİM”in; reklam fiyatlandırmasında ve reklam yayın koşullarında dilediği zamanda değişiklik yapabileceğini, yapılacak değişikliklerle ilgili “SAHİBİYİM”in herhangi bir bildirim yapma yükümlülüğü bulunmadığını “Kurumsal Hesap Sahibi” kabul etmektedir.
2.3 “S Reklam” hizmetinden, reklamını yapmak, tanıtmak istediği en az bir ürünü, hizmeti veya markası olan tüm “Kurumsal Hesap Sahibi” faydalanabilir. 
2.4 “S Reklam” hizmetinin başlangıç giriş ücreti veya herhangi bir sabit hesap ücreti yoktur. “Kurumsal Hesap Sahibi”, “S Reklam Kuralları”nı onaylaması üzerine ilgili yönetim panellerine erişerek yayınlamak istediği reklamı tanımlayabilir ve sistemi ücretsiz olarak kullanmaya başlar. Ücretlendirme süreci; “Kurumsal Hesap Sahibi”nin reklamı “Portal”da yayına alındığında “Kullanıcı”lar tarafından tıklanması halinde başlar. Ücretlendirmede kullanılacak tek bir tıklamanın bedeli; “Kurumsal Hesap Sahibi”nin, reklam verilmek istenen ilgili alan için “S Reklam” a giriş yaptığı tıklama başı tekliflerin gerçek zamanlı dinamik karşılaştırılmaları ve “SAHİBİYİM” in belirlemiş olduğu fiyat algoritmaları (taban/tavan fiyat vb.)  kullanılarak hesaplanır. Hesaplamalar sonucunda açık arttırmayı kazanan teklifin sahibi “Kurumsal Hesap Sahibi”nin reklamı, iş bu sözleşmede ilgili maddelerde belirlenmiş reklam verme koşullarına uygun olması ve yayınlanmak için onaylanması şartıyla, “sahibinden Doğal Reklam” alanında gösterilmeye başlanır.
2.5 “Kurumsal Hesap Sahibi”, yönetim panellerinde her reklam için tıklama ücreti üst limiti belirleyecektir. “Kurumsal Hesap Sahibi” reklamı yayına almaz veya yayındaki reklamları kullanıcılar tarafından tıklanmaz ise; “Kurumsal Hesap Sahibi” herhangi bir ücret ödemekle yükümlü olmayacaktır. Ancak sistemde yayınlanan reklamlar tıklandıkça kullanım bedeli oluşacaktır.  
2.6 “Kurumsal Hesap Sahibi” tarafından “S Reklam” üzerinden tanımlanan reklamlar otomatik olarak “SAHİBİYİM”e gönderilir. “SAHİBİYİM” tarafında yapılacak olan inceleme sonrası onaylanan reklamlar,  “Portal”da belirlenen alanlarda yayına alınmak için açık arttırma sisteminde değerlendirmeye alınır.  Portalda yayınlanan güncel “Yasaklı Ürünler Listesi”nde yer almayan ve yürürlükteki yasalar ile diğer mevzuata uygun olan ürün ve hizmetler hakkında,“Portal”daki Reklam Verme Kuralları’na uygun olarak reklam yayını yapılabilir. Reklamın başlığı ve açıklama kısmına telefon numarası yazılmamalıdır. “SAHİBİYİM”, “Portal”da yayınlanacak reklamların belirlenmesi konusunda tek yetkilidir, mevzuata ve Portal kurallarına uygun olsa da reklamı yayına almama hakkını saklı tutmaktadır. Ayrıca, “SAHİBİYİM”, “S Reklam” alanında yayınlanacak olan reklamların yönlendirileceği linkleri istediği gibi sınırlayabilir, hangi linklerin verilip verilmeyeceğine dair kuralları dilediği gibi belirleyebilir. Bu sebeple, “Kurumsal Hesap Sahibi” “SAHİBİYİM”in belirlediği koşullar çerçevesinde reklam yayını başvurusu yapabileceğini, reklam yayın başvurusunun herhangi bir sebeple onaylanmaması ihtimali olduğunu kabul etmekte olup, başvurusunun reddi halinde herhangi bir şikâyette bulunmayacağını, tazminat veya sair talepler yöneltmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.
2.7 “Kurumsal Hesap Sahibi ” tarafından “S Reklam” üzerinden tanımlanan reklamlar, “SAHİBİYİM” tarafında yapılacak olan inceleme sonrası onaylansa ve yayına alınsa bile, sürekli kontrol edilmeye devam edilir. Yapılan düzenli kontroller esnasında, reklam veya reklamı yapılan ürün/hizmet/web sitesinde uygunsuz bir durum tespit edilirse; reklam yayından kaldırılabilir. Reklamın genel ahlaka, kamu düzenine, mevzuata, “Portal”daki kurallara aykırı olduğunun veya yanıltıcı olduğunun tespit edilmesi halinde, “SAHİBİYİM”in ilgili reklamın yayınını durdurma, ve herhangi bir bildirimde bulunmaksızın reklamı kalıcı olarak yayından kaldırma hakkı bulunmaktadır.
2.8 “Kurumsal Hesap Sahibi” yayına çıkan reklamların performanslarını “S Reklam” yönetim paneli üzerinden takip edebilir. Reklamın yayınını dilediği zaman durdurabilir, sonrasında yeniden yayına alabilir veya tamamen iptal edebilir. “Portal” genelinde yayınlanan reklamlar, “SAHİBİYİM”e ait algoritmalar üzerinden otomatik olarak açık artırma yöntemine tabi tutuldukları için, reklamların yayınlanması ve tüketilmesi amacıyla uygun fiyatlamaların ve etkili reklam materyallerinin kullanılması sorumluluğu tamamen “Kurumsal Hesap Sahibi”ne aittir. “Hesap Sahibi”nin iş planı dahilinde tamamlanamayan reklam kampanyalarından doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen “Kurumsal Hesap Sahibi”ne aittir.
2.9 “S Reklam” yönetim panelinde “Kurumsal Hesap Sahibi”nin reklamlarına ilişkin yayımlanan performans raporları nihaidir ve “SAHİBİYİM”in “Kurumsal Hesap Sahibi”ne keseceği faturaları bu raporlara göre belirlenir. “Kurumsal Hesap Sahibi” kendi reklamlarının performanslarını ayrıca üçüncü parti araçlarla, yazılımlarla takip edebilir ama burada kendi gözlemleyeceği veriler ile “S Reklam” yönetim paneli verileri arasında fark gözlemlenirse “S Reklam” panel verileri doğru olarak kabul edilir. Bu sebeple “Kurumsal Hesap Sahibi”nin başka yazılımlarla elde edeceği veriler “SAHİBİYİM” tarafından kesilen faturalar tutarlarına veya “S Reklam” yönetim panelindeki performans verilerine itiraz amaçlı olarak kullanılamaz.
2.10 “S Reklam” münhasıran “SAHİBİYİM”e ait sistem ile entegre şekilde çalışır. “S Reklam”ın yönetim paneline yalnızca “Kurumsal Hesap Sahibi” giriş yapabilir, “Mağaza”ların alt kullanıcıları giriş yapamaz. Bu kişilerin işlemlerinden doğrudan “Kurumsal Hesap Sahibi” sorumlu olur.
2.11 “S Reklam”da, açıklama, logo, alt başlık, kategori adı gibi reklama ilişkin alanlarda siyasi ifadeler, üçüncü şahıslarca tescil edilmiş bir firma unvanı veya marka kullanılamaz.
2.12 “Kurumsal Hesap Sahibi” reklam yayınlama haklarının tamamını veya bir kısmı üçüncü bir kişiye kullandıramaz, devredemez veya herhangi bir şekilde bu haklarından başkalarını faydalandıramaz.  
2.13 “Kurumsal Hesap Sahibi”, “S Reklam” dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgilerin, görsellerin ve içeriklerin (varsa video veya audio) medyaların doğru ve hukuka uygun olduğunu, söz konusu bilgi, içerik ve reklamların “S Reklam” üzerinde yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını, reklam içeriğinden bizzat sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir. “SAHİBİYİM”in “Kurumsal Hesap Sahibi” tarafından yüklenen bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma yükümlülüğü bulunmamaktadır. Reklam içeriğinin yanlış veya hatalı olmasından veya reklamın yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz. 
2.14 “Kurumsal Hesap Sahibi”, reklamını yaptığı ürünlerin, markaların, hizmetlerin sitelerinde yayınladığı bilgiler, içerikler, reklamlar nedeniyle üçüncü bir kişinin haklarını ihlal etmemekle yükümlüdür. Reklamın genel ahlaka, reklam ile ilgili etik kurallara ve mevzuata aykırı bir şekilde veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikte olması sebebiyle “SAHİBİYİM”e bir dava, talep, ceza veya şikâyet yöneltilmesi halinde; bu dava, talep, ceza veya şikâyet “SAHİBİYİM” tarafından “KURUMSAL Hesap Sahibi”ne ihbar edilebilecektir. Bu durumda “Kurumsal Hesap Sahibi”; “SAHİBİYİM”in savunma yapması için gerekli olan her türlü bilgi ve içeriği sağlayacağını, “SAHİBİYİM”in zarar görmemesini sağlamak için elinden gelen maksimum gayreti göstereceğini, bahsi geçen idari veya adli işlem, dava, talep, ceza ve şikâyet sonucu “SAHİBİYİM”in herhangi bir zarara uğraması durumunda; maddi ve manevi, doğrudan ve dolaylı her türlü zararı ve idari para cezalarını tüm fer’ileri ile birlikte yapılacak yazılı bildirim üzerine derhal karşılayacağını, “SAHİBİYİM”in sair masraflarını ve üçüncü kişilerin taleplerini ödeyeceğini kabul, ve taahhüt etmektedir.
2.15 “S Reklam” hizmetinden yararlanan “Kurumsal Hesap Sahibi”, Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, “SAHİBİYİM”in ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz veya taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini, mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, mevzuatın gerektirdiği önlemleri alacağını, yasadışı, suç teşkil edecek, rahatsız edici, kişilik haklarına zarar verici, fikri haklara, telif haklarına, marka haklarına ve mülkiyet haklarına tecavüz edici tutum ve davranışlarda bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.
2.16. “Kurumsal Hesap Sahibi” işbu S Reklam Kullanım Kuralları konusu reklam sistemi fonksiyonlarını kullanabilmek için Sahibinden.com üzerinden girdiği ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun kapsamında kişisel veri ve/veya özel nitelikli kişisel veri olarak nitelendirilebilecek kendisine ait kişisel verilerinin Sahibiyim.com S Reklam fonksiyonlarının kullanılabilmesi için gerekli olduğunu, bu bakımdan S Reklam fonksiyonunu kullanmak için ifa şartı teşkil ettiğini, Sahibinden.com’un bu bilgileri Hesap Sözleşmesi, Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası ve Bilgilendirme kapsamında kullandığını bildiğini, kişisel verileri ile ilgili olarak Kişisel Verilerin Korunması sayfasındaki aydınlatma metnini okuduğunu ve haklarını bildiğini, kendi verileri dışında üçüncü kişilerin kişisel verilerini veya özel nitelikli kişisel verilerini Sahibiyim.com portaline girmesi veya Sahibiyim.com portali üzerinden bu verileri kullanması durumunda bu verilerin korunmasından, işlenmesinden, aktarılmasından ve KVKK kapsamındaki tüm yükümlülüklerden kendisinin sorumlu olduğunu, Sahibinden.com’un kendi sistemlerinde internet sitesinin kullanımı için zorunlu olarak topladığı kişisel veriler dışındaki hiçbir kişisel veri için KVKK kapsamında herhangi bir yükümlülüğünün ve sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. “Kurumsal Hesap Sahibi”; kişisel verilerin korunması yükümlülüğüne aykırı hareket etmesi veya kişisel verilerin işlenmesi, aktarılması veya sair surette bir işleme tarafınca konu edilmesi ve bu kullanımın bir ihlal meydana getirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun veya idari makamların veya mahkemelerin kişisel verilerle ilgili olarak verdikleri kararlar neticesinde “SAHİBİYİM”in bir zarara uğraması durumunda bu zararı ilk talepte nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
2.17 “S Reklam”da yayınlanan reklamların gerektiğinde “SAHİBİYİM”in tanıtım ve pazarlama amaçlı faaliyetlerinde kullanılmasına “Kurumsal Hesap Sahibi” onay vermektedir.
2.18  “SAHİBİYİM”, “S Reklam”ın mümkün olan en az aksaklıkla gereği gibi çalışması ve “S Reklam”da tutulan verilerin güvenliğini sağlamak için makul gayreti gösterecektir. Buna rağmen “S Reklam”da yayınında yaşanan aksaklıklar yaşanması halinde; “Kurumsal Hesap Sahibi” 0 850 222 44 45 no’dan “SAHİBİYİM” müşteri hizmetlerine bildirimde bulunabilir. “Kurumsal Hesap Sahibi”, yaşanan aksaklıklarla ilgili “SAHİBİYİM”den herhangi bir talepte bulunamayacağını kabul ve beyan etmektedir.
2.19  “SAHİBİYİM”, “S Reklam” hizmetinden faydalanan Kurumsal Hesap Sahibi’nin yaptığı (kategori, lokasyon vd.) hedeflemeleri değiştirebilir, reklamları arama sonuçlarında dilediği alanlarda dilediği kullanıcılara gösterebilir.
3. Kredi Kartı Bilgileri Kaydı
3.1 “Kurumsal Hesap Sahibi”, “S Reklam” hizmet bedelini ödemek için kredi kartı bilgilerinin saklanmasını isterse; kredi kartı bilgilerini “SAHİBİYİM”in kredi kartı bilgilerini kaydetmek ve saklamak için çalıştığı firmanın sistemine kendisi tanımlayacaktır.
3.2 “Kurumsal Hesap Sahibi”, “S Reklam Kuralları”nı onaylayarak kredi kartı bilgilerinin kaydedilmesi, saklanması, tahsilat amacıyla kullanılması konusunda “SAHİBİYİM”in çalıştığı firmaya onay vermekte olup, bu bilgilerin saklanması, kaydedilmesi ve korunması yükümlülüğünün “SAHİBİYİM”in çalışmakta olduğu firmada olduğunu, bu firmanın değişmesi halinde kredi kartı bilgilerinin çalışılacak yeni firmaya devredilmesine muvafakat ettiğini, devir tarihi itibariyle kredi kartı bilgilerinin kaydedilmesi, saklanması, ödemelerde kullanılmasına ilişkin sorumluluğun devredilen firmaya ait olacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
3.3 “S Reklam Kuralları”nı onaylayan” “Kurumsal Hesap Sahibi”, Kredi kartı bilgileri kullanımının her bir işlemde kendi talebi ve onayı üzerine gerçekleşmekte olduğunu ve bu kapsamda “SAHİBİYİM”in kart bilgilerinin saklanmasına ilişkin herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, kart bilgilerinin saklanması ile ilgili “SAHİBİYİM”e karşı yasal yollara başvurma hakkından gayri kabili rücu olarak feragat ettiğini ayrıca kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
3.4 Kredi kartı ekleme işlemleri, S Reklam yönetim panelinde “Ödeme” menüsü altında gerçekleştirilecek olup, bu işlemin banka üzerinden yapılması mümkün değildir.  Kredi kartı ekleme adımı tamamlandıktan sonra, “Kurumsal Hesap Sahibi” bu menüde  yeni bir kredi kartı ekleyebilir veya mevcut kredi kartında düzenleme yapabilir. “Kurumsal Hesap Sahibi”nin sistemde en az bir kredi kartı kayıtlı bulunması gerektiğinden, yeni bir kredi kartı eklenmeden mevcut kart bilgileri silinemez.
3.5 “Kurumsal Hesap Sahibi”nin “SAHİBİYİM”den almış olduğu hizmetlere ilişkin ödeyeceği bedel, “Kurumsal Hesap Sahibi” tarafından tanımlanmış kredi kartından tahsil edilecektir.
4. Faturalandırma ve Ödeme
4.1 Kredi kartı kullanan hesap sahiplerinde hesap tiplerine bağlı olarak; (i) Mağaza sahibi “Kurumsal Hesap Sahibi” her 300.-TL (Üçyüz Türk Lirası) tutarında kullanım yaptıklarında, (ii) Profesyonel Reklam Ajansları her 500.-TL (Beşyüz Türk Lirası) tutarında kullanım yaptıklarında, (iii) Mağaza sahibi olmayan “Kurumsal Hesap Sahibi” ise her 75.-TL (Yetmişbeş Türk Lirası) tutarında kullanım yaptıklarında faturalandırılır ve kullanım tutarları kredi kartlarından otomatik olarak tahsil edilir. Kredi kartı yerine cari hesap ile çalışılan “Kurumsal Hesap Sahibi” ise; her ay sonunda faturalandırılır, cari hesap ile çalışılan “Kurumsal Hesap Sahibi” ödemelerini EFT/Havale yolu ile gerçekleştirir.
4.2 “SAHİBİYİM” tarafından belirlenmiş olan limitlerin altında kullanım yapılmış olması halinde; ay içindeki kullanım tutarı ay sonunda kredi kartlarından otomatik olarak kesilir. Kredi kartından tahsil edilecek tutar için “Kurumsal Hesap Sahibi”ne e-fatura kesilir ve bu fatura “Kurumsal Hesap Sahibi”nin sistemde tanımlı e-posta adresine gönderilir. “SAHİBİYİM”in ücretlendirme politikasında değişiklik yapma hakkı ve sözleşmenin yenilenmesini müteakip ek ücret talep hakkı saklıdır.
4.3 “SAHİBİYİM”, Kurumsal Hesap Sahibi’ne, sahibinden Doğal Reklam alanlarında kullanılmak üzere,  “S Reklam” promosyon kodu verebilir veya promosyon kodunu veya tutarını otomatik olarak hesaplarına tanımlayabilir. Kurumsal  Hesap Sahibi, hesabındaki promosyon bakiyelerini, sadece “S Reklam” hizmet ödemelerinde kullanabilirler. Kurumsal Hesap Sahibi, promosyon bakiyesini “Paket”, “Ek İlan”, “Doping” vb. ödemelerde kullanamazlar veya nakit olarak talep edemezler. “SAHİBİYİM” dilediği zaman “S Reklam” promosyonu uygulamasını kaldırabilir, verilmiş olan promosyonları iptal edebilir.
4.4 “Kurumsal Hesap Sahibi”nin yeni reklam yayınlayabilmesi ve/veya mevcut reklam yayınına devam edebilmesi için ödenmemiş faturası bulunmamalıdır.